AM STEL PILS PRACHTPILS i VAN HIER EN GUNDER - BIJ DE VOORPLAAT J. M. VAN EXEL's i 1 tUlHj TüVh| DE KRING In dit dorpje Laoli in Soemba en in alle dorpjes op dat eiland is eigenlijk geen kerkhof in de zin zoals wij het ken nen: een trieste en min of meer griezelige plaats die zo ver mogelijk uit het centrum verbannen moet zijn, liefst omheind met hoge muren om ons er niet aan te her inneren dat wij mensen allen sterfelijk zijn. In dit dorp staan de graven midden in het dorp en de levende mensen wonen er a.h.w. omheen geschaard om ze te behoe den. Zo ook worden oude mensen niet uit de gezinskring gebannen naar tehuizen voor ouden van dagen, maar blijven temidden van de familie die zij verwekt en opgevoed hebben: een gemeenschap van mens met mens tot de dood ons scheidt en zelfs daarna nog. Daar zit een diepe filosofie in, die men in Europa niet kent. In de artikelen op pagina 6 en 7 wordt er meer over verteld. RED. lll!lllillllllllll||||illll|llllllllllllllllllllllllllii!illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliillf(|ii;l<liii^ Schoenhandel alleen Reinkenstraat 29 Den Haag - Tel. 33 21 17 Specialist in exclusieve dames- schoenen met hoge of lage hak j in de allerkleinste maten. vanaf maat 32 Wij tonen U gaarne onze nieuwe najaars-coliectie I miiiiiiiiii!iiiii[iiiii:ii!iiiinii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiui TOKO TONG TONG is 1 Iedere zaterdag v. 12-3u.n.m. OPEN J 1 Kom zelf kijken, uitzoeken, bestellen j en kopen J Alleen zaterdag verlaagde prijzen Handdoeken, placemats, slofjes, beursjes etc. etc. x t t Pr. Mauritslaan 36, bus 14 - lijn 10 J AANDELEN n.a.v. TT 12e jaarg. no. 3 van 15-8-'67, blz. 3: Hierbij schenken we je onze 3 aandelen No. 827 tfm 829 van mijn vrouw, dochter en mij) zodat althans wat ons betreft, je ge- wetenslast is opgeheven. Wij hopen alleen van harte dat we hierin navolging vinden omdat in jouw geval een andere oplossing niet afdoend is. Daarna kan je naast TT als medium, iets anders opbouwen. Banjak tabeh, PIET Wat mij als aandeelhoudertje betreft, hoef je heus geen slapeloze nachten te hebben. Want de tien aandelen van 30,die in mijn bezit zijn, wil ik gaarne schenken. En als je iveigert dan geef ik ze aan je gezin W. H. MORREN "Ik heb die aandelen van de oprichtingsdag af al beschouwd als a fonds perdu. Ik heb het toen gezegd en ik meen het nog steeds. Ga maar weer lekker maffen." S. ...dat IK niet bang ben voor de aandelen, indertijd gekocht. Toen al rekende ik erop dat dat alleen maar betekende: een steun aan Tong Tong en aan enige winst van mijn kant heb ik nooit gedacht J. ADöBKEN-MULDER t raag: "De vinger aan de wand voor TT?" antwoord: "BLIND VERTROUWEN" In antivoord op je noodkreet in de Tong Tong van 13 dezer, kan ik niets anders doen dan te proberen je een riem onder het (moe de) hart te steken. Want op je vraag om advies kan ik niet ingaan, daarvoor ontbreekt mij de kennis van zaken. Het is BLIND VERTROUWEN in jou ge weest, wat mij destijds heeft doen besluiten mee te doen met de N.V. Tong Tong en het zal dit zelfde ongeschokte BLIND VERTROU WEN van mij zijn. dat bij eventueel misluk ken mij de schouders zal doen ophalen en mij zal laten denken: "So what?"Want intussen ben ik. heel wat ervaringen rijker geworden en dat kan niets of niemand mij ontnemen bovendien zijn ze me meer waard dan het stukske papier, dat hier op dit ondermaanse "geld" heet. Ik weet ook, dat het juist dit Blind Vertrou wen is geweest, dat jou vaak in wanhoop de armen hemelwaarts heeft doen strekken om dat het zo intens passief is en jou toch weer alleen doet staan om in je dooie eentje alle moeilijkheden het hoofd te bieden. Maar wees er ran verzekerd, dat het ook beslist dit zelf de Blind Vertrouwen zal zijn, dat jou elke vermeende schuld zal kwijt schelden. Want wij aandeelhouders hebben van het begin af ge weten dat er een 30-30 kans bestond; dat de balans zowel ten goede als ten kwade kon overslaan. Wij hebben dit risico blijmoedig aanvaard en hebben dus geen reden om te mopperen. Punt. Afgelopen. Poekoel Teroes en een stevige poot van RENé CREUTZBURG, Californië, de gelukkige en trotse houder van 1 aandeel Dit is maar een handvol brieven uit de dikke "aandelenpost" die wij ontvingen n.a.v. het artikel "Een vinger aan de wand" in het nummer van 15 augustus. Dat zij voor het nageslacht bewaard mogen blijven als bewijs hoe dicht wij Tong Tong-ers in de nood altijd zij aan zij hebben gestaan! Ik geloof dat René de spijker het zuiverst op de kop heeft getikt. Met René heb ik in Amerika keihard doorgetongtongd. Met de Soos, de Studieclub, de Indo Enterprises Incorp. En we hebben geduizeld onder de muilperen van onverschilligheid, tegenwer king, kwaadsprekerij. DUIZENDEN, ja DUI ZENDEN uren hebben we besteed aan ge- meenschapswerk en vaak zonder succes. Als er één lezer is die aan den lijve heeft ondervonden dat Blind Vertrouwen in Tong Tong een hachlijke zaak is, dan is het René. En nochtans poekoelt hij teroes. Zoals René zijn er Goddank veel meer. Anders zou Tong Tong immers niet kunnen bestaan? Er is vést een Goede Toekomst voor ons weg gelegd! Achter déze zwarte wolken al... T.R WEES DUIDELIJK Ik krijg vaak brieven die alleen maar ondertekend zijn met "Tjoh" of "Mies" of "jouw sobat van Krekot" of zo. Ik pieker me dan suf wie of dat dan wel geweest kan zijn, omdat alke andere aanduiding of adres ontbreekt. Dus antwoord ik maar niet en dan denkt men vaak verdrietig dat ik U vergeten ben. Mijn braven: ik heb maar een heel kleine kop en daar kan niet ALLES in. Veel vergeet ik (tijdelijk). Help mij een handie en spreek niet in raadselen T.R. TERUGKEER In de krant lees ik over de ervaringen die beleefd werden door mensen die een z.g. "kli nische dood" stierven, dus tot het leven terug keerden. Zij "droomden" altijd van groene weiden, getuige deze verklaring: "Toen hield opeens alle pijn op. Het was alsof een groot orkest van enkele wanklanken opeens overging in een prachtige muziek. Ineens wandelde ik in schitterende zonneschijn over een groen veld vol boterbloementerwijl in Lees verder pag. 20 ONAFH. IND. TIJDSCHR. 12e JAARG. No. 5 Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070-54.55.00/54.55.01 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel Mij Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart, 4,50, halfj. f 9,jaar f 18,Abt. Europa: jaar f 23, Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland f 63,Indonesië f 58,Z.-Afrika en Z.-Amerika f 48,Canada en V.S. 39, Suriname en Antillen 33,Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeepost): voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2