Ons Waiangboek schrijf in Zij stellen hun kennis en arbeid geheel belangeloos ter beschikking van Tong Tong, omdat zij het als een culturele en sociale plicht beschouwen, nuttig voor duizenden en duizenden. Zij, dat zijn Drs. R. L. Mellema, R. J. van Delden, Mej. A. Djajasoebrata, R. S. Wassing en E. Flohr, stuk voor stuk experts met een grote liefde voor de Wajang. Zij maken samen met de redactie van Tong Tong 'n POPULAIR-wetenschap- pelijk boek, toegankelijk voor iedereen, vlot leesbaar en toch passage voor passage, woord voor woord, verant woord en met grondige kennis van zaken geschreven. Het wordt geen zwaar-wetenschappe- lijk werk zoals de befaamde Kats en tóch is het een betrouwbaar beknopt handboek, verlucht met vele prenten IN KLEUREN. Het kost niet de 195,van het anti quarisch werk van Kats, geen 153, geen 99,50, geen 39,50 en geen 17,50, maar rond een tientje! OP ééN CONDITIE DAT ER VOL DOENDE VOOR-INTEKENAARS ZIJN!! Pas als wij de 2000-ste intekenaar ha len, gaan wij over tot het op stapel zetten van dit boek. Wij zijn een kleine en arme uitgeverij en kunnen de risico's (en fiasco's) niet meer wagen van vori ge uitgaven, die slecht verkochten. Alleen met Uw brede medewerking kunnen wij dit boek uitgeven en tonen daarmee wederom BRANIE en ONDER NEMEND te zijn naast de TROUW aan een cultureel verleden. Geen één van alle grote uitgevers in Nederland en zélfs in het buitenland heeft tot nog toe dit werk aangedurfd. Met U samen dur ven wij wél! Het wordt een z.g. luxe-pocket uitgave. Dat doen wij omdat wij vér vooruit kijken. Wordt immers dit boek (een afgerond en zelfstandig werkje) een succes, dan komen wij daarna uit met een tweede en zelfs derde aanvullende deel. Die laatste twee HOEFT U niet te hebben; deel I houdt U royaal op de hoogte. Deel I en II (later) brengen uitgebreider kennis. Maar Nu alleen Deel I. Hantem Kromo! Wij vragen U niet vooruit te betalen. Gaat immers door een te gering aantal inschrijvingen de uitgave niet door, dan zitten wij aan de enorme administratie vast van het remitteren van de tientjes. Uw briefkaart wordt echter beschouwd als een volwaardige inschrijving, waar mee U zich automatisch bindt tot af name zodra het boek verschijnt. In Tong Tong wordt nummer voor num mer vermeld hoe de inschrijvingen op schieten. Wij maken er echter geen werk van maanden van: DEZE maand zal reeds blijken of we ermee beginnen kunnen of niet. Schrijf dus liever NU in dan morgen. Een briefkaartje is vol doende: "Ik schrijf in voor het Wajang- boek van een tientje." Naam en adres. Dit wordt om twee redenen een bijzon der boek, niet alleen omdat hiermee de cosmische filosofie van de strijd tussen het Goed en het Kwaad, de Bharata- joeda (Broederoorlog), in eenvoudige stijl toegankelijk wordt gemaakt voor iedereen, maar vooral omdat het UW werk zal zijn dat dit boek verschijnt. Tot nog toe waagde Tong Tong met elk boek een gok: wij drukten (en be taalden) en wachtten verder in vreze en beven of U wel kopen zou. We heb ben soms geluk gehad en soms zware pech. Maar met "Wajang" bepaalt het totaal der inschrijvers of het boek ver schijnt of niet. Dus U neemt het be slissend initiatief; wij zijn slechts de uitvoerders. Het "Poekoel Teroes" is nu aan UI 6

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 6