VAN HIER EN GUNDER Vervolg van pagina 2 de verte kerkklokken luidden en een gevoel van volledig geluk en vreugd over mij kwam. Ik werd bewusteloos en met een zwart-aangelopen gelaat uit het water gehaald en met kunstmatige ademhaling weer bijgebracht. Vele ja ren later ontmoette ik een officier van de koopvaardij, die ook bijna verdron ken was. Hij vertelde mij precies de zelfde gewaarwording, een groen gras veld met boterbloemen, kerkklokken, vreugde en geluk. Een dokter, die erbij was, zei dat dit fenomeen alleen psy chologisch te verklaren was, in ver band met het zenuwstelsel dat nog doorgaat wanneer de hartslag ophoudt" De moeder van mijn moeder, dus mijn Tjang, stierf ook eens zo'n klinische dood. Teruggekeerd naar het leven vertelde ze van 'n TROPISCH landschap, zonovergoten (maar het was niet warm), waarin ze blootsvoets liep, zo zacht alsof ze op kapok liep, vogels (tekoekoers, koetilangs) zongen in de bomen. Ze rook de geur van tjempakaen kemoening. De weg leidde naar een tuin vol bloemen, om geven door een ijzeren hek. juist toen ze bin nen wilde gaan, hoorde ze haar kinderen roe pen en kwam terug. "Dromen" Europese mensen van Europese landschappen en Indonesische van Indonesi sche? "LIES" Wij kunnen niet weten; alleen veronder stellen. Sterven is het verlaten van een le ven vol zorgen. Het is denkbaar dat men dan in de geest "terugkeert" naar ervarin gen van zorgeloosheid, dus die als kind beleefd werden. Ik geloof dat voor ieder kind het wandelen buiten (na als baby en dreumes binnen kamermuren opgegroeid te zijn) een impressie geeft van onbegrensde ruimheid en frisheid en dat die impressie ons eigenlijk ons leven lang bij blijft. En dat we dan verlangen terug te keren naar die verrukkelijke status. Aangezien wij onze prilste jeugd in Indonesië hebben gehad, zijn onze dromen van zorgeloosheid en ge luk natuurlijk gebonden aan het Indonesi sche landschap. Maar nogmaals: dit zijn veronderstellingen... T.R. OVER TWINTIG JAAR "Na het lezen van "Is onze strijd gestre den?" (TT IS aug. pag. 5) wilde ik U zeg gen dat ik zo'n meedogenloze achtervolger heb, die niet aflaat met zijn laster"... J. HESSELINK Beschouw de persoon die kwaadspreekt goed en vraag U af: "Wat heeft hij gedaan in het belang van de samenleving? Wat heeft hij aan goeds gepresteerd dat zijn armzalig leven voorbij leeft?" En vergelijk dan met alles wat wij in onze Tong Tong gemeenschap hebben gedaan. U zult niet langer bedroefd of gekrenkt zijn, maar TROTS. En met reden! Kijk in de wereld rond en studeer historie. En weet: niets kwaads blijft, maar alles wat goed is over leeft eeuwen. En déar bestaan wij voor. Incasseer, zwijg, maar BOUW! T.R. Bij boekhandel Tong Tong nog verkrijgbaar: F. W. Junghuhn De onuitputtelijke natuur 6,90 20 GEEN GEACHTE REDACTIE "Zonet dat Geachte Redactie in mijn brief doorgestreept en vervangen door "Beste Tfa lie"want na dit geschrijf voel ik me weer in pyama in de rotanstoel met de blote poten op de balustrade van de voorgalerij, de guitaar op mijn buik en een glas ès stroop tjampoer met kolang-kaling, kelapa degan en andere sliertjes naast me. Tjalie, bedankt voor het warmhouden van zoveel mooie herinneringen!" JAN CORVER En selamat kembali, Djan, voor je hulp om als abonnee Tong Tong in leven te houden en af en toe zo'n kontjo-kentel- brief! T.R. AANMANING "Uw schrijven bedoeld als aanmaning voor het voldoen van het abonnement heeft me zeer verontwaardigd. Notabene ingesloten Uw be dankbriefje voor de goede ontvangst van het abonnementsgeld!D. We maken in de drukte wel eens een foutje. Oók zitten aan de kaartenbak men sen wie het geheugen wel eens in de steek laat. We hebben geen bruisende jonge staf!... Wij manen NOOIT aan; wij brengen (be- toel) alleen maar bescheiden en beleefd in herinnering. En als wij fout zijn, bij voor baat MAAF! ADMINISTRATIE WEER DONATIES? "...Vraag een vrijwillige bijdrage van b.v. 2,SO aan de lezers en betaal daarmee de aandeelhouders af... Mevr. BAAY Dit is té gemakkelijk omdat ik weet dat veel lezers me niet in de steek zullen laten. Maar het is niet "patoet". Indische mensen zijn immers van nature vrijgevig en aan vrijwillige en zelfs ongevraagde bijdragen heeft het ons nooit ontbroken. Maar het gaat om het ACTIEF WERKZAAM zijn van alle abonnees. Ik verkoop liever duizend boeken, waarbij ik per boek een kwartje verdien, dan dat ik f 250,krijg aan "donaties". Want als duizend abonnees eens in de maand aan Tong Tong denken en er een beetje moeite voor over hebben, weet ik dat onze groep wakker en actief is en dét geeft moed, mevrouw Baay! T.R. NIET EN WEL "Het is niet de prijs of kwaliteit van de artikelen die Tong Tong te koop aanbiedt, maar de soesah van het gireren of postwissels verzenden die 't 'm doet. Als de winkels over al vol liggen, als de waroeng keliling aan huis komt, waarom nog de soesah van het in de rij staan in het postkantoor? v. FRAASSEN "...schaam ik me dat ik niet méér koop in de Tong Tong Toko. Je loopt zo gemakkelijk naar V D of de Hema zonder er bij na te denken..." E. van DIGGELEN - ASCHOFE 1. Bij ons kantoor staan twee sigarenwin kels, één om de hoek, de ander aan de overkant ervan een paar huizen verder. De laatste maakt lang zulke goede zaken niet als de winkel op de hoek, en het is een heel sympathieke kerel die ik graag wat ruimer negotie gun. Maar weetje, Tjalie is vaak lui, gemakzuchtig en "heeft geen tijd". Dan koop ik m'n sigaretten bij de eerste... En de tweede? Misschien zal ik het pas recht betreuren dat ik niet méér voor 'm over had als hij eindelijk op de fles is met zijn zaak. Tjalie Is niet veel beter dan jullie. 2. De bus stopte bij de eindhalte voor het Kurhaus en'een horde strandgangers stort te zich er uit, douwend, ellebogend, tie rend, opgetogen vrolijk. Toen alles eruit was, kwam er ineens ook een fragiel In disch dametje uit stappen, een échte dame. In mauve. Ze keek nog even onthutst door de weggevallen drukte, dribbelde dan om zichtig tussen de hopen weggeworpen tram kaartjes, sigarettenpakjes en snoepwikkels naar de paal waaraan de prullemand. Daar liet ze met een haast coquet gebaar (opge stoken pinkje!) haar tramkaartje in vallen, stak haar parasol op en wandelde weg. Weet U, het is een STIJL van leven die meer en meer verdwijnt in deze gemakke lijke tijd. We hoeven het niet te leren, we hoeven geen printa's te hebben. We weten het allemaal drommels goed. Vanuit deze onachtzame lezerskring (Tjalie incluis) een saluut voor hen die wei-levend zijn. T.R. MET RUST LATEN? Aan de Zakelijke Leiding van de N.VT.T., aan de Aandeelhouders ervan, aan de Abonnees van het tijdschrift T.T. over de KUNSTENAAR TJALIE ROBINSON uit de Tien geboden voor een zakenman die een kunstenaar in dienst neemt van Kurt Tu- cholsky: Laat hem met rust. Laat hem met rust. Draag er zorg voor dat de man zich niet hoeft te haasten. Kunst heeft tijd nodig, even goed als een sluitende balans. Luister naar de stem van het publiek, maar overschat haar niet. In jezelf moet een kom pasnaald de richting aangeven. Twintig brie ven uit het publiek zijn nog niet de stem van het volk vergeet dit niet, en laat de kun stenaar niet het gelag betalen voor de dom heden van de mensen. Laat hem met rust. Uit VERHALEN van Kurt Tucholsky, Uitg. de Bezige Bij 1964, Literaire reuzenpocket 89. Ingezonden door Af. ALLAERT Ik schrik telkens weer van dat woord "kunstenaar". Als ik het werkelijk was, zou ik toch Tong Tong niet hebben? Aan Tong Tong heb ik mijn schrijvers schap moeten opofferen. Elk mens groeit. Toen ik 20 was, dichtte ik. Toen ik 40 was, schreef ik. Nu ik de halve eeuw gepasseerd ben, moet ik de samenleving helpen zoveel dat in mijn vemogen is. Dus ben ik nu geen "kunstenaar" meer, maar ondernemer. En zal de volle last daarvan moeten dragen. Laat me NIET met rust. (Al blijf ik dankbaar voor honderden zo als M. Allaert!) T.R. SOBAT-SOBAT PALING KENTEL Houd van alle artikelen van Toko Tong Tong en de boeken van onze boekhandel aantekening. En koop habis boelan bij ons. Voor Uzelf of Uw vrienden. Zo helpen wij elkaar en leeft Tong Tong nog lang voort! Zien wij habis boelan Uw bestelling? Tida loepa, lo!

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 20