BELANGRIJK "YOU ARE MY SUNSHINE!" DE WAKKEREN Pas ontvangen uit Singapore De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Publiciteits- en Handelmaatschappij Tong Tong N.V. zal worden gehouden op zaterdag 30 sep tember 1967 te 11.00 uur in een der zalen van de N.V. Gebouw op Gouden Wieken, Scheveningseweg 37 te 's-Gravenhage. In verband hiermede liggen het verslag en de Balans en Verlies- en Winstrekening over 1966 benevens het advies van Commissarissen overeenkomstig art. 28 van de statuten vanaf maandag 18 september a.s. tot na afloop der vergadering ter inzage voor aandeelhouders ten kantore der Vennootschap. Houders van aandelen aan toonder, die de vergadering wensen bij te wonen, zijn verplicht hun aandelen, dan wel een "Bewijs van deponering bij een bankinstelling uiterlijk 27 september 1967 tegen ontvangbewijs te deponeren ten kantore der Vennootschap. Hel requ strekt tot bewijs van toegang. Aandeelhouders, die op toezending van hel jaarverslag 1966 prijs stellen, kunnen dit aan de directie opgeven. DE DIRECTIE Over die "Vinger aan de wand voor Tong Tong" in ons nummer van 15 augustus: de brieven van medeleven die ik daarvoor ont ving (een handjevol) bestreken twee ge- dachtenvelden: 1. spreek Tjalie moed in; 2. als we maar veel kapitaal hadden, dan... Voor de eerste categorie ben ik dankbaar; de tweede zijn helaas gebaseerd op een misvatting, n.l. dat we met bergen geld sterker zouden staan. Dat is niet waar. Het geld zou dan weer (net als nu) van een heel klein percentage inzetters komen, maar de massa blijft tóch toekijken. Wat blijft ontbreken is de BREDE interesse, de BREDE inzet. We zijn nog steeds met duizenden lezers een vrij sterke "Macht". Deze macht kan enorme potentie ontwikkelen als wij maar in groter getale actief mee deden. Als wij maar duizend leden van de leeskring had den i.pl.v. nu maar 300. Als maar twee duizend mensen handdoeken (of andere dingen) kochten i.pl.v. nu maar 500. Als er maar breder werd ingetekend voor onze uitgaven. Als er maar door de helft van onze lezers eens in de twee maanden een boek bij ons gekocht werd. Het zijn allemaal maar kleine bedragen, maar omdat ze opgebracht worden door duizenden, gaan ze een KRACHT ontwikke len, die op twee wijzen werkt: 1. we krij gen meer geld binnen om onze lobangs dicht te stoppen, zodat we minder kopzor gen hebben, 2. het geeft hier op kantoor een levendige post, een vrolijke bedrijvig heid, die alles zonnig en opgewerkt maakt. En onze Hoop op een betere toekomst le vendig houdt. Beste lezer, nu wij ons groene Vaderland onder de Tropenzon kwijt zijn, nu wij onze eeuwig vrolijk schijnende zon kwijt zijn, nu zijn wij met dit blad voor elkander een Zon: Wij op dit kantoor proberen U met bij zondere verhalen en artikelen en grappen een beetje zon te brengen in Uw huis. Maar brengt U ook met Uw bestellingen bij ons de Zon in huis. You are our sunshine, you know!... Mevr. W. vroeg of we niet een paar sprekende cijfers konden publiceren om U een beetje inzicht te geven in onze noden. Daarvoor zijn de cijfers te ingewikkeld en we zouden veel te veel moeten uitleggen. Maar we kunnen een nevenvoorbeeld noe men. Met de sigarenwinkelier hier om de hoek had ik gisteren mijn gewone morgenbabbel tje. Hij heeft een goed beklante zaak en ik taxeerde z'n dagomzet op een dikke dui zend gulden. Nou, daar was ik dan niet ver naast, "maar minder moet het maar liever ook niet zijn; dan kan ik beter van de steun levenl"... De dagomzet van Tong Tong ligt in de buurt van de driehonderd gulden (met bij de zevenduizend abonnees!). Zou ik ook maar van de steun gaan leven? Nogmaals, het is ons niet om de centen te doen al zouden we dolblij zijn als "de halfdooie kip tóch nog eens een gouden eitje lei", zoals aandeelhouder B. het zó geestig uitdrukte. Maar voor de stemming bij Tong Tong en ónze hoop op de toekomst zou het fantas tisch zijn als het aantal orders toenam. Je hebt niet meer zo het idee alsof je een Balische vecht-djago bent, weet U, al drie kwart mampoes en het publiek roept alleen maar "Poekoel teroes!" Vechten móet ik, daar ben ik schijnbaar voor geboren, net als die djago, maar met een wat royaler pu bliek gaat het vechten veel leuker! Jó! Toeloeng, jó!" T.R. Dank voor de vele brieven van adhaesie met "Tjalie-in-de-put". Dank ook voor het inzicht in wat velen van U verstaan onder het "in-de-put-zitten". Zó uitzichtloos en terneergeslagen is het ook weer niet ge weest en zal- het nooit kunnen zijn. Daar voor is immers datgene WAT REEDS BE REIKT IS, te veel en te belangrijk geweest. Wij hebben immers sinds ons eerste be staan niet alleen "tijd weggegooid aan woorden", maar we hebben ook dingen GEMAAKT. Die onze tijd lang voorbij zullen leven. Vanaf de tafelvlaggetjes en de eerste kalenders heeft de Tong Tongkring tiental len dingen gemaakt die in ontelbare huis houdens een herinnering zullen vastankeren aan ons (kortstondige) bestaan: vele boe ken, briefkaarten, tegeltjes, sleutelringen, handdoeken, placemats, enz. enenz. Weet U, we zijn daar zó druk mee geweest dat wij de tel al lang kwijt geraakt en sommige van onze maaksels zijn totaal uitverkocht en hebben zelfs WIJ niet meer. Geen één! In een tijd waarin de Moderne Industriële Mens millioenen dingen in ontelbare varia ties op de markt gooit en de doorsnee mens "nooit uitgekocht" raakt, valt onze productie misschien niet eens op. In de warenhuizen liggen duizenden dingen die veel mooier, duurder, protseriger zijn dan onze maaksels. Wie domweg naar massa's kijkt, begrijpt de waarde van ons werk niet. Maar wie besef heeft van wat origineel en wat karakter is, die kan trots zijn op wat de Tong Tong kring gedaan heeft. We hebben niet wezenloos en passief alleen maar geconsumeerd wat de markt bood, we hebben er ZELF wat op gegooid: "Ik ben er óók nog!" Dat is het grote verschil tussen ons en Jan Pet of Nono Assimilir, die alleen maar bot kopen kunnen, alleen als dieren aan een trog "naar binnen wer ken". De Tong Tong-groep heeft wat André Malraux noemt: "zijn nagelmerk op de his torie gedrukt". We zijn niet gekomen als een zucht en verdwenen als een zucht. Huiskamers en bibliotheken zullen nog vele jaren nadat de laatste repatriant is over leden getuigen dat wij er eens waren, dat wij in het PRODUCTIE-apparaat van Neder land een rol hebben gespeeld. In een tijd dat de mensen meer en meer cliché worden, hebben wij KARAKTER ge toond. Wat wij hebben gedaan, mijn waar den, lijkt inderdaad weinig, maar wat goed en origineel is, leeft lang. Vele decennia na ons zal men onze daden meten, weder om onderzoeken. En zeggen: van de drie honderd duizend repatrianten zijn inderdaad de meesten door de assimilatie opgeslokt en verdwenen zonder 'n spoor na te laten. MAAR ZEVEN DUIZEND WAREN WAKKER! Wakkeren, ik groet UI T.R. een zending kebaja-spelden brede artistieke sortering prijzen van f 12,50 tot f 15, TOKO TONG TONG 5

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 5