DE KLONTONG PESSIMIST? Een ander teken aan de wand Klontong klontong hola hei! Ca zo gauw toch niet voorbij Ik wil graag wat van je kopen Waarom dan zo hard gelopen! Laat eens kijken beste vrind, Of 'k wat van mijn gading vind. Pak maar uit je grote mand Want ik ben een goede klant 'k Heb een dubbeltje gekregen En nu zit ik erg verlegen Wat ik toch wel kopen zal, Zo, nu weet je het geval. Heb je soms een mooie tol Daarop ben ik altijd dol 'k Houd ook veel van prentenboeken Help mij maar er een te zoeken Of een pakje chocola Heb je dat ook soms, babah? Doch wat zie ik? Loop maar voort Heb je ooit zo iets gehoord? Katjang goreng! wat een eten! Had ik dat vooruit geweten! Neen Chineesje, zo je ziet, Katjang goreng lust ik niet! Mevrouw Brouwer vroeg in Tong Tong om dit liedje en Mevrouw Kunst kwam er direct mee op het appèl, al kon ze niet nalaten er bij te schrijven: "Rare klontong die katjang goreng verkoopt!..." Maar U weet, dat zijn van die dichterlijke vrijheden, die elke taal heeft. Als het maar leuk klinkt! Intussen is, zoals U weet Tong Tong zelf ook klontong geworden en komt twee maal in de maand bij U op bezoek. Niet met "soetela-soetela" en "lenda-lenda" (soetra zijde: renda kant), maar met boeken, rantangs, handdoeken, broches en nog veel meer. Kijk eens en koop eens! P.J.C.-REUNIE Protestantse Jongeren Clubs Het resultaat van de oproep in Tong Tong van 15 augustus j.l. is zeer yerrassend ge weest. Het aantal deelnemers is met spron gen gestegen en is ver boven onze ver wachting gekomen. Wij verwachten echter nog meer mensen en daarom brengep wij nu nogmaals deze reünie onder Uw aan dacht. Enkele zakelijke informaties: Datum: zaterdag, 30 september 1967 Zaal, adres, plaats: Gebouw "De Schakel', Soestdijkseweg 49b, DE BILT, Telefoon 030 - 76 26 25 Ontvangst tussen: 11.00 en 12.00 uur Einde: ca. 20.00 uur. Dit adres is bereikbaar via station Utrecht per buslijn van de Ned. Buurtv. Mij. Vertrek om de 15 minuten. Vanzelfsprekend zal er ontzettend veel gepraat en oude herinneringen opgehaald worden. Hiervoor zal veel tijd worden uit getrokken; het moet dan ook het karakter krijgen van een ONTMOETING in de ruimste zin van het woord! Met vreugde en trots plaatsen we deze ac tuele foto van een goede vriend in Indonesië, de componist Amir Pasaribu "met zijn twee liefdes": zijn echtgenote en zijn piano! Bij ons op kantoor liggen ettelijke composities piano van deze top-componist van het huidige Indo nesië, maar wij zoeken nog steeds vergeefs naar een goede promotor van deze muziek. Wie heeft er tijd en moeite voor over om ons verder te helpen? Vele, vele oud-p.j.c.'ers zijn van plan te komen! U ook? Probeert het eens. U bent van harte welkom! Deze oproep geldt ook voor ex-B.C.J.G.'ers uit Bandung! Nadere inlichtingen worden gaarne verstr. door: Mej. A. Mende, p/a Schoolstr. 47, Baarn; Dhr. G. v. Alphen, Teldersweg 87, Rotterdam (12), Tel. 010 - 18 39 94; Dhr. K. Prins, Toon Verheystraat 15, Schiedam, Tel. 010- 15 92 80. Opgave nog mogelijk tot uiterlijk 20 sep tember 1967, in verband met de 'nodige voorbereidingen. Hebt U adressen geef ze ons spoedig op. Graag tot ziens in De Bilt! Wat het personeel, de aandeelhouders en de schuldeisers al jaren hebben gevreesd, is maan dag werkelijkheid geworden: Kunstzijdespinne rij Nyma in Nijmegen heeft uitstel van be taling moeten aanvragen. Pogingen van het bestuur, in de loop der jaren ondernomen om het bedrijf te redden, hebben één voor één onvoldoende succes gehad. Zelfs het samengaan met het grote Ameri kaanse bedrijf Midland Ross, waarvan het be stuur nog in juni zei dat het bedrijf daardoor van een zekere ondergang was gered, heeft niet mogen baten. Een ter elfder uur nog toe gesneld ministerie van Economische Zaken heeft helaas moeten constateren dat steun van overheidswege niet kon worden verstrekt. Zulke krantenberichten (dit is uit de Telegraaf van 21 aug.) worden door onze lezers meestal niet (goed) gelezen. Met het sluiten van deze fabriek staan er weer 1100 man op straat. Nou ja, ikzelf tenminste niet. Verder maar weer met het lezen van de krant. Zulke berichten worden echter door Neen, ik ben geen pessimist als ik nu en dan een somber geluid laat ho ren, ik ben een realist. Altijd geweest. Omdat ik veel en intensief buiten heb geleefd. Wie op jacht gaat, onderzoekt zijn jachtterrein lang tevoren op zijn gunstige en ONgunstige zijden. Zorgt dat zijn vuurwapens en munitie in orde zijn, onderzoekt of er drinkwater is, of er drijvers zijn. Als deze zaken niet kloppen, gaat hij NIET op jacht. Als ik de zee op ging, onderzocht ik de zee waardigheid van mijn prauwtje, zeilen, tuigage. Informeerde bij vissers wat de weersverwachtingen waren. Anders ging ik NIET uit. Of in beide geval len nam ik uitvoerige voorzorgs maatregelen. Als ik aan athletiekwed- strijden moest deelnemen, liep ik proef- baantjes, onderzocht de springbak, koos met zorg de goede discus of speer. Enz. enz Alleen wie voor zijn plezier uit gaat (jagen, vissen, plesiran, naar wedstrij den KIJKEN), picnikken onder ander mans leiding) maakt zich geen zorgen. Veel lezers gaan voor hun plezier met Tong Tonc( mee. Men wil er echt alleen maar van genieten. Maar de Tong Tong-reis is GEEN pleziervaart. En ik ben geen mee-reiziger, I am the captain! Ik heb de algehene verant woordelijkheid voor UW welzijn. Wordt dit welzijn bedreigd door verborgen klippen, naderende stormen, dan is het mijn PLICHT U te waarschuwen. Doet U gerust wat plezierreizigers in zo'n geval ook doen: Zeg: "Laat die ouwe brombeer maar mopperen!" en sla "rotstukjes" over. You are free! Maar als er nog reizigers zijn, die goede raad hebben, die mee willen helpen lading te verstuwen, want vast te zetten, van hun scheepskennis of route-kennis gebruik maken om mij nuttige adviezen te geven, treed voor waarts. Wij kunnen samen wat DOEN om in tijden van nood varende te blijven. En daar gaat het toch om? Om het DOOR VAREN? T.R. de leiders van zelfstandige bedrijven met zorg gelezen. Er staan er veel meer in de krant dan de gèmiddelde lezer beseft. "Heden gij, morgen ik?" After all was het toch een "hengst" van een zaak. Met 12,3 miljoen gulden kapitaal. Met Amerikaanse deelname. Met in het vak doorknede economen aan de top. Vergelijk daarmee Tong Tong met nog geen halve ton kapitaal en met "zo'n halfgare" Tjalie aan het hoofd! Toch staan wij nog steeds (al doen de knieën vaak aspergeachtig!) en dat hebben we dus NIET te danken aan groot zaken- inzicht noch aan geweldig kapitaal. Maar aan solidariteit en hulpvaardigheid bij onze lezers. Als DIE achteruit gaan, lezers, dan is betoel ons einde nabij. Zelfs al zouden er vijf Tjalie's aan het hoofd staan! U weet het nu wéér, het gaat in laatste instantie niet om mij maar om U, om U en nog eens om U. Doet U mee, dan blijven WIJ leven!

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 4