"TTpyaV LNDiÊ VAN HIER EN GUNDER Q met NECTAR essence het meisje uit Praktisch nuttig onmisbaar "INGET MATI" 8, „AD PATRES" Fa. Johs. Ouwejan Zn. Vervolg van pag. 2 hoofd liever niet" over wanhopige dingen "omdat het toch niets helpt". Maar een FEIT is dat het met de vrije wereld slech ter gaat dan zijn vrolijke en rijke dynamiek ons doet geloven. Ik geloof b.v. NIET dat de westerse beschaving de "wereld redden kan" (wat zij zo gaarne denkt). Ik geloof niet dat de moderne mens zo sterk en ge zond is als zijn hogere gemiddelde leeftijd ons doet vermoeden. De gigantische han del in medicijnen bewijst het tegendeel. De honger-area's in de wereld nemen toe in omvang en intensiteit, het vermogen van de "rijke landen" om "af te schuiven neemt duidelijk af. De westerling is met zijn veiligheid van de wieg tot het graf noch rijk, noch tevreden, noch gelukkig. Veel mensen leven alleen maar onbezorgd en schijnbaar gelukkig omdat de staat hun stoffelijk bestaan garandeert, niet door per soonlijke verdienste. Er is 'n schrikbarende onverschilligheid bij de doorsnee burger voor het lot van zijn naaste en voor het lot van de gemeenschap. Egoisme en materia lisme vieren hoogtij. De westerling is zijn geloof en godsvertrouwen kwijt. Schisma's bedreigen de kerken. Het doorsnee nieuws is doodgewoon "goddeloos". Het percen tage "hippies" en "provo's" neemt snel toe. En over dit alles bestaat bij de doorsnee burger geen inzicht, maar alleen een lam verweer: "IK niet..." Wij zullen in de ko mende jaren veel verliezen, beste mensen, zeer veel verliezen.... Welke reeële bestaanskansen Tong Tong en zijn ideeën in de naaste toekomst heb ben, weet ik niet. Ik weet alleen één ding zeker: dat de gedachten in Tong Tong goed en zuiver zijn. Daérom blijven wij vechten. BRIEF VAN HANS WARREN TR- "...Hoe sterk moet de kracht van een groep zijn, de persoonlijkheid, het karakter, als buitenstaanders zich zó kunnen assimileren..." En verder: "...een eigen literair tijdschrift! Het zou fan tastisch zijn!" Uit een lange brief van Hans IT arren Hans bedoelt met "assimileren" een aan passing in OMGEKEERDE RICHTING, waar bij dus Hollanders-van-hier zich zo aange trokken voelen tot diverse facetten van ons cultuurpatroon, dat ze bij voorkeur Indische schrijvers lezen, vaker Indisch eten, hun huis Indisch inrichten, als hobby een studie hebben van Indië of Indonesië, Indische vrienden zoeken. En hij zegt dus: als zulke attracties mogelijk zijn in een land dat ei genlijk "al genoeg aan zichzelf heeft", dan moet die kleine Indische groep toch bijzon der sterke karakteristieken hebben. Vreemd dat een Hollander dit voelt en zegt en mas sa's Indischgasten er volslagen vreemd van blijven... Een eigen Indische literatuur is zoals de lezer weet, "mijn droom". Meer dan dat: mijn overtuiging dat de Indischman zal rij pen in de richting van een eigen Indische literatuur. NU is de tijd nog niet rijp, maar let op mijn woorden: eens zal in Holland een kring ontstaan van "Verte-wee-dichters en -schrijvers" die Indonesië nauwelijks of niet zagen" en zij zullen nochtans in nieuwe poëzie en sprankelend nieuw proza vertolken wat wij niet zien kunnen T.R. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO o maakt U voordelig Uw Rose stroop en zeer fijne likeuren. 0 Vraag gratis receptenboekje bij Uw leverancier of rechtstreeks aan g Pharm. fabriek "PHYTOL", afdeling NECTAR essence. O DEN HAAG rinnrmnononnfXXXjOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXDOOOOOOOOOOOG Alleen bij vooruitbetaling. Voor abonnees: f 3.50 per 3 regels, elke regel meer, 1 pop meer. Voor niet-abonnees: dubbel tarief. „Onder nr." 75 ct. extra. EEN EERSTE. KEUZE UIT DE duizenoen-éêm budgaódo VOOJ2 TONöTOHO van SHE.H&BAZADE15 VAN OUD- JNDI&. FRANS. Opleiding handelscorr. en spreekvaardig heid door bevoegd lerares. Mevr. A. v. Eijsbergen, Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 86 25 81. Bureau Meldring, Smaragdhorst 296, Den Haag, vraagt TYPISTES en STENO-TYPISTES, wekelijkse afrekening. Telefoon 85.77.33. TELEPAATH ARIëS, HELDERZIENDE, is vanaf he den weer te consulteren. Alleen na tel. afspraak. Telefoon 070 - 11 00 42. PHILATELISTEN NED. O.G., beter soort zegels/ fdc's koopt U voordelig bij C. (Kees) Pitton, 1331 Woodruff Ave, St Louis, MO 63133, U.S.A. WEDUWNAAR, 28 jr., 1 dochtertje van 3 jr., niet onbem., d.blond, alg. ontw., administratieve func tie, z.s.k., bij voorkeur met vrouw of meisje afk. uit Indonesië. Contact uitsl. via TRAIT-D'UNION, kantoor Amsterdam: Galileïplantsoen 96 hs, tel.: (020) 92 16 20. WEDUWNAAR, 69 jr., beschaafd, vitaal, rustig ka rakter, woont vriendelijk, z.s.k.m. zich ook een zaam voelende dame om mee samen te wonen. Brieven aan Afd. Adv. onder nr. 2195. WELKE rustige eenz. bejaarde dame, heeft voor dito dame, gestoff. eerste etage m. v. wastafel, kookgelegenh., douche. Goede buurt. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2196. IND. DAME, gezond,geen knd., eigen flat met C.V. Rijswijk, zoekt beschaafde Ind. dame, leeft. 50 a 60 jr., als HUISGENOTE. Condities nader over een te komen. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2197. WELKE DAME met een klein beetje verpleegsters ervaring wil mij bij het lopen helpen en lichte huishoud-werk verrichten? Kamer beschikbaar. Weekends vrij. Dagelijks na 17 uur vrij. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2184. GEVRAAGD: Kamer met keuken (cabinet) voor alleenstaande onderwijzeres in Statenkwartier. Mej. L. van Laar, Bentinckstraat 152, Den Haag. Tel. 55 66 44. Bij Ind. familie grote en kleine gemeub. kamers voor 1 a 2 personen met WARME MAALTIJD. In form. Regentesselaan 16 - Den Haag. moessOn DOOR TONG TONG-LEZERESSEN ZELF GEMAAKT f 5,— INCL. PORTO lihuiiiiiiiiniiiiiii| Stevige, verchroomde sigaretten-aan- steker met ingebouwde rolmeter. Voor huisvaders die niet van lang- g 1 zoeken-naar-een-liniaal houden, voor j alle jongelui die praktisch en onmis- baar in een broekzak willen hebben. Sigaretten-aansteker met rolmeter f 6, 3 Warong TONG TONG Den Haag mintmin»1111111111 Begrafenis- en Crematie-Onderneming Opgericht 1924 ROUWKAMERS en ONTVANGKAMERS AIRCONDITIONED Kantoren: Fred. Hendriklaan 7 Den Haag, Tel. 070-556427 (3 lijnen) Ill»»INI.I I GRAFMONUMENTEN NATUURSTEEN FA. JAC. JEHEE ZN. sinds 1873 1 Toonzaal: TORENSTRAAT 82 I DEN HAAG - TEL. 60 07 46 iüuinuHiniiiHiinnuHU<i«BHini«ininnHun rara 18

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 18