\l V 1 STADSWAPEN SLEUTELRINGEN IN 1 mm w ISTIMEWA Amboina - Bandoeng - Banjoewangi - Batavia - Blitar- Buitenzorg - Cheribon - Garoet - Madioen - Magelang - Makassar - Menado - Malang - Medan - Minahassa - Modjokerto - Padang - Palembang - Pasoeroean - Pekalongan - Salatiga - Semarang - Soekaboemi - Soerabaja - Tegal - Tjiandjoer. Keuze uit de 26 bovengenoemde stadswapens. Uniek. Als U er zelf al één heeft, koop er één als verjaars- presentje voor later. f 0,75 incl. porto per stuk. 12 Stadswapens-sleutelringen (naar vrije keuze) f 6, (incl. port). De hele serie van 26, f 10,(incl. port). deling en vrijheidsberoving van bejaar den. Ze komen voornamelijk voor in die tehuizen, waar het leiding en per soneel aan vakkennis en liefde ont breekt om het subtiele onderscheid te maken tussen de volwaardige bejaarde en de ontoerekenbare patiënt, een on derscheid dat soms bij één en dezelfde verpleegde voorkomt. We zitten nu allemaal tien jaren en lan ger in Holland en hebben van het leven hier naast de vele lichtzijden ook genoeg don kere zijden leren kennen. Twisten in Tong Tong over éénzijdige beschouwingen van Tong Tong (en "anti-Nederlands" sentiment) hoeft dus niet meer. We weten verder ook wel dat oudjes die hun laatste levensdagen per sé in een eigen huisje willen slijten, weer voor andere moeilijkheden komen te staan, vooral als blindheid, rheumatiek en andere gebreken zich in ernstige mate doen gelden. De oude dag is een grote zorg in Ne derland, maar we hebben wel gemerkt dat we er in dit blad niet over mogen praten om andermans humeur niet te bederven, zodat men prompt het blad opzegt. Velen verkiezen het zorgeloos en "optimistisch" verder te leven. In de afgelopen tien jaren hebben we velen deze zorgeloosheid zien verliezen en aan verzoeken om begrip en hulp bij de redactie is geen gebrek. Onze poging enkele jaren terug om met het BON- Fonds te kunnen bereiken de bouw van een typisch op Indische mensen ingesteld Tehuis voor Ouden van Dagen, verwaterde door gebrek aan interesse. Toch is juist voor de Indischman de oude dag voor een bejaardentehuis erger dan voor een Neder lander van hier. Wij zijn ginds opgegroeid in een clan sfeer, waarbij de oudjes tot hun laatste levensdag in ons midden verkeerden: in de planning van elke regentswoning had de "kesepoehan", de vleugel voor de oudere familieleden, een vaste plaats. In elke desa, in elk Indisch gezin, bleven Opa en Oma "thuis". Dit heeft eigenlijk maar voor een klein deel te maken met "gezinsliefde" of "kinderplicht". Veel belangrijker is dat men leefde in de voortdurende nabijheid van het Levenseinde omdat van hieruit een grote vormende waarde uitgaat. Ikzelf heb vroeger een inwonend Omaatje in het pavil joen gehad, dat steevast allerlei beschou wingen begon met de inleiding: "Als Oma straks in de kist ligt..." Voor buitenstaan ders mag dit iets hinderlijks of lugubers hebben, voor ons was het een kalme "mijl paal-waarneming" die ons gemeenschappe lijk leven meer waarde en inhoud gaf. Kan de lezer dit wel begrijpen? Met het uit huis zetten van onze ouden van dagen verarmen en schaden wij ons leven méér dan wij beseffen! T.R. Voor smalle voeten van jonge mooie meisjes in de maten 35 - 36 - 37 GEBORDUURDE SLOFJES VAN SINGAPORE f 10,—, 20,—, 25,— bij Tokó Tong Tong "BUDIDAJA" Wij ontvingen het eerste nummer van de eerste jaargang van "Budidaja" (Nobél Stre ven), een Tijdschrift van en voor liefhebbers van Indonesische kunst. Z. Exc. Mr. Sudjarwo Tjondonegoro, de Indonesische ambassadeur, wenste in zijn geleidewoord "dit nieuwe blad Budidaja op het ogenblik het enige van haar soort in Nederland een voorspoedig bestaan toe en moge het gegeven zijn haar nobel stre ven met succes te kunnen verwezenlijken". Woorden waar wij ons van ganser harte mee verenigen. De oprichters en eerste medewerkers zijn alle enthousiast en dy namisch abonnee van Tong Tong: J. R. van Delden, E. Flohr, J. M. Knaud, Mr. J. E. Textor Grieve, Drs. R. S. Wassing. Houdt Tong Tong zich bezig met Indische cultuur, Budidaja is gericht op een facet ervan: de Indonesische cultuur. Een zó om vangrijk gebied met zóveel diepte, waarvan sommige onzer abonnees toch wel graag meer willen weten, dat wij verheugd zijn dat er nu eindelijk een groepje aanpakkers besluit te verzamelen wat er aan algemene kennis over deze cultuur voorradig is om er een soort nuttige leerboekjes van te maken. Wie deze uitgaven zorgvuldig be waart, beschikt over enkele jaren over een beknopte en betrouwbare handboekerij. Wat ons verder treft is dat het terrein van de Indonesische cultuur nu eindelijk niet betreden wordt door hoogleraarlijke au- thoriteiten met klinkende namen, maar door "eenvoudige mensen" zonder grote allures, maar wél met een kalme en directe aanpak. En toch want wij kennen al deze heren persoonlijk heel goed met een grondige en betrouwbare kennis van de onderwerpen waarover zij schrijven. Dit eerste nummer (9 pagina's stencil; groei snel, adik!) is praktisch geheel gewijd aan facetten van Javaanse cultuur, maar we weten zeker dat later ook andere aspecten van de Indonesische cultuur in dit blad hun plaats zullen vinden. Het blad kost 10,1 per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen aan het redactie-adres Thorbeckelaan 107, Den Haag, bij de heer J. M. Knaud. Het blad komt eens in het kwartaal uit. Bij de heer Knaud kunnen ook diegenen zich vervoegen die geinteresseerd zijn in het volgen van gamelan-lessen. We wensen deze kleine wakkere groep alle succes in de wereld toe. Het is een erezaak dat Nederland de Indonesische cul tuur niet vergeet. Er leven vele kiemen in waarmee het Westen nog veel voordeel doen kan. T.R. WHARR - WHARR - WHARRR Mag ik nog enkele herinneringen aan de tijd van de motor-races Soerabaia-Batavia ophalen? Er was in die tijd een geweldige rivaliteit tussen de Harley Davidson en Excelsior. De Harley werd verkocht door de firma Sluy- mers (de oude Sluymers, Eddy van der Kop en Frits Sluymers) de Excelsior door van Laar's Motorhandel waar Wim Wygchel later werkzaam was. Een van de eerste races werd gereden door Guido de Sturler, kort daarop gevolgd door Wim Wygchel. De tijden bedroegen toen, naar mijn beste we- tene ongeveer 14 a 15 uur. Toen kwam er een Semaranger (als ik mij niet vergis heette hij de Graaf of zoiets) die met een Indian de tijd op 12 uur bracht. Dit liet Gerrit de Raadt niet op zich zitten en hij verbeterde de tijd tenslotte tot ca. 10 uur. Kort daarna werd dit record weer omlaag gebracht door Young uit Semarang, die het op 9 uur en 1 minuut bracht. Hierna werden, voor zover mij bekend, geen nieu we pogingen meer ondernomen om dit re cord te verbeteren. De races vonden altijd plaats tegen de klok, dus nooit gingen er 2 of meer tege lijk van start. H. van RAAYEN Niet te lang mijnheer, ze zijn zo weg! Nog enkele aanstekers met ingebouwde rolmeter. Tweemaal nuttig en praktisch voor eenmaal de prijs f 6, Toko Tong Tong 7

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 7