III ORCHIDEEËN Het kweken van tropische planten Ook al als herinnering aan het oude Indië zullen sommigen van U er wel eens over gedacht hebben, hier in Holland zélf orchideeën te kweken. Weliswaar ont breekt hier de Kaki lima, de overdekte gang naar de bijgebouwen die "als van nature" de aangewezen plaats was voor een rijtje anggrek boelans of larats, terwijl we het hier evenmin kunnen doen met een "lattenserre waarin de meer gevorderde orchideeënenthousiasten onder U meestal met wonderbaarlijk suc ces vele soorten Vanda's, Dendrobiums en andere epyphitische orchideeën in bloei kweekten. Maar tochik heb U in mijn eerste artikeltje immers al gewaarschuwd voor de hevig virulente en hoogst besmettelijke or- chidecitis?Wie eenm'aal met iets meer dan voorbijgaande aandacht zelf eens een paar orchideeënplanten op een varenblokje ge bonden in bloei heeft zien komen, blijft deze gewaarwording van dankbare bewondering meestal wel bij. En als dan een Bapak Ang grek U komt vertellen, dat zelfs hier in Holland, desnoods alléén met een huiska merraam tot Uw beschikking, de mogelijk heid bestaat om orchideeën met succes wondermooie bloemen te laten produceren? Gaat dan bij de oude orchidecitis, die U al te boven dacht te zijn, U wéér zo geniepig kriebelen? Vanzelfsprekend kunt U van dit blaadje van scherts en ernst, van leed en luim, niet verwachten dat er een handleidinkje, hoe sumier dan ook, in verschijnt om or chideeën te leren kweken. Ik wil dan ook slechts een schuchtere poging wagen om U een heel klein beetje de weg te wijzen, als U erover zoudt willen denken deze hobby ter hand te nemen. In de eerste plaats dan: ik zei al, dat er dus wel degelijk ook mogelijkheden zijn om orchideeën thuis te kweken in de huis kamer. U voelt zelf wel, dat dat natuurlijk lang niet alle willekeurige soorten zijn! Geen zinnig mens zal verwachten, ooit in de kamer bloemen te kweken aan een stek van een meterslange schorpioenorchidee, of aan een Miss Joachim, om maar eens wat te noemen. Ook zal het heel moeilijk zijn (hoe wel niet onmogelijk) om een anggrek boe- lan in de huiskamer te kweken. Ondanks het feit, dat de meesten van ons Indische mensen steen en been klagen over het slechte weer hier, met véél regen (of "bu ien" zou De Bilt zeggen!) en éls maar vocht (ik hoef U niet aan te sporen in dit verband te denken aan rheumatiek, want als U er last van hebt denkt U nauwelijks meer aan Iets anders!); ondanks al die nattigheid dus is het een feit, dat de luchtvochtigheid in onze huiskamers hier in Holland beslist véél te laag is om met enig succes vele van de tropische orchideeën in leven te houden. Wilt U dat tóch doen, dan moet U dus speciale maatregelen nemen om bij het raam waar U de orchideeën wilt kweken, plaatselijk dus, in elk geval de luchtvochtig heid te verhogen. Ik vertelde U al van het middel van het eilandje in een schaal met water. Dat middel kunt U dus met succes toepassen voor orchideeën. Maar behalve een hoge luchtvochtigheid zullen vele van de U van vroeger békende orchideeën ook een hogere temperatuur wensen dan normaal voorkomt bij het raam, In een Hollandse huiskamer. Er zijn natuur lijk uitzonderingen: kamers met centrale verwarmingsradiatoren direct bij het raam. Maar "normaal" is toch wel een "gewone" (gas-)kachel, en dan moet er voor orchi- deeëncultuur bij het raam meestal wel (tij delijk) een plaatselijke, kleine bijverwarming komen. In het kort is dus ons probleem terug te brengen tot verhoging van de luchtvochtig heid en temperatuur, terwijl ook de licht intensiteit een factor is, waarmee we reke ning moeten houden. Wat het laatste be treft: elk normaal raam, mits niet recht op het Zuiden (dan zoudt U overdag, om ver branding te voorkomen, zwaar moeten schermen) of recht op het Noorden (dan krijgen de planten in de winter te weinig licht) geeft voldoende mogelijkheden om met succes orchideeën te kweken op on geveer een '/2 meter afstand van het glas. Moet ik U soorten opnoemen, die U kunt kweken? Laat ik het niet doen: als U er interesse in hebt, zult U zich tóch tot een kweker moeten wenden om van hem planten te kopen. Elke kweker zal U met genoegen betrouwbare inlichtingen willen geven, wel ke planten U het beste nemen kunt. Ik wil dan ook volstaan met U één "kamerorchi dee" bij uitnemendheid te noemen: de Odontoglossum grande, die meestal in het najaar bloeit met wonderbaarlijk mooie, gro te, geel- met bruine bloemen. Bloeibare planten ervan zullen U op 20,tot ƒ30, komen te staan, afhankelijk van de grootte. Deze Odontoglossum wil bij vele enthou siaste amateurs, in de huiskamer, dikwijls beter en rijker bloeien dan bij kundige kwekers! Maar er zijn talloze andere soor ten, die het met een goede verzorging en met best uitvoerbare speciale voorzienin gen, uitstekend in de huiskamer doen. Een van de zéér speciale voorzieningen waar ik het zojuist over had, kan bijvoor beeld zijn een soort glazen kast, mét of zonder ingebouwde kleine electrische ver warming; mét of zonder speciale bijverlich ting. Zo'n glazen kast wordt in Amerika vrij veel gebruikt ("Wardian Case") en vormt dus een overgang tussen de kweek in de huiskamer en de kweek in speciale broeikassen. Ik zal er hier niet verder op ingaan, doch heb U slechts op deze mogelijkheid willen wijzen. Mocht U er voor voelen, dan kunt U zelf wel een model ervan uitdenken, terwijl ik natuurlijk met genoegen zal willen trachten, U met goede raad bij te staan als U behoefte daaraan zoudt hebben. Maar één ding: vóór U zich op de orchideeën gaat storten, koopt U in elk geval éérst een paar eenvoudige boek jes op difgebied. U Tcunt ze (in het Neder lands) voor weinig geld bij Tong Tong be stellen. En zo zijn we dan beland bij het slot van dit praatje over het kweken van tro pische planten. Mij rest alleen nog maar te vermelden, dat voor een enkeling van de lezerskring van Tong Tong de mogelijk heid zal bestaan, zelf een broeikastje te bouwen of te laten bouwen, of (als bouw pakket) te bestellen. Eigenlijk valt het bui ten het bestek van Tong Tong, om hierover veel te schrijven; ik wil U alléén nog ver- (Lees verder volg. pagina foto van een pasar in Wonosobo bijna een halve eeuw geleden, een pasar zoals wij er zoveel gekend hebben in ons leven daar. Arm volk men spreekt zo graag van "het grauw" en toch viel IEDERE marktganger op door zijn beleefdheid en zijn goede manieren. Er werd nooit gedouwd en ge-"tjarst". Vooral de wijze waarop vrouwen ingetogen en kies door de drukste mensenkluwens wisten te glippen, schiet ons vaak in de gedachten als wij op een weekend in b.v. V D door de massds heengehotst worden. 20

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 20