BIJ DE VOORPLAAT ^g^ VAN HIER EN GUNDER TONG TONG Het Balisch vorstentempeltje "Navel der zee" De pura "Puser tasik" of "navel der zee'- tempeltje, dat bij de grote aardbeving van 1917, waarbij 2431 tempels op Bali in totaal werden verwoest, ook werd vernield, werd kort daarna in volle luister weer op gebouwd. Op het erf van het Controleurs huis te Tabanan, op voormalige paleisgrond van het Tabananse vorstengeslacht, wer den de resten van dit oude paleistempeltje opgeruimd. En zo ontstonden uit rode bak steen en grijze tufsteen (paras) een nieu we tempelpoort en omwanding, waarbij ge beeldhouwde mytische monsters als ver sieringsmotief werden gebezigd, en met de zwarte dakbedekking van arenpalmvezels, een fraai geheel vormend van de bekende Balische bouwkunst. Achter de fraai gebeeldhouwde djatihouten tempeldeur bouwde men op het daarachter gelegen tempelerfje enige kleine goden en offerhuisjes, terwijl de gehele tempel werd omringd met klapper- en kapokbomen. Links van de toegangspoort plantte men twee heesters, andong of andjuang, de z.g. Indische geestenboom, die met de kem- bodja van de oud-Javaanse dodentempel door de Islam verhuisde naar de begraaf plaats (zie hiervoor ook Kerst-Nieuwjaar nr. T.T. 1966-1967) Volgens een oude Balische legende stond deze tempel "Navel der zee' eens in ver binding, onderaards, met de zee, de Indi sche Oceaan. Dit oude verhaal vindt men ook elders ter wereld vermeld, maar ook "Navel der wereld of "Puser ing djagat kent men op Bali als tempelnaam. In de Griekse oudheid was Omphalus of navel de Griekse naam van een cultus- steen in de beroemde tempel van God Apollo te Delphi, welke steen gold als middelpunt of navel der aarde. Bekender nog was echter het opschrift in deze Apol- lo-tempel, toegeschreven aan de grote wijsgeer Socrates, dat luidde: "Ken u zelf! Dit wensen wij tenslotte ook toe aan alle Tong Tong-lezers! Samudradatta voert alle soorten stencilwerk uit. 1 Keurige afwerking ook penteken- I illustraties worden uitgevoerd lage prijzen. Informaties bij Tong Tong, Hr. W. Schaay, Pr. Mauritslaan 36. Tel. 54.55.00 Laat Uw stencilwerk door ons uit voeren. U helpt er dit blad door bestaan milihitowwi. DE BEBEK VAN KALI MAS Beste Tajlie, Terwijl in de kamer hiernaast de radio met nadrukkelijke stem vertelt, in hoe 'n on-ont warbare knoop de hele wereld is geraakt, waait in déze kamer ergens vandaan de wind van het paradijs Ik lig op de bank en lees uit ''Het Meisje uh Indi'è"of om precies te zijn, ik lag erin te lezen, terwijl in de andere kamer de radio schetterde, en nu moét ik je schrijven, hoe blij ik ben met dit boekje en met alles wat je de laatste 10, 15? jaar voor ons gedaan hebt Tjalie. Ik heb je vreselijk becritiseerd, dan hiér, dan daar, ik vond, dat je de Indische mensen van de Westerse cultuur ajhield (misschien deed je dat ook and so what?)ik vond Tong Tong te schreeuwerig en te opschepperig. En ik zag over 't hoofd, wat het ALLERBELANGRIJK STE was: n.l. dat je een stukje goede, warme Indische aarde voor ons over de zee gedragen hebt, een stukje grond, waar we de wind van het Paradijs kunnen voelen. Ja, 't Paradijs van onze kinderjaren, laten we nuchter zijn, want ook al had dat op IJsland gelegen, dan was 't waarschijnlijk toch een paradijs geweest. Maar je hebt 't dan toch maar gedaan, dat soort tapijt met dl z'n zon en dl z'n geuren en dl z'n herinneringen is dan toch maar naar deze barre landen komen vliegen, en wij kun nen er dan toch maar op gaan zitten en een endje mee vliegen als we dat willen Eu daarom dank ik je daarvoor, Tjalie, en dat je je nooit iets hebt aangetrokken van al 't gemopper van eigenwijs steenbokje, dat ze ker mopperen moest omdat ze een steenbokje is en daar niets aan doen kan. En voor 't sleuteltje dank ik jullie, dat in m'n las ligt te wachten totdat 't misschien éénmaal in het slot rond zal draaien van de deur, waarachter het beloofde land ligt. Wie weet?! Met hartelijke groeten. Non Jip Er bestaat - al noemt zij zich Koningin der Wereld - nergens een volmaakte en smetteloze pers. Wie objectief een brede spreiding van kranten en periodieken leest (ik doe het als journalist al dertig jaar actief), zal met de nuchtere vergelijking tot de ontdekking komen dat er geen ge brek of fout aan Tong Tong kleeft of 't kleeft in vaak veel grotere mate andere bladen aan. Wie op grond van welke fouten ook Tong Tong zou moeten verwerpen, moet automatisch nérgens abonnee van zijn. Gaan we echter na wat Tong Tong doet voor de preservering van onze Indische historie en de ontdekking van specifiek In disch talent, wat geen enkel ander blad ter wereld doet, dan kan even nuchter worden vastgesteld dat Tong Tong het enige blad is ter wereld dat op deze punten uniek werk doet van grote opbouwende waar de. Dus zou elke Indischman met enige intelligentie en met een eerlijk geweten dit blad moeten steunen. Nochtans is het juist de Indische groep die vaak blatend en gedwee alle andere tijdschriften leest, die zijn eigen blad neer haalt of negeert! Ga maar eens na: van een totale gemeenschap van ongeveer een half millioen Indischgasten in Nederland zijn maar een paar duizend abonnee van Tong Tong! En er zijn er maar weinig als "Non Jip", die eerlijk abonnee blijft en eer lijk zegt: "Er is toch ook erg veel goeds aan Tong Tong" Het krenkt me werkelijk niet als U mij of Tong Tong er af en toe van langs geeft, maar verdedig het blad ook op zijn goede punten en blijf abonnee. En wat alle "cri- tiek" en geroddel betreft, leef als de eend jes van de Kali Mas in Soerabaja, die "hoe vies en klein en stink ook", de schoonheid van de eendjes niet verstoren kon, die er in rond zwommen, steeds de veren schud dend en ijverig schoonmakend met hun nebbetjes. Want wat er aan moois is in Tong Tong dat kan alle vuil niet wegwis sen... T ONZE VROLIJKE BRIEVENBUS Hiermede wil ik U in kennis stellen met mijn voornemen om mijn lidmaatschap op 't enige Indische tijdschrift "Tong Tong" te willen beëindigen. Als reden zal ik opge ven: "Verandering van spijs doet eten" A.G. Alle dagen bruine booooooonen! PESSIMISME? "Gisteren zei Nannie opeens: "Eigenlijk klinkt door heel de Tong Tong de moed der wanhoopen dut trof me. Want inderdaad is er geen Indischman ter wereld, die zo kop pig vasthoudt aan een goede kans voor het voortbestaan van onze cultuur en toch klinkt voortdurend diep onderin een diep "tijdspes- simisme" als ik het zo noemen mag Edu Nannie en jij hebben gelijk. Toch is het woord "pessimisme" verkeerd omdat het veronderstelt een zwartgallige levensbe schouwing waar eigenlijk geen reden toe is. Er is WEL reden toe. Er gaan in deze wereld veel meer dingen verkeerd dan wij beseffen. We hebben geen tijd om voldoen de te onderzoeken en we "breken ons Lees verder pag. 18 ONAFH. IND. TIJDSCHR. 12e JAARG. No. 3 Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070-54.55.00/54.55.01 -Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel Mij Tong Tong N.v. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand. Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart, 4,50; halfj. f 9,— jaar f 18,—. Abt. Europa: jaar f 23,—. Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.j: Australië en Nw. Zeeland f 63,—; Indonesië f 58,—; Z.-Afrika en Z.-Amerika f 48,—; Canada en V.S. f 39,—; Suriname en Antillen f 33,—; Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeepost); voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2