'AMSTEr PILS PRACHTPILS VAN HIER EN GUNDER c=j4' BIJ DE VOORPLAAT Tütfff fpith! hotel ,ardjoena' Zaterdagvoordeel bij TONG TONG STATION BOGOR Zo zag het er in 1901 uit en ook nog in 1925 en ook nog in 1950 en nu nóg is er aan het vriendelijke stationnetje van Bogor weinig veranderd. Het slation is eigenlijk nooit gegroeid omdat de snel toenemende concur rentie van het wegverkeer tussen hoofdstad en hofstad elke groei onnodig maakte. Wél veranderde in de loop der jaren het aanzien der reizigers en daarmee zakte ook het aanzien van de trein. Beter gesitueerden maakten steeds meer gebruik van auto en bus. De trein raakte steeds voller met desa-reizi gers van al die dierbare kleine haltes als daar zijn: Kebonpedes - Tjileboet - Bodjonggedeh - Tjitajam - Depok - Pondoktjina - Lent en ga- goeng - Tandjoengwest - Pasarminggoe - Doe- ren Ikzelf heb in de 20-er jaren als scholier af en toe lijdelijk in Bogor wonend heerlijke herinneringen aan de vroegtrein naar Batavia met ambtenaren en scholieren. Heel vroeg ver trekken. Rustig en gezellig. Vriendelijke och- tendgroeten. Goed plaatsje uitzoeken. Sjekkie rollen. En dan: "TjriiiitH DJOSSSS-djos-djos- djosen nog later: kedoekedjeglèk-kedoe- kedjeglèk - kedoekedjeglèk Fantastisch, ja TJALIE ROBINSON ^lllllllllllllllllllllllllllll'lliujllllhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' Logeren in Den Haag? I dan natuurlijk bij Moderne kamers, prima service, prettige 1 sfeer. Iedere kamer EIGEN douche-cel. In I iedere kamer warm en koud stromend water. Groot Hertoginnelaan 205 1 tel. 070/39 03 24 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii.iiiiiiiiii ^iillllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllilllllliililllllllillillilllllllillliiMillllllliliiilllllllllilllllllllllllllilllini Van 12-3 uur bij Tong Tong j Elke zaterdag prijzen wij bepaalde ar- J tikelen af. Kom eens gezellig neuzen bij onze obral-tafel, er is altijd wat 1 nieuws bijl iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii GODSBEGRIP (I) "N.a.v. de briefwisseling over het Godsbe grip in TT van 15f7 dit citaat van de grote Albert Einstein: De Godsdienstige Openbaring die haar oor sprong vindt in de gewaarwording van de Kosmos is de grootste en edelste drijfkracht van het wetenschappelijk onderzoek. Mijn Godsdienst bestaat uit nederige be wondering voor de onbegrensde Hogere Geest, die zich uit in de kleinste details, die we met ons zivak, beperkt verstand kunnen waarne men. Deze diep emotionele overtuiging van de aanwezigheid van een Superieure Geest, die in het onbegrijpelijke Heelal geopenbaard wordt, vormt mijn idee van "God". W. ALLARD 1. Hoe merkwaardig dat juist de man die zowel het heelal als het atoom dieper on derzocht heeft dan wie ook, God heront dekt op zijn manier, terwijl de man met HBS-opleiding God vervangt door mathema tica en ratio! 2. Ook hier (net als bij het grondvesters van religieën): contact met de natuur leidt tot het vinden van God. Misschien is God in Europa weg omdat men in dichtgespijker de huisjes zit en nooit de horizon ziet, de sterren, de woestijnen en de bergen. 3. Eigenlijk verschilt Einstein dus niet van de primitieve bosbewoner die boven de Natuur een Hogere Geest vindt, die hij in details terugzoekt in magische tekeningen. T.R GODSBEGRIP (II) "Uitgaande van het woord Godsdienst mer ken we dat zij die zich te veel bemoeien met 't tweede deel van dit woord, de dienst, het eerste deel kwijt raken: God." R. van DIJK Misschien bedoelt de inzender de forma liteit van het dienen: het gedachteloos en automatisch "afwerken" van riten en ge bruiken. Dan ben ik het met hem eens. Maar het dienen zelf, dus het geloof met daden is onontbeerlijk. Er wordt b.v. te veel en te gauw gespot met de Jehova's Getui gen, maar ik ken geen enkel ander Chris telijk geloof waar men dag in dag uit in regen en wind durft te gaan met de "Wacht toren", op straathoeken als slachtoffer durft staan ten spot. Men kan desnoods einde loos discussieren over de methode en de doelmatigheid, maar er zit een positieve kern van goede dienbaarheid in, die be wustheid van God verraadt. T.R. "GROTE KANG" "Toen ik U te spreken vroeg, kreeg ik te horen dat U het erg druk had, dat U boven dien een beetje ziek was en veel moest rusten en ook dat ik beter tevoren een afspraak moest maken omdat anders "de grote kang" geen tijd had..." v.d.B. Het is doodgewoon waar dat ik door lopend overbezet ben en toch bovendien ziek was. Ik zou tóch niet serieus met U hebben kunnen praten. Het heeft alleen niets te maken met "grote kang" zijn, want als U goed oplet: ook bij doktoren met een drukke praktijk kunt U niet op elk moment binnenvallen en direkt geholpen worden. Zelfs bij de kruidenier en de slager moet U wachten op Uw beurt en gaat U soms de winkel uit omdat het te lang duurt. En ook bij Uw beste vriend die bij Defensie, On derwijs of Waterstaat werkt, kunt U niet zo maar binnenvallen. Het is geen kwestie van nederig belet vragen bij een grote kang, maar een arrangement treffen dat voor bei de partijen nuttig is. T.R. BRIEVEN SCHRIJVEN Voor mij is het schrijven van een brief vaak een prettige bezigheid en een goede oefe ning om de gedachten geordend onder woor den te brengen. Ook al wordt er nooit iets van een brief van mij gepubliceerd en ook al krijg ik misschien nooit antwoord, toch ben ik bereid brieven te schrijven omdat ik weet dat althans U ze leest. Voor de rest weet ik dat U enorm veel copy heeft en dus onmogelijk de tijd zal vinden mij te beantwoorden" CHR.v.FR. Brieven als deze heb ik zeer veel ge kregen. Ze hebben mijn "gewetenslast ver licht", want de kalmst en redelijkst denken de abonnees weten natuurlijk al lang dat De Stormloop Uit Het Verleden" niet op te vangen is door één man, door één zo'n klein tijdschrift. Veel blijft tóch wel ver loren gaan. De enige man die het begrijpt is Breton de Nijs met zijn Indisch verzamelwerk voor het Instituut voor Taal, Land en Volken kunde. Met zijn kleine stafje kan hij zijn "mer a moire" (zoals hij het zelf graag noemt een zee om leeg te drinken!) niet aan. En zowel hij als ik zijn in de laatste jaren al verzoend geraakt met de gedachte dat wij al een eeuw lang leven in Het Grote Verlies. Over de hele wereld is de afbraak van oude waarden groter dan wij beseffen. Zoals een vriendin mij dezer dagen zei: "God schept, maar Hij ruimt ook op. Alles op zijn tijd." En wat kunnen wij, kleine mensjes, daartegen doen? Alleen datgene helpen redden wat door een Hogere Macht gered móet worden. Daar zijn we nu mee bezig. Lees verder pag. 18 ONAFH. IND. TIJDSCHR. 12e JAARG. No. 4 Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070-54.55.00/54.55.01 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel Mij Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart, f 4,50; halfj. f 9,jaar 18,Abt. Europa: jaar f 23, Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland f 63,Indonesië f 58,Z.-Afrika en Z.-Amerika f 48,Canada en V.S. f 39, Suriname en Antillen f 33,Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeepost): voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2