Radio l BOLLAND t Thuis" (dat is in Indië en in geldzaken) dit jaar in Djakarta met de economische missie. H>\ v. Geleuken in donkere jas. De sfeer is nu een hoop serieuzermaar ook thans een klimaat van vertrouwelijkheid en van goede hoop op hetere tijden. wnd. President Soeharto, staat voor een onmenselijk zware taak. Wil men reeds gedeeltelijk uitgewerkte plannen tot stand brengen, dan zullen er in de komende jaren dikwijls onpopulaire maatregelen moeten worden genomen, de enige manier om de economie weer op gang te krijgen. In de afgelopen 15 jaar is het land volko men uitgehold en houdt zich staande op het scherp van de snede. Alles dient te worden aangepakt: het interinsulair verkeer, het verkeer over de weg,. het algemeen transport, verbetering van de wegen, de voedselvoorziening, om maar enige punten te noemen. Daarnaast zullen de salarissen van de ambtenaren en van het leger her zien moeten worden. Hetgeen men nu ver dient, is nog niet voldoende om 5 dagen te ieven en werkt dus uiteraard allerlei mis standen in de hand. Alleen wanneer de handen in elkaar wor den geslagen en men vertrouwen heeft in de regering en in de toekomst en deze regering dan ook de tijd wordt gegeven om rustig aan die toekomst te bouwen, dan zal dit mooie land ongetwijfeld een grote tijd tegemoet gaan. De delegatie moet haar rapport nog uit brengen over haar bevindingen, waarmee een samenstellingstijd van zeker twee maanden gemoeid zal zijn. Als dit rapport uit is, kunnen in Tong Tong nadere bijzon derheden worden gemeld. Vissen naar meer technische details had in dit stadium van het gesprek met de heer van Geleuken nog geen zin. Des te langer wisselden we "algemene indrukken" uit (ikzelf naar mijn bevindingen in 1965 opgedaan). ALGEMENE INDRUKKEN Alweer deed het me genoegen dat ook voor de heer van Geleuken de "standaard impressies" van de pers niet opgingen. Hij was nergens speciaal door getroffen. Had eigenlijk niets schokkends of alar merends gezien of "daverend optimistisch", zoals vreemde persgasten, die aan de ene kant uitgelaten de wolkenkrabbers foto grafeerden als vooruitgang en aan de an dere kant de arme betja-kerels met drui pend meelij om "het evident verval". De heer van Geleuken vertrok naar Indonesië met de nagalm nog in zijn oren van een alarmerend artikel in een groot Nederlands weekblad dat het Chicago-gangsterdom in Indonesië uit de doeken deed, maar hij is practisch voortdurend de straat op ge- Stationsweg 143 f tel. 0 70-60.17.03 J Stationsweg 77 tel. 0 70-60.15.12 DEN HAAG f Veel krontjong en gamelanplaten hebben T wij maar ook "Ambonnese" muziek Ampat I serangkai met o.a. Waktu hudjan soré2; j De verliefde bandeng van de heer Valk. I Nieuwe single Jim Reeves: The Storm. 4 Antilliaanse muziek import uit Barbados. I Het allerbekendste adres voor goede platen I weest, is nooit bestolen of zelfs maar las tig gevallen, en heeft daarnaast vele blij ken ondervonden van vriendelijke gastvrij heid en behulpzaamheid (net als Tjalie twee jaar terug). Samen gingen wij na hoe het toch kwam dat wij Indonesië met heel andere ogen zagen dan de nieuwelingen, terwijl er onte genzeggelijk in vergelijking met het voor oorlogse Indië enorm veel veranderd was, pertinent ook in ongunstige zin. We kwa men er met het aftasten van vele verschijn selen niet. Maar nu op kantoor het inter- vieuw uitwerkend ontdek ik weer dat sleu telwoord "thuis". Wat ondervindt een Indi sche goerami, tawes of goudvis na jaren veilig, royaal en keurig in een Hollandse aquarium als hij opeens weer losgelaten wordt in een Indonesische kali of meertje? Zwemt hij critisch en wenkbrauwfronsend alle troebelheden af en vreest hij de "wil de roofvissen" of zwemt hij naar hartelust rond in zijn element? Wel, dat deed de heer van Geleuken een maand terug en ik twee jaren terug. Vergelijkingen gaan niet meer op. Graadmetingen zijn inadequaat. Het is een ander soort Leven, een andere Cultuur, een andere Maatschappij! In vele opzichten moet men zijn westerse ogen "afschaffen" om juister te zien. Kort zichtige journalisten mogen jammeren om de "vodden" van de betjaman, de heer van Geleuken ziet er een gezond en sterk body onder en weet dat de Indonesiër over het algemeen geen eisen stelt aan werk plunje. Al eten de mensen dan in "wrakke bamboezen hutjes" i.pl.v. de glazen palei zen van Europa en al eten ze zo maar met de vingers, de maaltijden zijn goed, gezond en smakelijk. Zo is het over de hele linie en achter heel wat "evident verval" zijn de elementen van een gezonde vernieuwing voor de insider duidelijk zichtbaar. Nochtans is de heer van Geleuken als "levenslang" zakenman en geldman een nuchter en haast mathematisch denkend toeschouwer. Welvaart komt nooit vanzelf, maar is zaak van minutieuze berekening en branië, brede planning. Ook ligt de si tuatie niet zoals velen naief denken dat Nederland (Europa) een portemonaie heeft die nooit leeg kan en het allemaal maar een kwestie is van "voorzichtig afschui ven". In feite zijn in Europa velen vormen van recessie duidelijk merkbaar en heeft Nederland een beduidend deficit. Zó "schoon" als Nederland's welvaart lijkt, is zij in feite toch niet. TWEE HANDEN Daarom kan ook het werk van de dele gatie in Indonesië gezien worden als de activieteit van twee handen die elkaar wassende, beide schoon worden. Zowel Indonesië als Nederland zullen wél varen bij een nauwe samenwerking. Nogmaals: pas na een maand of twee kunnen diverse omlijnde voorstellen en plannen tegemoet gezien worden. Maar één feit staat als een paal boven water: het klimaat waarin gewerkt wordt, is goed. Er zijn wederzijdse vriendschap en goodwill. En met God's zegen kunnen belangrijke resultaten, tegemoet gezien worden. VAN WIE STAM IK AF? Sinds onze zeer gewaardeerde Na vorser om gezondheidsredenen zijn opstellenserie voor ons blad heeft moeten afbreken, hebben wij naarstig gezocht naar iemand die in staat zou zijn voor ons "stambomen uit te plui zen" en die gevonden in de heer: Dr. A. R. Klein Parklaan 26 - Zeist - 03404-14202 Men bedenke wel dat dit naspeuren een duur werk is, waarvoor o.a. ge reisd moet worden naar gemeente archieven, bibliotheca, enz. enz. Deze kosten moeten in rekening gebracht worden en zullen dus variëren naar de ingewikkeldheid van de opdracht. Men kan zich tot de heer Klein direct wenden voor informaties. miiiiiiiiiiuuuuiiiiiiiiuiiiiuiiiiuuuuiiiinniiititniiiioimiiiiiiHuaiinnuiinnuanaaHiiiiiinBNniiiiuim Gaat het om uw ogen? Ga naar Lil id D v/hJ. H.GOLDBERG - Surabaya Overtoom 133,-Amsterdam, Tel. 89537 j Voor Ziekenfondsleden van 30-40% 1 korting. ffiiiniiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiü 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 5