OVERPEINZING Stervende vlinder Hij was in t kielzog even nog dat purperen coleusblad ik was zo dankbaar, dat gij toch Die was ie ver van bloem en plant gefladderd over 't wijde meer, die haalde niet het blauwend land en dwarrelde te loevert neer. En zo snel voer de ranke boot, dat gij vergeefs uw kleine hand hem toegereikt hebt voor zijn dood in 't water, ver van bloem en plant. uw hand hem toegestoken had. Jac. van HATTUM (Ingez. door Nina) We zijn Nina zeer erkentelijk voor het opsturen van dit gedicht. Coleus miana. Een Hollandse dichter is getroffen geweest door het ons zo bekende purperen miana- blad, heeft er de overeenkomst in gezien met een vlindervleugel en elders op zijn levensvaart kruist een dwarrelende exoti sche groet uit de Tropen zijn weg... Het komt vaker voor dat een Europees kunstenaar diep getroffen is door een "klei nigheid" uit de Tropen, waar wij zelf ons leven lang overheen gekeken hebben Dat is wat ons het sterkst treft: het GEBREK AAN POëTISCHE BELEVING van onze In dische omgeving. Het al te gemakkelijk dichten of schilderen van algemeenheden. Het niet kunnen stilstaan bij een lantana- of alamanda-struik, de beschrijving van één tropische maannacht, enz. enz. millioenen dingen! En verder: noch het metaforische noch het symbolische element te ontdekken in wat wij zien. Metaforisch vergelijkend, b.v. de rivier slingert zich als een zilveren lint. Dus: welke NEVEN-gedachte roept een beeld op. Symbolisch zinnebeeldig. Welk maatschappelijk of geestelijk terrein is te vergelijken met alweer zo'n lantanastruik: elke bloem is een ruiker bloempjes en een struik is dus een ruiker ruikertjes. Zo heeft alles in de natuur overeenkomst met hogere of diepere waarden. Wat gaat er in U om als U aan een bepaalde plant of bloem of dier denkt? Wat léért U uit zo'n "ding"? Europese dichters zouden dol blij zijn als ze maar één uur zouden rond waren in onze Indische natuur. Die we vaak alleen kennen om zijn praktische waarden. Eens wees ik in Kediri een dame een bloe iende toerie-boom aan met zijn fijnbladige etherische profiel en zijn frêle gekleurde bloesems. "Is dat niet héérlijk?!" riep ik opgetogen. "Ja", zei de dame. "kembang toerie is heerlijk voor petjel!" Dat had ik nou weer niet bedoeld (al geef ik toe dat zulke petjel inderdaad heerlijk is!), maar de natuur is toch niet alleen om op te eten? Misschien zit er zelfs hier en daar een gedicht in dat langer leeft dan de spijsvertering van vandaag Ajo, lezers en lezeressen! Als er érgens nog een dichtader bij U leeft, laat hem vloeien! Want wij zijn allemaal Stervende Vlinders, wij wonderlijke miana-blade- ren uit een ver Paradijs. Laat één blad achter voor later... T.R. Eigenlijk is het het prettigst werken met heel zachte gamelan-, ketjapi- of krontjong- muziek op de achtergrond. Het heeft een enorm kalmerende invloed (op mij alleen of is het algemeen?) in de dynamische sfeer op dit kantoor, waar twee telefoons nooit zwijgen, bezoekers, handelsreizigers, mede werkers elkaar eindeloos afwisselen. Waar de tafels bezaaid liggen met copy en druk proeven, die racen met de "deadline". Op sommige momenten kan je wel eens volkomen wezenloos naar die zachte muziek luisteren, die je alweer helemaal kwijt was. Maar in. het onderbewuste een herinnering tevoorschijn tovert aan een meertje achter Dramaga, een lome middag over Kebon Sirih, een rotsbeekje boven Garoet, zó in tens, zó navrant, dat de hele luidruchtige werkelijkheid om je heen er volkomen door wordt weggevaagd. Dan ben je compleet je tramontane kwijt, zoals dat in de volksmond heet. En zoekt je geest naar oriëntering in een serie vragen als: "Waar ben ik?" "Wat doe ik hier?" "Waarom zit ik hier?" Pas op dat moment besef je dat je met je hele westerse bestaan fundamenteel een heel klein schakeltje bent gebleven (sekali ...tetap...) van de Gordel van Smaragd, dat je eigenlijk een schelpje hoorde te zijn op de Kei Eilanden. Of een tjapoeng boven de Tjiliwoeng. Of een klapperbloesem op San- gir. Of zo maar een ouwe krossi males op een achtergalerijtje aan Gang Adjudant. Wat heeft dat leven zich er bij ons inge brand! Het is niet te verzoeten met roem volle carrières of volle V D winkels of "Europees cultuurgenot" of Drees-pensioen, die verkregen worden met de herhaalde zweepslag van de tijd of de dwang van de portemonnaie. Op zulke momenten besef je als geen enkele Nederlander-van-hier, dat de Euro pese beschaving eigenlijk alleen maar de laatste en jongste is van een eindeloze reeks van hoogculturen, die NIET vervallen en verloren zijn gegaan, maar iets behou den hebben van Tijd en Ruimte, van essen tieel geluk en zuivere filosofie. In een mu zikaal patroon, in een spreekwoord, in een verhaal, een gedicht, een dessin. Daar vind je wat je in de eindeloze drift van deze laatste beschaving niet vinden kan: Rust, Tevredenheid, Zorgeloosheid, Geluk. Terwijl Europa nog steeds jaagt achter het "Steeds moderner!", "Steeds vlugger", "Steeds efficiënter", "Steeds veiliger", "Steeds rijker", amechtig hijgend, nooit een einddoel bereikend. Tevreden zijn met heel weinig, met niets, lali djiwowaar zijn die kostbare le venswaarden gebleven? Heel weinig, dat is de achtergrondmuziek van maar twee composities: "Krontjong Kemajoran" en "Bintang Soera- baja"... T.R. IlllllllllllllUltllilllllllltllllllillllllllllliillll'iiiiiiiiiilililiiilliiulillllllltlllilililllllillli mHiin'iiiniiiiii'iHiiii'iiiiiiiiiHiinii' DE HELE SERIE SIERLEPELTJES MET STADSWAPENS NU COMPLEET! a Batavia - Bandoeng - Soerabaja - Semarang - Magelang - Cheribon - Buiten- zorg - Malang - Amboina - Menado - Makassar - Medan. Een trots bezit, een prachtig cadeau, een sieraad in uw huis. Of U er nu één koopt, zes, of de hele serie. Per stuk f 3,15; 6 st f 17,—; 12 st. f 32,50 Porto inbegrepen. iiiillltiiiiiliiiilliililililllllliiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiilililiiiiiliiiiiil'Nliiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiliiiili: nulmin Eén van Indië's boeiendste schrijvers: WILLEM WALRAVEN "Brieven aan familie en kennissen" f 29, "Op de grens"f 6,90 In Tong Tong's Boekhandel 10

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 10