Het leven op een suikerfabriek DE VROUW oooooooooooooooooooooooooooc oooooooooooooooooooooooooooo Hf MW Hp <jÉBH door Mevr. H. M. v. d. MADE-KLEIN (SLOT) 't Fabriekslaboratorium onder toezicht van de fabricagechef, was altijd goed voor zien van allerlei verbandartikelen. Kinine en verder de meest gebruikelijke medicij nen, om direct te kunnen helpen, omdat de fabrieksdokter komen moest vanuit de stad. Verscheidene fabrieken hadden ge zamenlijk één dokter in de stad, die het gemakkelijkst te bereiken was, al was men dok vrij in het kiezen van een andere aes- culaap, wanneer de betreffende dokter er gens anders bezig was. Bij speciale bevallingen moest men naar het ziekenhuis in de stad, gewoonlijk on der beheer van de fabrieksdokter, en an ders gebeurde dat bij de vrouw thuis. Zwaar zieken moesten gewoonlijk naar de grote ziekenhuizen in Soerabaia of Ma- lang of Djokja of Semarang. Later hadden de zeer grote ondernemingen een eigen ziekenhuisje al zo voor het personeel. Zeer goede winkels waren er absoluut al vanaf 1904 in Semarang, Soerabaia en verdere grote hoofdplaatsen, firma's waar men zeer goed terecht kon en dan ook bij de Chinezen en Bombayers met hun uit gebreide voorraad zijdjes en andere mooie stoffen. Verder kwamen er natuurlijk op de fabriek op geregelde tijden de niet ,,weg te zenden" klontongs met van allerlei, bij wie men altijd met één of ander koopje slaagde. Zij hadden toen nog hun „staart", die echter langzamerhand verdween. Inderdaad leek het leven er minder ener verend dan nu, ondanks het harde werken, al moest dat werken óók in een bepaald tempo omdat het suikerriet planten, bewer king ervan en het vermalen eveneens al tijd in een bepaalde tijd moest zijn afge lopen, zodat het in z'n soort wél enerve rend werd, maar er geen spanning was, wat de tegenwoordige tijd wél meebrengt. De post kwam per pasoeratan in een grote trommel, gewoonlijk een oudgedien de en werd op het kantoor van de boek houder alle belasting aan 's Lands Kas voldaan. Brieven kwamen èn uit Holland én van het andere eind van Java èn van de buitenbezittingen al naar gelang de schepen of de treinen er over deden en nooit raakten er brieven weg. Couranten kregen we eveneens geregeld, 't zij van Batavia ('t Bat. Nieuwsblad) of van Se marang (de Locomotief) of van Soerabaia. ('t Sb. Handelsblad) al naar gelang de res pectievelijke fabrieken er van in de buurt lagen. Scholen, lagere scholen waren er over al op plaatsen waar een assistent-resident geplaatst was en zeer goed, want als meis je van 12 jaar van een gewone lagere school in een kleine binnenplaats, in Hol land komend op een particuliere meisjes school, bleek ons hollands als „vak" zeer goed te zijn, evenals het „rekenen" en de aardrijkskunde en helemaal niet achter te zijn met het onderwijs dat we toen kregen. Op de suikerfabriek gingen de kinderen dan per dogcar en later per auto naar de dichtstbijzijnde plaats en voor het hogere onderwijs gewoonlijk in de kost op een der hoofdplaatsen waar een H.B.S. was. Nu moet ik nog het relaas doen van de uitbarsting van de Kloet in 1919, toen we in 't Kedirische zaten. Dat was een bele venis, die men niet zo gauw vergeten zal. 's Morgens vroeg bleef het donker en kwam onze oude jongen ons waarschuwen, dat alles onder de as lag. Geen vogel was te horen. We hadden 's nachts wel knal len gehoord en dachten wel aan een uit barsting ergens, maar geen idee, dat we dat van dichtbij mee zouden maken. Alle geëmployeerden moesten naar de besaran, waar iedereen voorzien werd van in de haast bijeen verzamelde fijne doorzichtige lapjes goed, die voor 't gezicht gebonden moesten worden omdat men anders alle as in zou ademen. En de heren hadden de brug te beschermen, die pal bij de fabriek over de Brantas lag en waar alle lorrie- vervoer over moest, dus absoluut in takt moést blijven en men met lange bamboes probeerde alles van de pijlers af te hou den wat ertegen aan geslingerd werd door de stroom van boomstammen, bal ken, daken, lijken etc. etc. Alles zag grijs van de as. Vrouwen en kinderen moesten ook op de besaran ko men, maar ik bleef liever met de kleine meid in ons eigen huis. 't Was je reinste nachtmerrie. Gelukkig bleef dat gëdeelte van Kediri gespaard en kwam de lava bij na 2 meter hoog over het ongelukkige Bli- tar, waar we later (na 1 week) met de auto een kijkje gingen nemen, omdat daar ook bibit tuinen van de fabriek lagen, 't Was een verschrikking, omdat er zo vreselijk veel verwoest was en men overal nog res ten zag van in de lava verstikte mensen en vee. Ook karren, auto's, meubilair; er- 0 VERRAST Uw familie met de wereld- 0 0 bekende 0 8 SPEKKOEK 8 O (van Oma Thio) O o O Franco in Nederland 11,Q O O 0 Franco Amerika p. zeepost 15,O O KOKKIES Rijstwinkels O Witte de Withstr. 128 - Tel. 89438 0 0 Slotermeerlaan 125 - Tel. 130362 0 0 AMSTERDAM - W. 0 O O 0 P.S. Bestel tijdig, anders uitverkocht. 0 O Wij verzenden over de hele wereld! O O O tussendoor kolossale keien, die meegerold waren in die stroom. De bevolking is er later toch weer geko men. Een Javaan verlaat nu eenmaal niet graag het land, hoe minimaal klein zijn dorpje zou zijn, waar hij geboren en ge togen is en dus werd er opnieuw gebouwd en gewerkt. Overstromingen van de Bran tas maakten we jaarlijks mee. 't Suikerleven toén met al z'n ups and downs, met al z'n belevenissen zou ik op nieuw door willen maken, maar die tijd van tempo-doeloe zal nooit wederom komen. En hiermede eindig ik mijn geschreven herinneringen, die mij door alles heen zeer dierbaar bleven, niet in 't minst vooral ook de herinneringen aan de trouw van mijn personeel, dat ik jarenlang kon houden, die ik zo uit de omliggende kampongs kreeg; ze opleidde voor tuinjongen, die dan opklom tot binnenjongen. Baboe als binnenmeid, later kokkie. Allen in hun op treden met de natuurlijke beschaving van de Javaan, altijd even rustig bezig. Zij wis ten, dat ik mijzelf redden kon en er van lijntrekken geen sprake kon zijn, ze dan onherroepelijk voor anderen plaats hadden te maken. Dankbaar ook voor mijn zorg voor hen. (Éénmaal in de maand kregen ze om de beurt een dosis castorolie en 1 dag er voor vrij! Voorkwam daardoor al lerlei pijntjes). Ook de chauffeur, die er later bijkwam, toen de paarden langzamerhand werden weggedaan, doordat de eerste Ford, kip op hoge poten, zijn entree maakte, bleef jarenlang. Personeel waar ik m'n leven lang aan denken kan en dat samengeweven is met ons hele bestaan in ons dierbaar Indië. TONG TONG BIEDT AAN: YUFUIN BEURSJES Bril-étui f 5,siga retten-étui of make-up tasje f 4,50; beursjes ovaal, rond, groot en klein vanaf f 2,50. Vele kleuren en kleurcombinaties! 14

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 14