Hulp KEDOEK-KE-DJE-GLEK VOOR EEN INDISCH MEISJE IN INDONE- Slë DAT HAAR OUDERS PROBEERT OP TE SPOREN. I. Voor de Jap. oorlog wonende in Medan, 5 jaar oud. A. Vóór ze in Medan was, woonde (logeer de) ze in een groot huis waar een vijver was met fontein. (Gouv. huis in Medan heeft dit). B. Ze werd vaak te spelen gevraagd voor een groot gebouw dat het kantoor was van haar vader. Voor dat kantoor was een plaat (symbool) waarop 2 staande leeuwen die elkaar aankeken (naast de poort). Er was een ingang en uitgang (naast een poort). Er was een ingang en uitgang waarbij een klein huisje waar iemand op wacht stond. Vóór het huis wapperde de rood-witte-blau- we vlag. C. Ging naar de fröbelschool voor Europea nen, haar Juff. een blanke. D. Had een zusje "Poppie" genoemd maar echte naam was Emmy. In de Jap. tijd werd dat zusje weggehaald en hoorde ze nóóit meer iets van. E. Eigen naam? Mieske of (Meiske?). F. Werd met haar ouders vaak uitgenodigd om met een zwarte sedan naar Brastagi te gaan. II. Toen de Jap. binnenviel: A. Met haar moeder, zusje en andere blan ke vrouwen per auto weggevoerd en uit eindelijk in Zuid-Sumatra beland. Zusje door Jap. weggehaald. Een Javaan (nu dood) hielp haar het bos in vluchten. Haar moeder zag ze niet meer terug. III. Aangaande haar vader. Was groot, kaal hoofd, totok, werkkleding: wit uniform witte pet. Had een stok en droeg iets geels op z'n borst en daarboven iets wat de rang aangaf(?). Ze wil graag weten wie haar Vader en Moeder waren en wat haar naam is. Zij is Indische. Wie schrijft aan Tong Tong? BIJ AANKOMST VAN HET EERSTE INDONESISCHE SCHIP IN AMSTERDAM Zondagmorgen, 18 augustus 1963 meerde het eerste Indonesische schip, de Thamrin, in de Amsterdamse haven. Als je dat leest, gaat er iets door je heen, wanneer je zelf op Indië gevaren hebt. Hoevele malen hebben de schepen van de Mij Nederland en de Rotterdamse Lloyd ge meerd in Tandjong Priok! Ze kwamen eerst aan op de Rede van Ba tavia; de vlaggen werden opgezet; de Maat- schappijvlag, het Geusje op de voorsteven, de "schitterende kleuren van Nederlands vlag" aan de achtersteven. De loods kwam aan boord, een sleepboot CATALOGUS In de maand september krijgt U net als elk jaar weer de catalogus van onze boekhandel over de post toege stuurd. GOOI DAT DING NIET TE GAUW WEG Net als zoveel andere catalogi en prospecti, die U in Uw bus krijgt. Want door Uw blijvende attentie voor deze catalogus geeft U óns meer le venskans. We sloven ons uit en heb ben er veel geld voor over om U een keuzelijst voor boeken toe te doen komen, waarmee U b.v. in de decem bermaand mooi uit de voeten kunt. Hiermee doen we wat alle periodie ken en alle boekenmarkten jaarlijks voor hun clientèle doen. In service is Tong Tong op peil. Bent U het ook? Bewaar dan die catalogus. Vergeet hem niet EN U VERGEET ONS NIET! Dieren Een tijger wil geen vlees eten, dat een andere tijger heeft aangesleept. Evenzo versmaadt -onder mannen een tijger (d.i. een vorst) dat, wat een ander reeds beslikt heeft. Ramayana Een tijger buiten het woud wordt gedood en een woud zonder tijger geveld: de tijger behoedt het woud en het woud beschut de tijger. Mahabharata Al lang weer geen lijstje gehad van klei ne dierbare plaatsen in ons oude Indië, ja? Wel, hier hebben we weer twee risjes Batoelawang - Goenoengtjepoe - Tjikotok - Soekadjadi - Bandjarsari - Bandjarsaripa- sar - Tjitjapar - Kedoengwoeloeh - Pada- herang-pasar - Padaherang - Tjigandjeng - Toengilis. En dan: Kritjak - Koetoe - Melatti - Beran - Pan- goean - Sleman - Medari - Ngebong - Tempel - Semen - Tegalsari - Dangejan. Wie weet waar ergens deze rijen halte plaatsen liggen en wie weet van sommige ervan wat aardigs te vertellen voor Tong Tong? van de Nederlands-Indische Steenkool-Han delsmij. maakte vast en langzaam gleed het schip de pieren binnen. Men passeerde de schepen van de Gouver nementsmarine, dikwijls mooie witte jachten, die in de haven ten anker lagen. Alles was stil en zonnig. Op de pieren bevonden zich enkele luchtig geklede bruine broeders. Het schip voer langzaam naar één der kaden van de Mij Nederland of Rotterdamse Lloyd. Aldaar heerste grote levendigheid. Indonesiërs op blote voeten en met kleurige hoofddoeken en enkele blanken met helmhoeden op. Het schip werd gemeerd; valreep omlaag. Blank en bruin stormde er op af; het was een dagelijks weerkerend tafereel. Daarna begon het lossen en laden. Veel lading uit Holland; stukgoederen, industrie- produkten werden gelost. Het was een la waai en een beweeglijkheid van je welste. Ja, en nu zwijgen we nog maar van de trotse passagiersschepen. Tijden gaan voorbij... En nu... Indonesia is "merdeka" vrij. Ze komen met eigen schepen naar Hol land. Er is veel veranderd. En toch zijn we blij, dat ze naar Holland komen. De Thamrin is een mooi zeeschip. De be manning is Indonesisch van de kapitein tot de lichtmatroos. Ze hebben de reis vol bracht; ze hebben het land aan de zee gevonden. Ze brengen een groet uit het warme land bij de evenaar, dat wij toch niet zo maar vergeten kunnen. De Indonesiërs passagieren- in Amsterdam, zoals wij eertijds in Batavia. Ze zijn ver baasd over de drukte in de haven en in de stad. Ja, er is veel veranderd, sinds wij de spe cerijen uit Indië haalden zo omstreeks 1600. De oude Screierstoren zou hier vele ver halen over kunnen doen. Lading is er nog niet zoveel voor de Tham rin, maar dat komt wel. We zijn blij, dat de betrekkingen hersteld zijn. We zien ze graag, die Indonesiërs, want van nature zijn ze een vriendelijk volk. En Indonesia is een mooi land. Slamat datang Thamrin! Welkom! J. E. PRINS Ook al is dit stukje eigenlijk verouderd (de "Thamrin" kwam in 1963), in al zijn stille eenvoud is er een belangrijke historische om mekeer in getekend die de meesten van ons voorbij gegaan is. Drie en een halve eeuw lang immers is de scheepvaart tussen Neder land en Indonesië uitsluitend beoefend ge weest door Nederlanders. De "Thamrin" is de eerste scheepvaart "in omgekeerde richting" En met dierbare herinneringen aan al die rei zen Nederland - Indonesië van voorheen, roe pen wij tóch met Prins samen: "Welkom op de vaart Nederland - Indonesië, broeders uit de Gordel van Smaragd!" Zou er ooit een tijd aanbreken dat méér Indonesische schepen regelmatig varen op Europa? We hopen het van harte.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 4