VAN HIER EN GUNDER foiiig foirni BIJ DE VOORPLAAT Bruggehoofd Deze foto illustreert op markante wijze de woorden die door Mr. H. A. M. T. Kolff- schoten, burgemeester van 's Gravenhage, werden gesproken bij zijn openingsrede van de IX de Pasar Malam Tong Tong. De relatie tussen Den Haag en het voor malige Nederlands Indië is door de eeuwen heen een heel bijzondere geweest, een bruggehoofd in het Koninkrijk en een gaar ne gezochte verblijfplaats voor de velen, die hun beste jaren in het machtige eilan denrijk overzee hadden doorgebracht en in onze stad hun verhaal en vertier vonden. Over die brug zijn in de loop der jaren ve len in beide richtingen gegaan en waarom zou, na de moeilijke en pijnlijke jaren die achter ons liggen, dit eeuwenoude verkeer tussen Oost en West ten einde zijn? Het tegendeel lijkt in de verwachting te liggen! En niemand zal willen betwisten, dat .ussen de Nederlandse en Indonesische volkeren, heel eigen en intieme banden zijn blijven bestaan, die op een zeer menselijke gene genheid berusten. Dat er daarom op deze negende Pasar Malam Tong Tong weer eens duidelijk wordt getoond wat het oosten voor ons Eu ropese continent betekent is meer dan een welkom gebaar, het is een klare demon stratie van de tropen in dit oude en ver trouwde Nederland, een unieke gelegenheid voor contacten op velerlei gebied. Het doet deugd na het lezen van deze woorden nog eens het prentje op de voor pagina te beschouwen, zeker ook met onze gedachten bij drie eeuwen "hatelijk ko lonialisme" en een halve eeuw "redeloos anti-kolonialisme". Is er werkelijk reden om nog een eeuw boos, "principieel" of rancu neus te blijven? Of staat de deur open naar een geheel nieuwe, frisse tijd van enorm opbouwende samenwerking? Hoe ongedwongen zitten hier de hoogste vertegenwoordigers van Indonesië, Z. Exc. Mr. S. Tjondronegoro, en 's Gravenhage's eerste burger Mr. Kolfschoten, in "silo-" houding bijeen aan de "bonang" van de gamelan! Met als derde - haast symbo lische! - figuur de eerste mannequin van de Sakaba-modeshow Ingrid Wouters als de herboren Europese vrouw in Indonesië (eeuwenlang) in sarong en witte kebaja: apart en toch nabij! Wat kan er wéér opgebouwd worden, beter en mooier dan ooit, als wij ons scepticisme maar thuis lieten en gedachten van rancune konden vergeten! Tjalie Robinson VOOR MANNEN Aanstekers met ingebouwde rolmeter Tweemaal nuttig èn praktisch voor éénmaal de prijs f 6, Nog een kleine voorraad over van de Pasar Malam. Niet te lang wachten! Warong TONG TONG, Pr. Mauritslaan 36, Den Haag. NOG NIET EENS WATWAT, AL WATWAT Het is wel typisch dat er altijd over Java geschreven wordt; zijn er weinig lezers die op de andere eilanden gezeten hehhen? We reden eens van Brastagi naar Medan en 't ivas al schemerdonker. We praatten over de dieren en in 't hijzonder over tijgers. Plot seling, in één van de haarspeldbochten vingen de autolampen een prachtig gestreept beest in hun schijnsel. We waren allemaal stijf van schrik. De chauffeur riep meteen: Harimau" en remde bedachtzaam, reed heel voorzichtig om het dier heen en ging daarna boven op 't gaspedaal staan. Met een reuze vaart nam hij de volgende bochten en zei daarna: "Wilt U nooit meer spreken over deze beesten zolang wij rijden, dan roept U ze op." In de eerstvolgende plaats waarschuwde mijn vader toen de plaatselijke politiepost en ook een paar planters die rustig op de weg wan delden. "Ga mee," zei de één tot de ander, die lui zijn dronken!" We hebben toen maar niets meer gezegd en zijn doorgereden. W. SCHUURMAN-PRONK Kijk, nauwlijks heeft deze dame het be treurd dat er zo weinig over de "buitenbe zittingen" wordt geschreven, of ze heeft het zélf al gedaan. Alle (eventuele) tekor ten van Tong Tong zitten NIET bij ons blad, maar de lezerskring. Mevrouw Schuurman DOET tenminste di rect de daad bij het woord. Maar hebben alle mensen die wat te klagen hebben, maar zelf niets doen niet méér schuld? In het algemeen: klaag nooit dat er niets gedaan wordt. Doe het zélf en precies op dat moment IS er iets gedaan... T.R. OPDRINGERIGHEID "U dringt de mensen maar wat op, want ikzelf bijvoorbeeld heb me nooit Indische gevoeld en heb er geen behoefte aan om het te zijn ook..." Uit een nogal scherpe brief van een niet-abonnee. 1. Zich niet zus of zo voelen betekent nog niet dat men het niet is. 2. Van de bakker of de juffrouw die de buurtkrant rondbrengt hoor ik nóóit dat ze zich niet Indisch voelen, omdat ze immers niet Indisch ZIJN. Als U het dan ook niet bent, waarom voelt U zich dan iets "opge drongen"? Zij toch ook niet? 3. Het Indisch voelen heeft op zichzelf geen zin. Tienduizenden Indo's voelen niets: duizenden Totoks wél. Het gaat om een bepaalde bewustheid. 4. Zich van iets bewust wordt men door ongevraagde prikkels van buiten. Als men U b.v. twintigmaal vraagt of U Indonesische bent of in Indië geboren, kunt U twintig maal Uw bruine kleur wijten aan b.v. blik seminslag, maar het vragen houdt daarmee niet op. U kunt dat tenslotte voelen als "opdringerigheid", maar het is het niet. In Tong Tong getuigen Indische mensen spontaan (of anderen luisteren of niet!). Ze willen niemand wat opdringen, alleen maar zichzelf zijn, zoals Friezen of Zeeuwen of Hottentotten zichzelf zijn). Men leest zijn eigen blad. Punt. U leest het niet. Punt. Hoe kunnen wij U elkaar dan iets opdringen? 5. Als Tong Tong-ers Uw inzicht niet ken nen en U per ongeluk aanspreken als Indi sche (omdat Uw uiterlijk zulks vermoeden laat), wees dan niet boos. Er zijn namelijk geen andere bruine Hollanders van dit soort. Ook bij Hollanders wekt dit natuur lijk verwarring. Waarom richten alle bruine niet-lndische Nederlanders eigenlijk geen grote vereniging op met een eigen soort naam en een eigen blad? Dat is voortaan Uw "naamkaartje" en doen wij U verder geen "last". Ja, toch? 6. Ik vraag me van vele van deze pas poort-Hollanders vaak af, als men er niet alleen mee wapperen moet (om zijn Neder landerschap te "bewijzen"), maar het ook moet laten inzien. Hoe verklaar je dan een geboorteplaats als Modjokerto of Sidoar- djo? Was Pa misschien beurtschipper en toevallig met z'n schuit "verdwaald" toen de kleine geboren moest worden?" T.R. ALSTUBLIEFT geen copy inzenden Mogen wij onze ijverige en van energie bruisende lezers vriendelijk verzoeken de eerste tijd geen copy meer in te zenden? WIJ HEBBEN ZOVEEL DAT WIJ DE STROOM NIET MEER KUNNEN BIJHOU DEN. U mag wel schrijven, waar het hart vol van is, kan niets geremd worden, MAAR BEWAAR ALLES EERST tot het seintje weer komt: stuur maar op! Dan nóg zal onze kleine Tong Tong niet alles gauw kunnen plaatsen en veel zelfs helemaal niet, maar zoals U weet werken het Museum van Taal, Land en Volkenkun de in Leiden en Tong Tong nu samen: alles wat hier teveel is gaat dan tóch naar de archieven van dit museum. Met onze copy kunnen we nog iaren vooruit werken in de toekomst en zelfs al is deze "Laatste Gar de" definitief voorbij, in de "voorraadschu ren van Indische granen" zal nog lang voorbij onze tijd genoeg materiaal liggen om er boeken en studiewerken mee te vul len. Poekoel Teroes! blijft ons devies! ONAFH. IND. TIJDSCHR. 12e JAARG. No. 2 Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070-54.55.00/54.55.01 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel My Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand. Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart, ƒ4,50; halfj. 9,jaar 18,Abt. Europa: jaar f 23, Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland f 63,Indonesië f 58,Z.-Afrika en Z.-Amerika f 48,Canada en V.S. f 39, Suriname en Antillen 33,Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeep.); voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te voeren.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2