Krontjong-historie in Nederland TOKO TONG TONG VOOR U alles samen voor één gld. incl. porto Ik kwam plm. sept. 1927 als student in de Indologie in Leiden aan en kreeg al gauw de naam "Frikkie met de guitaar Indolo- gen uit Indië waren vaak behalve lid van de Indologen vereniging te Leiden ook lid van de Indische club in Den Haag. Twee clubs dus waar Indische "krontjongboeren" elkaar ontmoetten en vanzelfsprekend sa men gingen krontjongen. Naar ik meen begin 1928 werd ik lid van "Eurasia" een Sociaal Culturele Stichting (of vereniging) te Den Haag die zich o.m. ten doel stelde door het houden van Indi sche tentoonstellingen en Indische toneel- dans- en muziekavonden geld bijeen te brengen tot hulp van Indische studenten in nood. In het bestuur zaten nogal promi nente figuren: Voorz. Kolonel de Fremery, Secr. Kol. Bos (voor zover bekend, beide ex-Knil), een zekere Mevr. Mees, (een Mevr?) die presidente was van de voorma lige kunstzaal tevens restaurant van In dische djadjans "Boewatan" - Kneuterdijk, (ik geloof dat ze Berenstein heette). Voorts een zekere Hr. Jenny oud admini strateur in de suiker naar ik meen de man die veel geld beschikbaar stelde voor het doel van Eurasia en op wie nooit ver geefs een beroep werd gedaan om vóór financiering en garanties bij het organiseren van uitvoeringen. Eurasia zocht voor haar doel "kunstzinni ge" Indischgasten oud en jong, en zo zaten daar o.a. als toneelleider de heer Lameyn oud leraar Mulo in Indië. Hij schreef zelf Indische toneelstukjes. Van hem werden o.a. opgevoerd: "Oh", een blijspel spelend in de planterswereld aan de Westkust van Sumatra). "Pak Soeparto" (melodrama) zich 'afspe lend in een Kaboepaten waarvan de regent veel op tournee is en de raden ajoe ver liefd raakt op een dalang die was geën gageerd door de Boepati om zijn vrouw met het wajangspel afleiding te bezorgen, als de Regent voor staatszaken elders ver toefde. Naar ik meen werd in Pulchri Studio ook opgevoerd "Totok en Indo" van Victor Ido De hier in extenso opgenomen brief is van ]hr. drs. F. de Koek, ex-be stuursambtenaar en van de eerste dag tot de dag van heden (en nog lang daarna!) enthousiast kampioen van Tong Tong. Wij plaatsen hem geheel in de geest van het in een vorig num mer afgelegde getuigenis van Bert Garthoff, die de EERLIJKHEID in ons blad prijst. De moderne Indischman in Holland "geneert" zich immers voor krontjong en houdt poera-poera alleen van Beet hoven en Bach, maar een kwart eeuw langer geleden werd in Nederland krontjong gespeeld door de besten on der ons en waren hel studenten die baanbreker durfden te zijn van een muziek die essentieel eerlijk en goed is. Weet U dat ook proffessor Plate die onze kroonprins heeft helpen ge boren te worden, in zijn studententijd een enthousiast krontjonger wasHoe leeg en vol valse imitatielust is dan de Indische groep van vandaag! Dat neemt echter niet weg dat in dit blad, dat hommage brengt aan het beste in onze Indische groep, deze brief ook al om historische redenen (het zit tjokvol betrouwbaar documen tair materiaal!) een ereplaats verdient. Al is dan op het gebied van de krontjong het heden leeg, het verle den zullen wij niet vergeten Verder had Eurasia een ronggèng "Baboe Pon", die danste op gamelanmuziek (ga melan van Boewatan evenals de kostuums en bespeeld door Indische studenten waar onder ondergetekende. Dan was er een pentjakker "Anang". Soen- danees, door ons bewonderd vooral om zijn dansen met de Sikoe-sikoe, uitgevoerd op het inmiddels gevormde "Krontjong En semble Eurasia". Deze was als volgt sa mengesteld: Conferencier: Dik van Driest. Leider: John Benjamins, Delfts Student, speelde tevens 1e viool. 2e violist: Daan Mogot, Menadonees, boek houdkundig student, zeer muzikaal, kende veel krontjongliedjes uit Ambon en Mina- hassa, heeft later (plm. '29 of '30) een bundel liedjes uitgegeven onder auspiciën van zekere firma Meier uit Amsterdam, han delaar o.a. in gramofoonplaten, waarover later meer). Fluitist een zekere Apontoweil. 3e violist (reserve) tevens bus of cello met de vingers bedienend Dé de Wolff- Med. stud, en nu geloof ik nog werkzaam en wonende in Amsterdam. Gitaristen tevens pantoenzangers: 1. Jaap Rosenquist. Ind. jur. stud., gewelde naar op het gebied van krontjong pintjang, die een soepele contra begeleiding speelde dwars door de strakkere guitaarbegeleiding van ondergetekende en van een zekere Berkhuizen (allebei Indologen). Bij Krontjong en Stamboel zongen Jaap en ik om de beurt. Berkhuizen was alleen begeleider. De krontjong werd bespeeld door Martinus Max in een van de beurszalen van Eurasia. Het kernorkest bestond uit 2 violisten - 3 guitaristen waarvan 2 tevens pantoens - 1 fluitist - 1 krontjongspeler - 1 bassist of cellist voor de ondertonen. Naast dit kernorkest bestond een groter verband voor grote uitvoeringen - 3 violisten, man doline - 3 of 4 guitaren - 1 krontjong -1 ukelele. Als namen herinner ik mij hiervan nog Mevr. Groeneveld die soms als vrouwelijke pantoenist optrad maar die helaas klassiek geschoold was en af en toe met een kei harde kopstem uitschoot. Overigens deed ze het niet onverdienstelijk. Vic Gonsalvez (Delft), Charles Monod de Froideville, John van Dijk (allebei Leiden), Wim van der Bilt (Delft) zijn nog enkele andere namen. (Rein Altman) Kees Bouman. Voor zover ik mij herinner begon het op huisfeestjes, dan studentenbals van de In dische club, dan voor de radio waardoor Eurasia nogal bekend raakte en ik geloof als 1e groot engagement kreeg: 5 weken lang spelen in een aparte zaal of bij mooi weer op een bepaalde plaats in het park Zijpendaal waar de "Indische Tentoonstel ling" in de zomer van 1928 werd gehouden. De Indische stadswapens IN KLEUREN van Amboina - Bandoeng - Banjoewangi - Batavia - Biitar - Buitenzorg - Cheribon - Garoet - Madioen - Magelang - Makassar - Menado - Malang - Medan - Minahassa - Modjokerto - Padang - Palembang - Pasoeroean - Pekalongan - Salatiga - Semarang - Soekaboemi - Soerabaja - Tegal - Tjiandjoer. PLUS: een nauwkeurige omschrijving van die wapens PLUS: de bijbehorende wapenspreuken PLUS: de legenden van Bandoeng, Banjoewangi, Salatiga, Soerabaja Deze wapens heeft U later altijd nodig, a. om er zelf meer van te weten, b. om erover te vertellen, c. om er teken- of borduur werk van te maken. Uitermate nuttig en goedkoop! Sleutelringen met omega-sluiting van Indische Stadswapens. Keuze uit de 26 bovengenoemde stadswapens. Uniek. DIERBAAR! Als U er zelf al één heeft, koop er één als verjaars-presentje voor later. GEHEID een succes-cadeau voor 0,75 incl. porto. 12 Stadswapen-sleutelringen (naar vrije keuze) f 6,(incl. port) De hele serie van 26, f 10,(incl. port.) DE VOORRAAD IS BEPERKT!!! MAAR WAT U OOK KIEST, KIES SNEL! Bestellingen bij Tong Tong, Prins Mauritslaan 36 - Den Haag - Giro 6685 4

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 4