flude fioeken HET GELUK VAN HET JAGEN HET LEVENDE DODE ZWIJN Jos. van Arcken "De jacht behoort tot het zuiverste repertoire van het menselijk geluk". JOSé ORTEGA Y GASSET SS Sept. 1933. Maaltijd op de s.f. Pandji (Cost Java) bij Sitoebondo. In de gloeiende zon werd overal volgens plan het suikerriet ge sneden en op decauville-spoorwagentjes ge laden om in de fabriek verwerkt te worden. Dit was de tijd dat ik het liefst met jacht- vakantie ging. Logeerde dan bij mijn onver getelijke neef Jacques v.D. jagermeester par excellence, toen chef rayon van ge noemde fabriek. In de rijpe, te snijden riet velden n.l. huisden vele varkens, die bij het snijden, hetgeen door Madoereezen ge schiedde welke nogal luidruchtig waren, een goed heenkomen, c.q. ander tehuis,zochten. Speciaal ten gerieve van mij werd altijd eerst een stuk midden in zo'n groot riet veld gesneden, terwijl dan in de volgende dagen bovenwinds naar dit open stuk toe gewerkt werd. Ik had dan niets anders te doen dan mij ergens op het open stuk te installeren en van de verhuizende zwiinen liefst de grootste beren om te leggen. Aan gezien ik mij strikt aan de strenge regels van mijn neef v.w.b. schietrichting, schoots afstand tot het wild e.d. hield, werd het nooit een moordpartij op grote schaal, doch genoot ik toch intens van deze jachten. Zeugen met biggen op een rij, alle met zwiepende of wild zwaaiende staarten wer den alleen gefotografeerd. Het geschoten wild gaf ik gratis aan een bij Sitoebondo wonende ex-militair-klein landbouwer R. die op enkele hectaren grond met een groot gezin een moeizaam bestaan had, levende van de karige opbrengst der grond en de verkoop van dèndèng van in de bossen om zijn land geschoten zwijnen. Echter gingen alle door mij geschoten varkens naar hem toe zonder oren en staart, aangezien de fabriek een rijksdaalder premie betaalde voor in de riettuinen geschoten rwartkielen die dikwijls enorme schade aan de ionge velden toebrachten. Oren en staart moesten daarvoor bij de boekhouder worden, inge leverd. Zo verenigde ik het nuttige met het aan gename en kwam als regel, na aftrek van spoorkosten, drijversionen, cadeaux voor die drijvers onder aanvoering van onze onvolprezen vriend pak Sabolah etc. na 14 dagen jachtvacantie met meer geld thuis dan waarmee ik gestart was. Het was op een van die jachten dat een vermakelijk voorval plaats vond. Er was een bijzonder groot zwijn in een bepaalde tuin gesignaleerd en mijn neef had op die dag eveneens een geweer bij zich. Ik noemde het zijn "donderbus", want het was een Oostenrijkse dubbelloop, links cal. 10 en de rechterloop getrokken Mauser 11,2 mm.! Het snijden gebeurde in de nabijheid van een kampong en aan de rand van het riet veld bevonden zich een paar klapperbomen, waarvan één een schuin omhooglopende stam had in een hoek van 45° totdat SS de stam een meter of drie boven de grond verder recht omhoog liep. Een paar meter ervandaan was een bevloeiingsgoot, smal en diep en in die tijd natuurlijk droog. Mijn neef v.D. was juist bezig op een rietladder (2'/s M. hoog) te klimmen, ik stond een tiental meters van alles af, toen plotseling met sneltreinvaart de grote, ruige beer met luid geraas uit het riet brak en tussen de beide poten van de ladder vloog. Doch meesterjager v.D. was nóg sneller, een daverende knal en met een reuzesprong vloog de enorme beer in de droge goot, waar hij roerloos en vastgeklemd bleef lig gen. Ik schoot er nog twee en toen kwamen drijvers en rietsnijders aan om onze buit te bekijken. Bij de grote knaap in de goot gekomen riep plotseling een der Madoere- zen uit: Toean, hij kijkt mij aan, hij is nog niet dood". V.D., die wist, dat het schot praktisch recht van boven in de ruggegraat was afgekomen (9 st. lopers) stelde de mannen gerust door te zeggen, dat het beestje zich toch niet meer verroeren kon. Hij vroeg om een mes om het dier uit z'n lijden te verlossen om een dure patroon voor een vangschot uit te sparen. Een der rietsnijders, een fors gebouwde Madoerees kwam heel gedienstig met zijn rietvork aar gelopen, zette dit in de nek van de beer ging wijdbeens over de smalle goot staan voorovergebogen en met zijn buik op het einde van de vork gedrukt en riep: Mijnheer ga Uw gang. Op dit moment gebeurde het. Het zwijn, dat inderdaad enige lopers in zijn ruggewervel had doch verder in zijn nek nog z'n normale kracht, gooide met een forse ruk de kop omhoog. Rietsnijder met vork vlogen zeker een meter door de lucht, natuurlijk luid gillende en alle omstanders, die niet anders dachten dan dat het dier met z'n vervaarlijke houwers te voorschijn zou springen, stoven, over elkaar struike lende en hevig kakelende weg Een aantal vloog op de schuine klapperboom toe en klom als Lampongapen tegen de stam op. De eerste die dit deed, voelde zich op Uit de afdeling naslaglectuur van Tong Tong: Jaargangèn van: De ingenieur in Ned. Indië, De Indische Gids Indonesië Ned. Ind. Plakaatboeken Daghregisters V.O.C. De bergcultures Tijdschr. v. Ind. Land, Taal, en Volkenkunde Koloniale Studiën, ongeveer 4 M. hoogte veilig en stopte daar, de tweede man kwam natuurlijk wat lager, omdat die op 31/2 M. met z'n hoofd tegen het onderste gedeelte van de rug van zijn voorman stuitte, die derde weer wat lager, de vierde nog lager en de vijfde en zesde zaten op het schuine gedeelte van de stam, vlak boven de grond, tevergeefs met hun hoofd tegen de b van hun voorman te duwen. Dit was zó'n komisch gezicht, dat V.D. en ik de tranen van het lachen kregen en het wel een volle twee minuten duurde, vóórdat ik in staat was het zwijn, dat nog even rustig op dezelfde plaats geklemd in de goot lag, met een schot af te maken, tot grote opluchtig van de heren. We hebben nog jaren erna hartelijk over dit voorval gelachen. J. W. TEEKAMP WlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIII"»*1111111!!11! EEN NUTTIG VOORDEELTJE I Neemt onze DJAGOER ballpoint in I huis: 5 *18 cm. lang, 11/2 cm. breed, j i Driekantig van vorm; rolt nooit weg; raakt nooit zoek! Ligt lekker in de hand, schrijft een j koene, duidelijke letter, j Ideaal voor bureau of keuken. Gaat héél lang mee; vulling overal verkrijgbaar Is een tanda-mata: Tong Tong in goud opdruk. j Omdat we zo'n nuttig ding in .elk j Tong Tong-huis willen hebben, hebben we de prijs zo laëg mogelijk gehouden: f 0,50 (incl. porto) Sluit een postzegel van 0,50 in Uw bestelbrief in (NIET op briefKAART 1 plakken!) en klaar is kees! (P.S.: neem er TWEE. Voor bureau j EN dapoer!) ^iiiuiiiiuiiiuiuuiuiuiiiiiiii>uuuiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>ii< HORLOGERIE Kom bij ons langs tijdens de Pasar Malamdagen Laan van Meerdervoort 520 Den Haag - Telef. 33 64 41 J Encycl. van Ned. Indië, Econ. Weekblad, Archief v.d. Rubbercultuur, Tijdschr. v.h. Kon. Ned. Aardr. Genootschap En nog meer! Opruiming wegens plaatsgebrek Eik aan nemelijk bod wordt geaccepteerd. Vrije keuze. Toegang tijdens alle kantooruren. Na kantoortijd alleen na iel. afspraak Prins Mauritslaan 38 10

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 10