De vinger aan de Wand voor Tong Tong? VAN MOND TOT MOND moess(j)n Inéénzelfde nummer van Tong Tong (No. 1 v.d. 12de Jaargang): vind ik op pagina 18, 2de kolom: "Een zelfstandig en onafhankelijk tijdschrift gesticht, Een uitgeverij gesticht, Een onafhankelijke leeskring gesticht, Een Pasar Malam gesticht, enz. en op pagina 4 het van grote voldoening getuigende artikel over de Pasar Malam. Maar de vet-gedrukte nagedachte op pagina 3 (rechts onderaan) wijst op ons "fatale knelpunt", met als bedreiging van al ons bezit: "met Tialie's eventuele instorting stort alles in." De hele opsomming wordt dan wel erg somber... voornemen bij een gunstige trekking 'met Tjalie's eventuele M.M.S. Ja, het IS somber. Pas de laatste twee maanden, na me weer overwerkt te hebben en vlak na elkaar tweemaal lelijk ziek geweest te zijn, waarbij het letterlijk een wonder was dat onze Tong Tong nóg uitkwam, ben ik me er extra pijnlijk van bewust geworden: dat bij alle goede wil en vriendschap van onze lezers, én bij de financiële inzet van onze aandeelhouders voor de stichting van onze N.V., ons apparaat NIET normaal functionneert. Bij normale N.V.'s worden directie staven ontwikkeld, waaruit periodiek nieuwe directeuren worden gecreëerd, die heengaande of overleden directeu ren automatisch opvolgen. Het appa raat blijft gewoon verder functionneren. Elk ander blad heeft een hoofdredactie, waarin naast de actieve hoofdredacteur al een opvolger "in petto" is. In beide gevallen zijn er altijd vervangers bij ziekte of vakantie. Bij Tong Tong NIET. Andere N.V.'s en periodieken heb ben dus NIET in hun directeur/hoofd redacteur een "achilleshiel". De kwali teiten van nieuwe topfunctionarissen mogen dan ietwat verschillen, maar het werk gaat anyway rustig voort en men kan zich van dieptepunten herstellen; men loopt niet plotseling een levens gevaarlijke crisis in. Als echter, door welke omstandig heden ook, Tong Tong mij verliest, ont staat op slag een vacuum dat fataal kan worden: het blad komt niet meer uit. Hierdoor worden de abonnees niet zó erg getroffen. Men is eventueel een deel van zijn vooruit gestorte abon nementsgeld kwijt en men troost zich na een poosje wel met het verlies van het blad. Wie echter lelijk getroffen worden bij een instorting van Tong Tong zijn de aandeelhouders van onze N.V., die op slag hun geld kwijt zijn. Het is de ge dachte aan deze Tong Tong-ers, die destijds geld op tafel brachten om Tong Tong's voortbestaan mogelijk te ma ken, die mij het meest benauwt en vaak letterlijk slapeloze nachten bezorgt. Is dit steriel gejammer omdat we er toch niets mee opschieten? Ja. Daarom heb ik het in het openbaar ook nooit gedaan. Wél eindeloos goede vrienden geraadpleegd en gezocht naar uitwe gen. Er is tot nog toe niets gevonden. Wat kan ik nog meer doen? Iets lachwekkends: koppig elke mnd een lot kopen. (Wat ik dóe!). Met het zoveel mogelijk aandelen af te lossen. Zo mogelijk alle. Dan is die gewetens- last opgeheven. Weliswaar zijn dan eventueel mijn aandelen in de N.V. waardeloos gewor den (en ik ben de grootste aandeel houder in de N.V. Tong Tong), maar dan staan ik en mijn lezers tenminste "quitte": we hebben geen van beide wat. En ik sta niet "in de schuld" bij wat toch eigenlijk zijn: de beste vrien den van Tong Tong, de aandeelhou ders. Als Tjalie dan plotseling ophou den móet, hebben we twaalf jaren een goede kloppartij gehad en we komen er schoon uit. Terwijl nu praktisch elke dag een faillissement voor de deur kan staan. De N.V. is "on-echt", on-eerlijk zo gij wilt. Het LIJKT of een normale maat schappij werkdadig is, maar het is in wezen nog steeds een eenmanszaak en met die ene man staat of valt alles... U zult zich misschien afvragen: "Maar mócht de N.V. - hoe dan ook - opgeheven worden, sterft dan 't blad? Sterven dan alle activiteiten van Tong Tong meteen?" Het antwoord is "NEEN!" Dan zet ik alles op eigen houtje voort zo lang ik kan. Maar ik hoef ten minste niet meer de verantwoording te dragen tegenover aandeelhouders voor een zaak die als N.V. blijkbaar geen levensvatbaarheid heeft. Laat ons - hoe goed of slecht Tong Tong ook loopt - altijd eerlijk tegen over elkaar blijven. En nu ik het van mijn kant geweest ben, kunt U het ook van Uw kant doen? En mij een brief schrijven over wat ik naar Uw mening doen kan? Mag ik vooral rekenen op een woordje van de aandeelhouders? Laat ons met een open oog voor ons bestaan in de toe komst in kalm beraad bijeen komen. Uit een kring van zoveel duizenden lezers MOETEN toch wel woorden van gezond advies te verwachten zijn? Wat ik met dit artikel doe, is precies hetzelfde als wat ik de laatste jaren in kleinere kring gedaan heb: sobats om raad vragen. Alleen doe ik het bij deze aan zes duizend man tegelijk. Wie antwoordt? TJALIE ROBINSON Koopt U deze handdoek wel? En 't Kookboek "Van Mond tot Mond"? Weet U dat van alle dingen die wij maken maar VIJF procent door U wordt gekocht? En dat daardoor de gelden niet binnen komen die nodig zijn om de stijgende bedrijfskosten van Tong Tong te be talen? ALLES wat wij maken, gaat SLECHT. We kunnen tegen de Europese markt niet op. Zelfs uit vriendelijkheid of trouw koopt men niet. Men "laat zich niet dwingen". De vinger aan de wand schrijft verder... Een prima en uiterst orginele handdoek voor f 5,95, een prima kookboek voor 3,90. Tida lakoe... "Poekoel teroes, Tjalie!" Ja!!! En Manisee, maniseeü FAVORIETE RECEPTEN VERDER VERTEI.D VERZAMELD DOOR, MET INDISCH TIJDSCHRIFT TONG TONG 1

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3