HOY! De Kreta Setan Rit DE JONGE DODERS "Verkeersongelukken zijn de leidende doodsoorzaak voor jonge mensen tussen 16 en 24 jaar. Alhoewel deze leeftijdsgroep alleen 1/8 ste deel vormt van alle rijbevoeg- den, zijn zij verantwoordelijk voor 1/3 van alle verkeersongelukken met fatale afloop", aldus lezen wij in "Time". Niet allerlei ziekten dus vormden de be langrijkste doodsoorzaak van de Jonge Gar de, maar het wilde weggebruik. Het vorige jaar "sneuvelden" niet minder dan 12.200 jongelui op de gladde, veilige asfaltweg oftewel meer dan tweemaal zoveel als het totale aantal gesneuvelden in alle leeftijd categorieën in Viet Nam..." Dat is in Amerika zo. Hoe is het hier in Holland? Als we in onze gedachten de be richten van verkeersongelukken de revue laten passeren, krijgen we de indruk dat het hier juist de ouderen zijn, die het vaakst omkomen, meestal door onachtzaamheid. Doof? Slechte ogen? Traag reactievermo gen? Alle progressie hoeft nog geen zegen te zijn. De kwestie is of we wel méé kunnen... Zowel in gesprekken als in brieven wordt onze aandacht vaak gevestigd op actuele gebeurtenissen, waar een eerlijke en bezonken beschouwing aan vast zit. De Indischman zit heus niet alleen "heimweeïerig" naar tempo doe- loe terug te kijken. T.a.v. het leven ron dom ons hebben de meeste van ons hun ogen niet in de zak! Jammer is alleen dat we er niet vaker mee voor de dag komen in Tong Tong. Waarom doet U het niet? U maakt an dere mensen wakker en brengt ze tot een wat dieper en bewuster leven dan het doorsnee slaperige cliché leven van alle dag. Alle inzendingen (mits kort) zijn van harte welkom. Ook de Indischman kan zeker met goede in zichten en nuttige ideeën voor de dag komen. Wat denkt U naast Het Verkeer b.v. van De Nieuwbouw? Van Ontspanning? Van de Studie? Van de Voeding? De Jeugd? Het Onderwijs, Het Lawaai, Sport, enz. enz. We geloven dat Tong Tong aanmer kelijk aan frisheid en actualiteit zal winnen als we het Heden ook een goe de plaats geven in Tong Tong. Laat eens horen! Als er genoeg deelname is, kunnen we er een vaste rubriek van maken, die ik "HOY!" zou willen noe men. "Hoy" is het Spaanse woord voor Heden, Vandaag. Maar "Hoy!" klinkt ook opwekkend, wakkermakend, aan dachttrekkend! Zullen we het probe ren? T.R. BOEKHANDEL TONG TONG Cecile Dreesman: "Borduurkunst"5,50 Wenzell Brown: "Waarzeggen door kaart leggen" 8,90 (Verlaat maar niet te vergeten verslag) Zaterdag 1 juli 1967. Hoogtijdag voor de Pasar-Malam Tong Tong. Tropische tempe raturen binnen en buiten Houtrust, waar al vroeg de Krèta Sètan staf zich opmaakte om de eerste deelnemer binnen te loodsen. In alle vroegte waren de rijders uit ver schillende delen van Nederland vertrokken, via de verplichte controle-posten op weg naar 't Haagje, waar de eersten al voor twaalf uur binnenkwamen. Frans Habnit en Rogier Boon met assisten- op hun post bij de Finish. Ellen Boon en Djon M. K. bij de eind controle, met stopwatch en klok, ter be groeting van de automobilisten en hun ge zelschap. Om één uur was het gezelschap (van bijna 60 personen!) compleet op één uitvaller na, waarop we nog twintig minuten wachtten. Maar toen moest de makanan toch echt beginnen, wilde ons schema niet in de war raken. Tafelvoorzitter Tjalie Robinson verwelkomde de deelnemers aan de eerste Krèta Sètan Rit op deze negende Pasar Malam ("wij zul len het 't volgend nog eens dunnetjes over doen"). Ter verhoging van de spanning werden de winnaars na de rijsttafel bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt: De fam. de Jong en Ungerer werden res pectievelijk 1e en 2e prijswinnaars in de Krèta Sètan rit. De eerste prijs: een fraaie beker, ter be schikking gesteld door de Esso Ned. N.V. Een bizonderheid: Mevr. de Jong-Minkman, in de K.S. Rit navigator, was dit ook eens gedurende een sterrit van de J.M.C. in 1924. Haar vader, de Heer Minkman zat toen aan het stuur. Ook toen gingen zij met een prijs naar huis: de zilveren schaal die Mevr. de Jong op de foto vol trots toont! Alle deelnemers kregen de nodige sou venirs van Pasar Malam en Tong Tong aangeboden; daarna konden de Krèta-Sè- tan-ers melantjongen. Dat begon al goed onder de sprankelende tonen van de Tong Tong gamelan. In de loop van de middag ontvingen alle automobilisten ook nog een fraai certificaat, dat mede ondertekend was door de be kendste "Indische schrijvers". En dit was, wat betreft de rit, the end of a perfect day. Tot volgend jaar op de P.M. Maar dan met 600 deelnemers a.u.b.! "INDOMITABLE" In het Engelse woordenboek staat voor dit woord o.m. "onbedwingbaar", "onover winlijk", maar zoals het meer gaat met ver talingen; zelden dekken zij het oorspronke lijke woord geheel. Indomitable heeft ook in zich: "niet door de knieën te krijgen", eindeloos koppig". Dit woord kwam ons in gedachten toen we het boekje "Herinnerin gen II", een bundel biografische opteke ningen van onze abonnee W. Ch. J. Bas- tiaans, in handen kregen, een typografisch uitstekend (dus dure) pocket. Hoe duur die pocket is kan men be grijpen, als men weet dat Bastiaans er maar een 200-tal van heeft laten drukken voor een beperkte kring van vrienden. Meer niet. M.a.w. de totale kosten van een normale oplage worden door deze 200 boeken ge dragen. Er gaat een geschiedenis aan voor af: evenals tientallen (misschien wel hon derden) van onze abonnees is Bastiaans er op een goede dag toe overgegaan om zijn herinneringen op te schrijven en te bun delen tot een boek. Inmiddels verschenen onder de titel Herinneringen I. Over de ver diensten van dit boek, historisch, literair, anecdotisch, kan natuurlijk eindeloos ge twist worden. Hoofdzaak blijft echter: kan er een uitgever gevonden worden die het risico van de uitgifte aandurft. Bastiaans vond die uitgever niet. Zelfs niet bij Tong Tong (waar Bastiaans trouw abonnee van is en zelfs aandeelhouder). Nu had hij te leurgesteld of zelfs verbitterd Tong Tong (en alle uitgevers) naar de maan kunnen laten lopen en het manuscript vernietigen of laten beschimmelen in een kast. Niet aldus Bastiaans. Evenals abonnee Busselaar ("Een wonderlijk leven") besloot hij zijn boek zelf te laten drukken, waarbij Busselaar met min der geld tevreden was met een druk in stencil. Bastiaans ging ermee naar een "echte" drukker en maakte dus een uiterst zeldzaam boekje, dat in latere jaren bij toeval ontdekt zal moeten worden. Is het een bijzonder boek? Is Uw leven bijzonder, lezer? Er zijn honderdduizenden mensen die er niets om geven. Voor elk ander mens in de wereld is ONS leven voor niets geweest. Bastiaan^ dacht er anders over. Uitgaande van de gedachte dat ieders leven érgens goed voor geweest moet zijn, heeft hij zijn levenslotgevallen gebundeld en zwart op wit nagelaten. Wij zelf hebben het met plezier doorgelezen en in menige alinea memo's aangetekend, die voor Tong Tong nuttig kunnen zijn. Mocht er zoiets bestaan als een morele schuld van iedere Indischman t.a.v. het his torisch verzamelwerk van Tong Tong, dan heeft in ieder geval Bastiaans die schuld royaal ingelost. Maar het gaat niet om een boekje van een zekere Bastiaans en een zeker blaadje Tong Tong. Het gaat om de les die erin verscholen ligt voor iedere Indischman die ervan overtuigd is dat hij niet voor niets geleefd heeft en dat vastgelegd moet wor den wat de moeite waard is, ongeacht hoe weinig en hoe onbelangrijk geacht ook door de massa. Hier moeten wij allemaal INDO MITABLE zijn. Hier moeten wij zelfs in uiter ste instantie net zo "dwaas" durven zijn als Bastiaans. Ik laat mij NOOIT kennen. Ik schrijf! T.R. 8

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 8