OOM WILLEM Tjatjing Boekoe Hij was een gecompliceerd mens in juri dische, volkenkundige staatsrechterlijke zin, maar verder een heel gewone Oom wiens huis je zo maar kon binnenlopen en waar je meteen thuis was. Zijn vader was een Zwitserse beroepssoldaat die uit Stafa kwam aan het meer van Zürich en in een avontuurlijke bui getekend had voor het K.N.I.L. Tegenwoordig zouden rechtschapen mensen hem een huurling noemen. Zijn moeder een Javaanse van Kedoe, ergens uit Poerworedjo vandaan een van de armste streken van Java, de enige residentie waar mannen nog veel in tjawat, lendendoek, lie pen omdat het zo goedkoop was en zo lang meeging. Zij heette natuurlijk Sarinatv Bei den liggen nu begraven op het dorpskerk hof, op het Diengplateau, zo maar tussen de Islamitische graven in en van verre reeds zichtbaar, boven op een hoge heuvel. De hoogvlakte waar grootpa Johann Hein- rich Wieland na het verdienen van zijn zeer karig pensioen naar toe trok ligt op een hoogte van 2500 M. met diepe koude me ren, met nachtvorsten, grasvlakten en bos sen, een besloten, veilige eenzaamheid, misschien een surrogaat van Stafa. Er waren een dozijn kinderen waarvan de oudste drie nog de Europese Lagere School geheel of gedeeltelijk hadden doorlopen. De anderen bezochten de dessaschool die slechts bestond uit twee klassen met Ja vaans als voertaal en waar men Javaans leerde lezen en schrijven en ook wat re kenen. Deze taal werd ook thuis onderling gesproken, alleen met Grootpa sprak men passermaleis, die verstond dat beter want dat was de voertaal in het leger. Opa kon zich eigenlijk alleen goed uitdrukken in het dialect van Stafa, hij noemde mij dan ook Fritzi. De oudste kinderen verleerden het Nederlands nooit. leder had thuis zijn eigen taak, de een zorgde voor de vele petroleumlampen, de andere voor de goedang waar alle voor raden voor het grote gezin waren opgebor gen, een derde had toezicht op het vee, enz. Ik geloof niet dat er veel kinderen zo'n heerlijke jeugd hebben gehad met verre speurtochten langs meren en kraters, door bossen en moerassen, paardrijdend spelend in de vele hindoetempels, breed uit zittend op de heilige stenen stier Nandi. Oom Willem nu trouwde heel jong met een mooi Javaans meisje en ook hij kreeg een dozijn kinderen die nu vanzelfsprekend Ne derlanders waren. Hij werd een goed zaken man en landbouwer, specialiseerde zich in tabak, de z.g. Inlandse gekorven tabak wel te verstaan. Deze werd op het gehele Dienggebergte verbouwd, gesneden, geplet, boven grote vuren gedroogd, en verhandeld in plakken van zowat 40 bij 50 cm. die weer tot balen werden gebundeld in ge droogd pisangblad en gefermenteerd in donkere koele goedangs. Hij werd naar dessabegrippen een rijk man, met een groot houten huis met vele grote en kleine kamers, wonderlijk mooi gemeubileerd, Biedermayer, Queen Anne en wat Raffles. Het mooist waren de grote gebeeldhouwde Chinese bedden waar je met z'n achten in slapen kon, roodbruin Dit uitstekende verhaal - een stukje dierbare en ontroerende werkelijkheid uit ons oude lndië - ligt in onze voor- raadmappen zonder enige aanduiding van herkomst het stuk - evenals twee andere van kennelijk dezelfde hand - draagt geen ondertekening. Waarschijnlijk heeft de inzender a- noniem willen blijven, maar voor ons archief hebben we toch wel enige in dicatie nodig. Wil de schrijver ons die alsnog opsturenRed. met veel verguldsel, met veel kastjes, een roodgebloemde klamboe en een speciaal trapje om er in te kunnen klimmen. Het huiselijke leven speelde zich echter af in de grote warme keuken met een vloer van aangestampte aarde, een lage stenen haard met overal gaten waarin de wadjans, de kendils en de dandang stonden te dampen. Een 50 cm. hoge vierkante tafel stond onder het raam, waar het licht binnenviel. Hier werden de maaltijden opgediend. De men sen zaten op lage houten dingkliks, dikke langwerpige houtblokken met twee uitge sneden voeten, een tunneltje er tussen. Hier zat Oom Willem tot diep in de nacht te lezen, zwaar rokende, bij het licht van een klein petroleumlampje, een lampoe templek. Hij las alles wat hij krijgen kon in het Ja vaans of het Maleis, in Westers, Javaans of Arabisch schrift. Boeken over landbouw, veeteelt, legenden, geschiedenis, o.a. ook de Bijbel. Hij was gedoopt, naar hij meende Katholiek, maar zeker wist hij het niet. Vrijwel al zijn kinderen waren erkend dwz. gewettigd en dus Nederlander, een enkele is overgeslagen en bleef Indonesiër. Het was een heel eind naar de burgerlijke stand. 15 paal dat is 23 km lopen of paard rijden. Alle kinderen moesten naar school, de Europese Lagere School Die moesten dus "in de 'kost" dwz. op hun zesde jaar de deur uit en in Djokja in een internaat ook Gesticht geheten, of bij gezinnen die hiertoe bereid waren, ondergebracht. Twee maal per jaar kwamen ze thuis, in de grote vacantie voor drie weken en in de Kerst- vacantie voor tien dagen. Af en toe, steeds tijdens de grote vacan tie, kwam de Pastoor uit Magelang. Er was dan altijd wel een kind dat gedoopt moest worden. Wij grotere jongens van 12 tot 16 jaar, ongeacht of wij protestant of katholiek waren, werden er dan bijgeroepen als een soort familieraad om uit te zoeken wie voor de grote gebeurtenis in aanmer king kwam, want Oom hield er geen aan tekening van. Meestal namen we er voor de zekerheid twee. Zo stonden wij dan om het altaar heen met de Mohamedaanse moeder om de hoek toekijkend. Het kwam voor dat omstreeks die tijd ook de Dominee kwam. Dat was eigenlijk geen probleem. Een gast kon je tenslotte niet onverrichter zake naar huis laten gaan. Zo zijn er vrees ik enkele kinderen bij geweest die meer dere malen en op verschillende manier het Christendom werden binnengeleid. Dat was heel goed volgens Oom want de Pastoor en de Dominee waren beide hoogstaande mensen en wilde alleen het beste voor de kinderen. Wat wist hij zelf af van heilige sacrament en charisma en dogma. Ik heb ook enkele van de kinderen zien sterven want er was geen dokter bij de hand. Natuurlijk kon er nooit een Pastoor of Dominee zijn. Dan was er wèl altijd de Pengoeloe, die wij kenden die ons ver trouwd was, een vroom en goed mens. Hij bad bij het ziekbed en aan het graf op het Islamitische Kerkhof, waar ze begraven lig gen in de richting van Mekka. Daar op de Pesarean, dwz. plaats waar men slaapt ligt nu ook Oom Willem, naast Bapak Mangoen, Johann Heinrich Wieland, kaki Wirjo en Fientje en zo vele anderen. Hans zijn donkere oudste zoon ligt ergens op een ereveld in Birma, zijn jongste zoon is beroepsmilitair in Holland, korporaal maar, want hij was in de Jappentijd nooit op school geweest, een iets oudere is e- veneens beroepsmilitair, doch bij de AURI, de Indonesische Luchtmacht hoewel hij blond is; ik meen de rang van Kapitein. Drie generaties waren er op het Dieng plateau. Dickens zei ergens eens "and so do things pass away like a tale that is told" Een stukje koloniale geschiedenis, een stuk ware Oecumenie, of gooit U de eerste steen. TOELOENG-MENOELOENG TJATJING BOEKOE Ja, waarom zouden onze boekenwurmen elkander eigenlijk niet af en toe een handje helpen? Als U dezer dagen (of lang terug) door een boek bijzonder bent getroffen en U meent er medelezers van Tong Tong een dienst mee te bewijzen door hun dat boek aan te bevelen, schrijf het in dit blad! Lezers kunnen het boek dan bij ons be stellen. Ikzelf zou b.v. al was het alleen maar voor de afwisseling willen adviseren een boek van Krishnamurti te lezen. U bent op eens in een heel ander klimaat van denken. Het gaat er opeens niet meer om of U het met Kr. eens bent of niet. Of U er wat aan hebt of niet. Maar in het volgen van zijn gedachten bent U opeens a.h.w. Uzelf kwijt de beste rust die U hebben kunt. In Tong Tong's boekhandel verkrijgbaar. Commentaar op het leven 12,50 Vrijheid van het bekende 7,90 Opvoeding en betekenis v.h- leven 5,90 Alles incl. porto. Kijk, zo bent U allemaal wel eens een boek tegengekomen dat U getroffen heeft. Geef alleen maar titel, uitgever en prijs aan ons op. Wij drukken het af in ons blad en Uw leesgenoten die al lang op zoek zijn naar iets bijzonders, hebben direkt iets te kiezen. Zullen we het proberen? 10

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 10