DE ECONOMISCHE MISSIE NAAR INDONESIË m De naam van de heer W. van Geleuken v.d. Brugge te Hunsel is zo zoetjes aan voor attente lezers van Tong Tong geen onbekende meer. Negen jaren lang is zijn naam in ons blad genoemd als melding werd gemaakt van de officiële opening van onze Pasar Malams, die altijd door deze oud-lndischgast werd ver richt. En men weet dat de heer van Geleuken méér kan dan alleen maar de kentongan slaan. Hij is o.m. lid van de Directie van de Ned. Middenstands Bank en Voor zitter van de Haagse Kamer voor Koophandel en Fabrieken. Om van een dertig tal andere functies nog maar te zwijgen. Maar niet alleen in het Nederlandse be- drijfs- en zakenleven is de heer van Geleu ken een bekende figuur; in Indië heeft hij als Escomptoman van 1927 tot 1951 een even klinkende carrière gemaakt, waardoor massa's Indischgasten hem zich zeker zul len herinneren. Ook al omdat hij evenals nu in Den Haag vele interessen had buiten zijn bankleven. Zowel op het amateurto neel als in de politiek en in vele andere comité's heeft de heer van Geleuken prac- tisch zijn gehele Indische tijd grote ener gie ontplooid. Dezer dagen kwam zijn naam weer voor het voetlicht als lid van de Nederlandse Economische Missie naar de Republiek In donesië, waarbij door een aantal prominen ten uit het Nederlandse bedrijfsleven twee weken lang uitvoerige en diepgaande be sprekingen in Indonesië werden gevoerd met de belangrijkste figuren uit het Indo nesische bedrijfsleven, en tal van minis teries Overtuigd dat al onze lezers bijzonder benieuwd zijn naar de bevindingen van de heer van Geleuken zijn we bij hem op be zoek gegaan in zijn verrassend tropisch ge bouwde en ingerichte huis aan de Duinlaan om een paar uur lang afwisselend gezellig en serieus over Indonesië te praten. Zo'n onderhoud wijkt natuurlijk zowel in aanpak als uitvoering geheel af van de normale interviews die in de Nederlandse pers verschijnen, want wie twee Indisch gasten spreken over Indonesië natuurlijk als over "thuis". Dat was ook het eerste woord dat de heer van Geleuken noemde; "Ik was weer thuis!En toen voegde hij er iets aan toe dat vele van onze Totok lezers kunnen begrijpen en appreciëren; "ook veertig jaar geleden, toen ik als "ba- roe" voor het eerst in Indonesië voet aan wal zette, was ik meteen "thuis!" VEEL OUD-GASTEN We vragen ons af of dit gevoel ook door diverse andere leden van de delegatie ge deeld werd, want het meerendeel van de missie bestond uit mensen die ook lang in Indië geleefd hadden of er zelfs geboren waren. Voor het grootste deel van de missie was het bezoek dus geen eerste kennismaking maar een verheugd weer zien. Het constateren van dit feit doet onze redactie apart genoegen. Tegen de opinie van Nederland (en ook van vele Indone siërs in) hebben wij namelijk altijd koppig volgehouden dat de snelste, meest effici ënte en constructiefste nieuwe banden het best kunnen worden gelegd door oud-gas ten beter dan door "schone-leiers", want wij weten waarover wij praten. Wij kennen land en volk. Massa's zaken hoeven ons niet uitgelegd worden en we doorzien pro blemen en mogelijkheden meer van de psy chologische kant uit dan via statistieken en droge raporten. Ais de heer van Geleuken dus praat over zijn ervaringen op de talloze conferenties en recepties, dan is het steeds weer de menselijke kant van deze contacten die ons treft. Niet alleen van de kant van de Ne derlanders, maar ook van de kant der In donesiërs. Menige conferentie werd stijf en formeel geopend in het engels, maar na zeer korte tijd viel men in de Nederlandse omgangstaal terug, de jasjes gingen uit en men zat als "Alte Kameraden" gezamenlijk de problemen te tacklen, die het huidige Indonesië als een leger tijgers omsingelen. Daarbij staat de heer van Geleuken nog steeds verbaasd over de volledige open hartigheid waarmee alle gevraagde gege vens, cijfers en rapporten werden over gelegd. Van Nederlandse zijde ontbrak een ty pische mentaliteit die in vroegere confe renties vaak storend gewerkt had, namelijk van te willen patroniseren: wij weten het allemaal zo goed en jullie moeten alles nog leren, dus wij zeggen wel hoe het moet. Basta. Op deze conferenties werden plannen en problemen gevoeld als gemeenschappelijke Dus hoefde er niet gedoctrineerd te wor den of gekapitteld. Door de Nederlanders werd gevoeld dat een snel herstel van Indonesië in belangrijke mate ook een Nederlandse zaak is. Aan de conferentie tafels ontmoetten elkander geen harde za kenlieden, maar vennoten in een opbouw- plan met wederzijds nut. VOLKOMEN COMPETENT We hoeven er in onze kring van lezers geen doekjes om te winden: men denkt hier vaak dat de Indonesische economen niet competent genoeg zijn. In elk geval de Nederlandse delegatie is teruggekeerd met de overtuiging dat zij met partners te doen hebben, die hun terrein uitsteknd beheer sen. Overigens is de materie enorm uit gebreid en complex; Er kunnen geen won deren op korte termijn verwacht worden. Er zullen in Indonesië een nieuwe bankwet en een nieuwe investeringswet moeten ko men; in Nederland een garantiewet voor Nederlandse investeringen in Indonesië. Voorts zal er moeten worden aangestuurd op een zodanige verdeling van de Neder landse hulp aan onderontwikkelde gebie den dat er een ruimer portie naar Indone sië toe gaat. In Indonesië zuilen ruimere percentages van de inkomsten uit leve ringen aan het buitenland naar de daerahs toe moeten vloeien, waarmede men reeds is begonnen. Het nieuwe team van regeerders, dat ook inderdaad als team samenwerkt onder lei ding van het presidium met als top de "Thuis" (dat is: in Indië en in geldzaken) 30 ja ren geleden. De Hr. v. Geleuken tijdens een feestje v. Escompto-men- sen (hij is de 2de in de rechterrij) in het toen malige Weltevreden. De jasjes zijn uit en men is in de beste stemming V

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 4