A ffiNG, IS E. J. MONTFOORT ZOON IK EN BENTIET y J. B. G. VERBURGT "Op e?n dah ik loopt langs kali, "Ik choort tjeplok-tjeplok... "Ik deng ister boeawaja, "Onderwijl abang tjè...plang-tjing-ploengl Ketjeplang-ketjeprot. Als ik deze lied hoor, ik weet deh, dese is Si Bentiet. En waarlijk, daar hij loop, mijn beste friend, di-pinggir kali. Ik seht: "Ait, nTietl" Hij seh: "Ait nToetl" Ik seht: "Ja haat naar waar?" Hij seh: "Naar de gètèk. Ik ferlangt te baaien!" Ik seht: "Aseesee, ik doet meel" En dan wij haan naar de gètèk. Dese hij is drie uur 'smiddags. DUS haweldih panas. Dus baaien in de kali is lèèèsker. En dan wij komt bij de gètèk. Is niemant daar. Al len één vrouw, haar noh rustihjes kleren wassen. En dan wij haat nongkrong kijken naar de water, njang stromen sachjes en koel met kepala timah en djoeloeng-djoeloeng en soms met gas-bèl kom druit, blob. Mooi dese. Ik ben stiiiil. En dan Si Bentiet hij seh: "Dese is won der. Betoel-betoel wonderl" "Apa", ik seht. "Tjoba jij siet: water-nja bruin. Kleren njang di-wassen door die frou, bruin. Maar di-koetjek wor wit! Hoe kèèèèn hoe kèn!" "Als dese gampang", ik seht "door 't seep natrielek!" "Tolooool-tolol", Si Bentiet hij seh, "als jij bruin je haat baaien in kali bruin, je wor Blanda?l Laatmaar met of of sonder seep?" En dan melompong ik. SINGAPORE'S HISTORIE Van onze abonnee Annemarie Blomberg in Singapore kregen wij een alleraardigste agenda toegestuurd, het Singapore Date- book, uitgegeven door de American Wo man's Auxiliary of Singapore. De opbrengst van de verkoop is voor liefdadigheid. De agenda bevat een groot aantal re producties van oude prenten van de groei van Singapore door de (koloniale!) eeuwen heen en is een verrassend aardig mense lijk document geworden van het vredig en constructief tesamen leven van de vele rassen en klassen in die merkwaardige stad Singapore. De Amerikaanse dames in deze stad hebben er zo vroeg al merkwaardig mooi baanbrekend werk mee verricht. Zo vroeg al? Ja. Het kolonialisme is nog geen halve eeuw dood en de anti-kolonialen zitten nog steeds strijdvaardig in het zadel, maar toch zijn er al mensen die dwars door de politiek heen De Levende Mens hebben weten te ontdekken, zoals hij alle eeuwen door toch maar bestaan moet door de stormen van de machtsverschuivingen. In zulke jaren als nu wordt veel kostbaar historisch materiaal door "patriottische" vandalen verloren. Straks als wij alle maal wat gekalmeerd zijn zullen wij ons verlies bewenenl In zekere zin is deze eenvoudige agenda een soort Tong Tong, waarin de ruimere mens zich eerder bezint. Daarom zijn we de toezendster ervan bij zonder dankbaar voor deze attentie. En dan ik seh: "Betoel Indo hij blijf Indo, laatmaar hij baai duisent keer! Jo, baaien, jol" En dan ik kleet uit. En dan Si Bentiet hij kleet uit. En dan hij seht: "Maaf, Poh! Noempang, Poh! Goewa maoe bersalto mortal!" En dan de vrouw sij haat schuiven een beetje haar achterste en dan Si Bentiet hij maak aanloop en dan hij spring en dan hij keplèsèt een beetje en dan de helf maar sijn salto; op sijn ruh: "Plèèèrrrl!" Tot de frou sij wor gegoejoer chelemaal. En dan sij seh fuile woor en dan sij pak waskom-nja njang hroot. En dan Si Bentiet hij kom uit de water teroes di-gemplang sijn kop met 't waskom: "TONGNGivGNG!" En dan Si Bentiet noh steeds hij snap nul en dan hij fraah: "Di mana lelang-nja?" En dan wij lahhen alle drie, wij lahhen. wijh lahhen tot bedjingkrak chelemaal. En toen al. T.R. De eerste vier regels zijn van een ondeugend straatjongensliedje; liever niet helemaal ver talen... Di pinggir kali aan de rivierkant gètèk vlot Nongkrong hurken Kepala timah en djoeloengdoeloeng heel kleine visjes Betoel-betoel wis en zeker koetjek rukkend wrijven van wasgoed melompong verstomd staan Noempang opzij gaan Goewa maoe ik wil (dialect van Betawie) goejoer overgieten gemplattg slaan lèlang vendutie werd altijd aangekondigd met gongslagen keplèsèt uitglijden mana lelang-nja waar wordt de vendutie gehouden? minimimm TOEZICHT op HUISWERK en BIJWERKEN door bevoegd lerares op alle vakken j voor leerl. MULO - H.B.S. - GYMN. j Tarieven billijk. Mevr. A. v. Eljsbergen Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 862581 iNiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiliiililliiuiiiiiiiiiiiiiittiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim naiiiiiiiiiiNiiuifiiiiiinuiiiiiiiiKKHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnHiiHiiiitiuitiiHnHMimiHuuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiii 3 IEDEREEN zal het nu wel weten, dat I je met Kokkies rijsttafel-artikelen het 1 lekkerst kan eten I KOKKIES Rijstwirikels: Witte de Withstraat 128 Telefoon 89438 Slotermeerlaan 125 Telefoon 130362 AMSTERDAM - W. P.S. Wij verzenden rijsttafel artikelen j over de gehele wereld. iiiiiiiDaiiniiniinDiii<iHiiiiii»iiKiiiiaiiimimiaiiiuiiiii»iiiiiiEUHiinttiiiiiiit«riuiHinitiimniiiii Alleen bij vooruitbetaling. Voor abonnees: f 3.50 per 3 regels, elke regel meer, 1 pop meer. Voor niet-abonnees: dubbel tarief. „Onder nr." 75 ct. extra. FRANS. Opleiding handelscorr. en spreekvaardig heid door bevoegd lerares. Mevr. A. v. Eljsbergen, Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 86 25 81. Bureau Meldrlng, Smaragdhorst 296, Den Haag, vraagt TYPISTES en STENO-TYPISTES, wekelijkse afrekening. Telefoon 85.77.33. 'TELEPAATH ARIèS, HELDERZIENDE, Is vanaf he den weer te consulteren. Alleen na tel. afspraak. Telefoon 070 - 11 00 42. HUWELIJK Heer 48 jr. R.K., geb. in Indon. zoekt langs deze weg ser. kennism. m. dito dame, leeft, tot 40 jr., uit goede huize, m. vrol. en zacht kar. géén hoge-school opl. Wed. of gesch. geen bezw. liefst z. kind. (omg. Limburg). Br. m. foto o.e. ret. aan afd. Adv. onder nr. 2193 TE KOOP 8 prachtige Indische schilderijen. Olympiastraat 54, Breda IND. NEDERLANDER, 31 jr. R.K. bankemployé zoekt ser. kennism. m. besch. R.K. meisje, niet ouder dan 30 jr. Liefst zacht karakter. Br. ev. met foto o.e. ret. aan afd. Adv. onder nr. 2194 TE HUUR aug. voor 2 pers. huisje 4 km. van Ali cante. incl. gas, licht en water, f 150, Tel. 02200-15204 vóór 10 u. of na 7 uur LOIS en RIET (geb. Vrolijk) GABRIëLSE (1922-'55 Java, Sumatra, Banka) Telef. 's avonds bereik baar op 040-10425 ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING Heden is in geduldig gedragen lijden in Jezus ontslapen, onze lieve zorg zame man, vader en grootvader Willem Hermanus Hoogland in de ouderdom van 80 jaar Zijn werken liggen in Bandoeng en de Preanger Uit aller naam: J. A. Hoogland- Kole Hilversum, 9 juli 1967 Laapersveld 16 De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op de begraafplaats "Zuider hof" te Hilversum (voorheen: begrafenisondern. te Djakarta) thans bedrijfsleider: Begrafenis ondernem. Ahornstraat 51 's-G raven hag e Tel. 332288 18

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 18