8 O TONG TONG-VZOEKT8 O O O g VERANDERINGEN "Kokkie in blik" Tong Tong en politiek OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 8 ADMINISTRATIEVE VROUWELIJKE^KRACHT. g O Aclief, intelligent, zelfstandig, Aanpakster! 8 8 Woonachtig in Den Haag. 8 O Werktijden van 8.30 tot 4 uurf [|Prins Mauritslaan 36 8 8 Salaris n.o.t.k. Te|. 54.55.00 8 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ Zal in de toekomst de inhoud van Tong Tong veel veranderen? Ja. Als wij naar de gesprekken om ons heen luisteren, onze Indische maat schappij aandachtig gadeslaan, het ka rakter van de aan ons gerichte brieven bestuderen, menen we dat in de toe komst de hoeveelheid Indische herin neringen steeds meer zal teruglopen en dat er veel meer artikelen zullen komen van bespiegelende, beschou wende aard in het algemeen. Dit komt op de eerste plaats omdat onze lezers zélf moe worden van het oprakelen van steeds hun eigen her inneringen. Zelfs de interessantste, leerrijkste bevindingen zijn in de ge- zins- en vriendenkring al zó vaak her haald, men is moe geworden van zich zelf! Ook in privé contacten heb ik gemerkt dat ik massa's ouwe kontjo's met wie ik een paar jaar terug nog eindeloos babbelen kon, nu niet meer aan het praten krijg. Daarentegen groeit de belangstelling voor "wereldvragen". Het is alsof de Indischman er steeds meer toekomt zijn oude bevindingen af te chequen aan de wereld van vandaag. Alsof hij a.h.w. de deugdelijkheid van zijn filosofie (die niet veranderd is) dieper onderzoeken wil. Al zal de copy uit "oud-lndië" nooit geheel en al verdwijnen, we denken tóch dat een nieuw karakter van Tong Tong onze lezers óók diep zal aan spreken. We zullen zien! We krijgen de laatste maanden van onze lezeressen véél minder recepten toegestuurd dan in de eerste jaren van ons bestaan. Vier jaar geleden waren het er nog zoveel dat we er keukenkalenders van konden samenstellen. Nu niet meer. Zijn onze keu kenprinsessen uitgeput? Of is er een andere oorzaak? Wie oplettend rondkijkt in Indische wa- roengs en eethuizen, bij kruideniers, groen- tenhandelaren en slagers, merkt dat de sorteringen van geconserveerde boemboes en gerechten in zakjes, doosjes, flesjes, potjes, steeds ruimer worden. Vele van deze "kokkie-in-bliks" zijn zeifs uitstekend te noemen. De huisvrouw die in tijdnood is geraakt maar haar rijstmaaltijd niet mis sen wil, is met een potje boemboe rawon of goelai direct geholpen. Uit de grote afzet van deze "geconserveerde rijsttafel gerechten" blijkt wel dat véél meer Indi sche huisvrouwen ermee werken, dan wij wel denken. Ook al geven ze het niet graag toe. Deze westerse maatschappij drukt zijn stempel sterker op ons dan wij vermoeden. Over 25 jaar zullen er nog steeds tien duizenden Indische vrouwen zijn die bij voorkeur Indisch eten, maar beslist geen duizenden meer die het zelf kunnen be reiden. Is dat een verlies? T.R. MOEILIJKHEDEN Zoals de lezer gemerkt heeft, is ons nummer al een paar keren uitgekomen met 20 i.pl.v. 24 pagina's. We hebben geen klachten van U gehoord. Dank U zeer. Dat bespaart ons het aanbie den van excuses (waar Uzelf zo'n hekel aan hebt). Oorzaken waren de reeks van vakanties die het bedrijfsleven méér van streek brengen dan de toe schouwer vermoedt. Er zullen in de (nabije) toekomst mis schien wel meer offers gebracht moe ten worden. Als U echter maar steeds beseft dat wij hier betoel doen wat wij doen kunnen; dat wij soms tegen cu mulerende moeilijkheden wérkelijk niet op kunnen en gedwongen zijn "er het mes in te zetten"; dat ons bestaan nog steeds is, wat het van het begin af was: een strijd tegen overmachten, dan zult U mét ons blij zijn dat we teroes blijven poekoelen. Al staan we ver baasd over het wonder! Manisee, anak-koe! Manisee! DE RAADSELEN VAN TONG TONG Zoals U weet, verkopen wij sleutelringen met stadswapens. En pienter genoeg heb ben we er veel laten maken voor Batavia- nen, Soerabajanen en Bandoengers en ver houdingsgewijs minder van de kleinere ste den. Maar weet U dat de PALEMBANGERS de grootste kopers zijn gebleken? Hidoep, Palembang! En dat jullie nog vele jaren "mpè-mpè kapal silam" mogen eten! Wie had dat ooit gedacht! Er zijn ook verrassend veel mensen die onze extra goedkape totaal-serie kopen van 26 stuks voor een tientje. Net als U waren we natuurlijk erg scep tisch: wie koopt nou zo'n hele serie! Wie heeft er nu ooit 26 sleutelhangers nodig! Maar omdat er toch vrij veel belangstel lingen op binnenkwamen, belden we zo'n klant eens op en vroegen:"Wat doet U in hemelsnaam met zoveel sleutelringen?" "Maar Tjalie, dat zijn toch de goedkoop ste en origineelste CADEAUTJES die ik ge ven kan?" Maar natuuuuuurlijk! Een koper van drie djagoer ballpoints (met onze naam in goud erop) vertelde ons grinnekend: "Ik heb drie hardnekkige gon- tjèngers. Voor hun trouwe vriendschap geef ik ze deze ballpoint als souvenir..." We hebben ons tranen gelachen. Zo heel af en toe komt er nog wel eens een brief ter redactie, waarin gesuggereerd wordt dat we (aangezien we toch min of meer geassimileerd zijn) wat meer aan dacht horen te wijden aan de politiek in Nederland. Nu duizelt zelfs de "normale" zuilenpoli- tiek de doorsnee Indischman en méér Nederlanders dan men officieel wel durft toe te geven. Met het toenemen van het aantal poli tieke partijen wordt de duizeling alleen maar groter. En er is nóg meer te verwach ten. In het "Algemeen Dagblad" van 29 juli vonden we de volgende "summing-op": Er zijn nu al zoveel werkgroepen, subgroepen, kringen en commissies dat het de kiezer gaat duizelen. Van alle kanten komen de leuzen op hem af: progressief-sociaal, links-radicaal, christelijk-sociaal, christelijk-radicaal, centrum partij, evangelisch-radicaal, linkse-concentratie, deconfessionalisering, spijtstemmers, progres sieve volksbeweging, pragmatisch, confessio neel-rechts, links gericht niet-confessioneel niet- socialistisch, progressief rechts. Al die groepen en commissies proberen hun waren nu netjes aan te prijzen. Veel artikelen liggen echter nog niet te kijk, om de simpele reden dat ze nog niet bestaan. De vernieuwers hebben voorlopig nog niet veel meer dan kreten geslaakt. Straks in het najaar, zullen de mouwen moeten worden op gestroopt. Dan zullen de politici die nu nog liggen te zonnen op de stranden van Riccione, Saint Tropez of Palma de Mallorca, weer van de partij moeten zijn. Even rust voor dat het grote offensief begint... Het is nu nog zomer. Tong Tongers die van plan zijn om zich straks "in het strijd gewoel te storten", raden we aan om zich door veel politieke studie serieus voor te bereiden. We denken ons er echter wijse lijk buiten te houden. Er is al zóveel ver bijstering op de wereld. Laat ons in dit blad wat rustiger aandacht vrij houden voor zelf inkeer... HET IS GEEN GELD Nog een paar exemplaren over "Een Eeuw Natuurwetenschap in Indonesië" 1850-1950 Gedenkboek Kon. Natuurk. Ver. (antiquarisch, 'n beetje kripoet) f 2,50 HET IS GEEN GELD 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3