De Halfbloeden en de Nieuwe Wereld 1 J. M. VAN EXEL's Misschien over honderd jaren, als er van de 300.000 repatrianten van vandaag alleen maar een paar kleine enclaves overgebleven zijn die zichzelf gebleven zijn (ongeveer als de Toegoenezen en Badoejs in Indonesië) zullen sociologen misschien opeens ontdekken dat zij honderd jaren lang een uitgebreid en in teressant studieterrein glad hebben verwaarloosd. En zich in deze dagen méér druk gemaakt hebben over de rassenvraagstukken in Amerika en Afrika dan die in dit land zelf. HERINNERINGSSPELD JES Van de Pasar Malam hebben we nog een paar dozen herinneringsspeldjes overgehouden: A. Van het lVde en IXde Bat.: een groen plaatje met 'n getekende rand van prikkeldraad, aan één kant open met het getal 25 (25 jaar geleden) en in Romeinse cijfers IVde en IXde. B. Van de voetbalreunie: een bruin plaatje in de vorm van een voetbal, waarop de woorden: Reünie Ned. Ind. Voetbal P.M. 1967 (Pasar Malam). Wij hebben opgemerkt dat klanten in onze Toko ze toch graag kochten ALS SOUVENIR en hebben dus besloten ze te "obral" voor 0,50 per stuk bij bestelling postzegels ter waarde van 1! twee kwartjes insluiten). Draag ze op een huisfuifje als waarmerk van hen "die nooit vergeten". Eerlijk gezegd: veel waard zijn ze niet. Zo maar leuk! Net zoveel waard als de kleinigheden die vroeger in koewé djepang zaten, weet U nog? Maar Tong Tong is er weer een beetje mee gehol- pen! Jo, meedoen, jo! NU immers is het aantal Nederlanders met een grote en actieve belangstelling voor rassenvraagstukken zó klein, dat stu dies zoals verschenen in No. 5 van het Tijd schrift "Bres Planète" (Forum Boekerij, Wa genstraat 70, Den Haag) behoren tot de zeldzame uitzonderingen in een enorme pu- bliciteitswereld van honderden tijdschriften en dagbladen in Nederland, waar men dag in dag uit leeft met een actueel rassenvraag stuk van grote omvang, maar er volslagen blind voor blijft. We bedoelen het artikel "Rassenmenging: démasqué van een waan" van de hand van Prof. Dr. A. N. J. den Hollander in genoemd tijdschrift, welk artikel Bres-redacteur J. P. Klautz inleidt (pag. 14) met o.m. deze ver bazingwekkende woorden: "De halfbloeden, die onderdrukt zijn in de naties waar zij in de minderheid zijn, maar bevrijdend werken in die samenlevingen waar zij de meerderheid vormen, zijn onge twijfeld voorbestemd een grote internatio nale rol te spelen"...! Wij, afkomstig uit een Indische maat schappij, die merkwaardige "marge" waarin Nederlanders, Indo's en Indonesiërs vreed zaam eeuwen lang samenleefden, zullen on getwijfeld belang stellen in dit artikel, voor al ook omdat het een uiterst actueel onder werp behandelt, thans "Number One" aan de grootste universiteiten van de wereld dankzij de stootgever Claude Lévi-Strauss, de grondlegger van het "structuralisme", waarover wij binnenkort in Tong Tong méér hopen te vertellen. Het merkwaardige van de studie van prof. den Hollander is dat zij eigenlijk dwars in gaat tegen wat wij in onze nabije omgeving ervan horen en wat kennelijk de officiële leidraad is van Regeringsinstanties en o- penbare figuren die zo ijverig sinds 1950 bezig zijn de Indo-groep "weg te assimile ren". Prof. den Hollander opent zijn artikel al dus: Het probleem van de rassenmenging en dat van "de halfbloed", maken deel uit van het omvangrijke geheel van vragen, beweringen, emoties, houdingen, rationalisaties, die zich doen gelden zodra "ras" in enige discussie betrokken wordt. Dit is niet steeds zo ge weest; pas sinds het einde van de 18de eeuw is men er zich druk over gaan maken en wordt in de westelijke cultuurkring de mening ver nomen, als zouden er tussen de rassen der mensheid niet slechts erfelijke groepsverschil- len in lichamelijk opzicht bestaan, maar ook in geestelijk, waarbij dan het eigen ras, het blanke, superieur wordt geacht. Wat velen onzer dus aannemen als een onomstotelijke en "eeuwige" waarheid, is slechts een theorie van maar een halve eeuw oud. Het is eigenlijk nauwelijks voorstelbaar, aldus prof. den Hollander, dat dit alles berust op onderstellingen, die tezamen niet meer dan een mythe zijn. Er bestaat geen enkel weten schappelijk houdbaar argument, laat staan be wijs, van de "minderwaardigheid"in welk opzicht dan ook, van het ene "ras" ten aan zien van het andere. In de ondervolgende citaten zullen In- dischgasten menige verhouding en misvat ting uit het oude Indië en het huidige Ne derland terugvinden. Commentaren zijn niet nodig. Iedere lezer kan er onder leiding van Professor den Hollander het zijne bij denken. In koloniale milieus was in de 19e en 20e eeuw als aanvaarde wijsheid algemeen te ver nemen, dat "de halfbloed de slechte eigen schappen van beide rassen erft en de goede van géén", dat hij deze droeve erfelijkheid aan zijn kinderen doorgeeft, waardoor de menggroep geestelijk en lichamelijk steeds ver der verbastert, tot volledige onvruchtbaarheid optreedt. Met deze voorspellingen gingen, en gaan, dan gewoonlijk gepaard verheerlijking van het zuivere "bloed" van de heersende groep en propaganda, er op gericht deze zui verheid te handhaven. Ook op dit gebied heeft de legendevorming welig gebloeid, heeft vooroordeel tot omvang rijk sociaal onrecht geleid, terwijl er, strikt wetenschappelijk gesproken, niets vast staat over de beweerde slechte gevolgen van ras menging. Bloed heeft niets te maken met het genetisch proces, het draagt de erfelijkheidsmassa niet, de moeder geeft zelfs niet haar bloed aan haar kind, waardoor dit ook tot een andere bloed groep kan behoren dan die van de moeder, bloedtransfusie tussen personen van verschil lend ras is slechts gebonden aan dezelfde regels die gelden voor transfusie binnen één ras. De "Stem van het bloed", "gemengd bloed" "half bloed", "blauw bloed", "foods bloed", I Schoenhandel alleen Reinkenstraat 29 Den Haag - Tel. 33 21 17 Specialist in exclusieve dames- I schoenen met hoge of lage hak in de allerkleinste maten. I vanaf maat 32 1 Wij tonen U gaarne onze nieuwe najaars-collectie iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiliiililiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiniii» "een achtste blank bloed" en al soortgelijke uitdrukkingen tonen slechts literair de taai heid van een populaire misvatting. Voorts: de zeer verbreide mening als zou er eens een tijd geweest zijn waarin de rassen zuiver waren en rasmenging iets van de laatste tijd zou zijn, is niet houdbaar. Rassen hebben zich gemengd sinds er op aarde mensenleven was, hoewel uiteraard de vermakkelijking van transport en communicatie en de bevolkings toeneming de laatste anderhalve eeuw het pro ces op groter schaal doen plaats vinden tussen rassen, en vooral ook tussen sub-rassen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze menging in physisch opzicht slechte ge volgen zou hebben gehad. De mensenrassen staan elkaar nader dan de meeste rassen bin nen één diersoort, ze zijn onderling blijvend vruchtbaar (dus anders dan b.v. met paard- ezel het geval is) en in lichamelijk opzicht zij de resultaten van zo'n menging alom ter wereld voortreffelijk bevonden. ln samenlevingen waarin iemands plaats in de maatschappij uitsluitend of in hoofdzaak wordt bepaald door persoonlijke verdiensten en de huidskleur er minder toe doet (als in vele delen van Latijns Amerika) bestaat alle kans dat de mengbloeden veel gunstiger voor de dag komen. Waar de dominante groep hen zonder onderscheid met het '"laagste" ras in één categorie plaatst, zoals met de mulatten in het Zuiden der Ver. Staten het geval is, zullen de mengbloeden niet méér kans tot individuele verheffing krijgen dan de "volbloed" leden van dit laagst geplaatste en zwaar gehandicapte ras. Lees verder pag. 15 14

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 14