Bert Garthoff: TONG-TONG, een eerlijk blad I TOKO TONG TONG VOOR U alles samen voor één gld. incl. porto Bert ("Weer of geen weer") Garthoff: "Tong Tong, het enige blad dat van be gin tot het eind helemaal eerlijk is". Als je gewend bent geraakt aan veel ge klaag en gemopper en gezeur in je om gangskringen, aan eindeloos vragen om gunsten of diensten, dan sta je soms ge woon perplex als een lofuiting zonder einde letterlijk "zo maar uit de lucht komt vallen". Met de regelmatige causerieën "Weer of geen weer" van "onze oude" Bert Garthoff, die zijn Indië-tijd nooit vergeten is en per tinent ook nooit vergeten wil. Die de enige publicist is in heel Neder land die spontaan telkens weer van ge tuigt, die dat zullen alle trouwe luiste raars wel met me eens zijn de Neder landse tegenhanger brengt van de Pieke- rans van een Straatslijper. Bert heeft ein deloze belangstelling ook voor alles wat simpel en klein en eerlijk is. Hij is einde loos vergevensgezind voor wat minder mooi is. Eigenlijk is deze rare Totok met zijn zeldzame gemoedsrust door en door Aziaat en hij houdt van Indië zoals alleen de zeld zame besten uit ons Indische heir doen kunnen. Hierbij wat Bert op zondag 25 juni te vertellen had voor de Vara-microfoon: Dan nu even iets over die pasar malam, waar komende woensdag t/m zaterdag veel van dit alles gaat herleven. Waar zéker de krontjong te horen zal zijn en u bent dan wel zo goed om het op z'n krontjongs uit te spreken óók. geen kront-jong, maar k'rontjong (die t.j. in het Indonesisch, en in méér oosterse talen, dat is één klank, geen 2 afzonderlijke letters maar één, net als d.j. en n.g. of n.j. Zo'n zwart-ijzeren pan om rijst in te gorengen, dat is geen Wad-jan, maar een wa-djan) en als u 't héél goed wilt doen, dan niet krontjong met die k en die r aan mekéar geplakt, maar daar juist iets tussen: k'rontjong. Ja, goed zo, U mag hoor, naar de pasar malam. Tentoonstelling van wat-niet-al wat met Indië én met Indonesië te maken heeft (als u voelt wat ik bedoel) veel te kijken, veel te kopen, veel te eten, veel te drinken (warme kopi toebroek en kouwe ès-sjang- hai), veel kledij, veel dansen, veel kunst, veel kunstjes Wajangvoorstellingen, Bali- sche dansen, pottenbakken, handwerken, batikken, boéken DE boeken van Tjalie Robinson (die hij gedeeltelijk schrijft onder de naam van zijn tweede IK, Vincent Ma- hieu), Tjalie Robinson, die op papier de redacteur en de directeur is van Tong Tong, het blad en de uitgeverij die nu al voor de 9de keer het onderneemt om deze Pasar Malam óp te zetten maar die in wer kelijkheid nog veel méér iS; én van dat blad, én van die Pasar Malam. En van honderden, duizenden mensen die ooit, hetzij korter hetzij langer geleden, het zij jérenlang, hetzij maar tijdens één kort- verband, iets belééfd hebben in en aan en door Indonesië, Indië, poeloe-poeloe diba- wah angin (de eilandengordel onder de wind), tanah air kita. Wat eigenlijk bete kent: iedereen die daar óóit gewéést is. Want losmaken uit jezelf doe je je jaren daar, of zelfs maar je dagen daar, nooit meer. Ikzelf voel dat als een rijkdom die ik misschien ook wel èlders had kunnen ver werven ,in een wat andere vorm, maar die nou juist déar zó stellig en zó zeker en zó ruim en zó royaal als vanzelf op je éfkwam, dat er van "verwerven" niet eens sprake was: het werd je gegeven. Meegegeven. Voorgoed. Voor altijd. En je herkent het, met vreugde, die gul heid van Indië die overvloedigheid van Indonesië, die wereldwijde zonnigheid van het leven daar, je herkent het in boeken en blad van deze Tjalie Robinson. In Tjies en in Tjoek en in Piekerans van een Straat slijper en in Tong Tong. Het meest eer lijke blad dat ik ken. Dat meen ik. Eerlijk. Wat natuurlijk oneerlijk is om dat zo te zeg gen. Althans onnódig. Als je iets méént, dan méén je dat eerlijk of je meent het niét. En 'de méést eerlijke" is ook krom: iets is eerlijk of het is het niét. Eerlijker, eerlijkst, meest eerlijk omong Zo opende de burgemeester van Den Haag met branie, galmende tongtong-slagen de IXde Pasar Malam te Den Haag. Hoe weinig doet overigens dit goede voorbeeld navolging vin den in onze lusteloze Indische groep... kosong, "lege praat" oftewel wartaal, sia- sia, karoet, raban! Goed, en wat Tong Tong betreft: graég bij deze: (en nou zeg ik het zonder verdere kronkelatuur): het énige blad (van de bla den die ik ken) dat van begin tot eind mèrk- baar maar-dan-ook helemaal eerlijk is. En dat eerlijk verdient dat het zelf nét zo'n fijne Pasar Malam heeft als het iedereen bezorgt die er straks komt kijken en komt meedoen, in de Houtrusthallen. In Den Haag. Aanstaande woensdag t/m zaterdag, 's middags én 's avonds. Rondom "laatste kwartier" zegt mijn kalender, wat de maan betreft maar ieder goéd krontjong-orkest zorgt in minstens één muziekje voor de on misbare vólle maan waar je in de tropén zonder lamp je weg bij kunt vinden. Zelfs je boek bij kunt lezen als het niet te klein gedrukt is: dibawah sinar boelan poernama. De Indische stadswapens IN KLEUREN van Amboina - Bandoeng - Banjoewangi - Batavia - Blitar - Buitenzorg - Cheribon - Garoet - Madioen - Magelang - Makassar - Menado - Malang - Medan - Minahassa - Modjokerto - Padang - Palembang - Pasoeroean - Pekalongan - Salatiga - Semarang - Soekaboemi - Soerabaja - Tegal - Tjiandjoer. PLUS: een nauwkeurige omschrijving van die wapens PLUS: de bijbehorende wapenspreuken PLUS: de legenden van Bandoeng, Banjoewangi, Salatiga, Soerabaja Deze wapens heeft U later altijd nodig, a. om er zelf meer van te weten, b. om erover te vertellen, c. om er teken- of borduur- werk van te maken. Uitermate nuttig en goedkoop! Sleutelringen met omega-sluiting van Indische Stadswapens. Keuze uit de 26 bovengenoemde stadswapens. Uniek. DIERBAAR! Als U DE VOORRAAD IS BEPERKT!!! er ze|f a\ ^én heeft, koop er één als verjaars-presentje voor later. MAAR WAT U OOK KIEST, KIES SNEL! GEHEID een succes-cadeau voor f 0,75 incl. porto. Bestellingen bij Tong Tong, 12 Stadswapen-sleutelringen (naar vrije keuze) f 6,(incl. port) Prins Mauritslaan 36 - Den Haag - Giro 6685 De hele serie van 26, f 10,(incl. port.) 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3