Tüiiïf füiTi! BIJ DE VOORPLAAT <^VVAN HIER EN GUNDER DOORKIJKJE IN PARADIJS (Foto: Dick Peters) Het geruis van een bamboebos in de mid- dagzoelte, het murmelen van een bergbeek- je, hier verlangen zij die Indonesië gekend hebben "tot in het klokhuis van hun ziel", het meest terug. Hoe vreemd dat naast al die succesvolle carrières, de sporttriomfen, de gevarieerde geneugten van de grote stad, juist dat naamloze beekje het langst en het sterkst in ons geheugen is achter gebleven! En helaas méér nog: dat er in Europa niets is dat ook maar bij benadering deze bijzondere ervaring vergoeden kan! Hier kunnen we een nieuwe betrekking met toe komst, nieuwe boeiende bezigheden vinden, maar op een wonderlijke manier blijft er ergens in ons hart een leeg holletje dat we met heel Europa en Amerika niet vullen kunnen! Misschien komt het omdat dit niet zo maar een "doorkijkje in het Paradijs" is, maar omdat wij, daar zittend in een rust pauze op de jacht, of afgedwaald zijnd van een wandeling rond het hotel, of kelilingend op de onderneming even afgedaald zijnd in de djoerang, ons even helemaal los hebben kunnen maken van ons zelf. Van deze hele drukke wereld met al zijn verplichtingen en zorgen. Om vijf minuten -en tevens een eeuwigheid tjapoeng te zijn op de trilling van de lucht. Of kepala timah, schichtend in het water. Oertijden kwamen terug in ons weefsel en onze geest kon zwerven milleniums voor uit. We waren niet meer rustend wandelaar voor vijf minuten, maar Algeest, zwevend door Tijd en Ruimte. En geen zwoegende Blanda meer of trieste Indo. Geen koloniaal en geen fortuinzoeker, maar Verloren Mens, in de Verlorenheid een Geluk vindend. Hoor je het water weer? Zie je het kabbelen en wielen en sprin gen tussen de keien? Zie je het bamboeblad als een moedig schuitje van Tong Tong de verre tocht on dernemen naar de Oceaan? We kunnen het niet vergeten. Het zit in ons. En het leeft in onze nazaten nog vele, vele generaties. Dit doorkijkje, wij zijn het ZELF! TJALIE ROBINSON De GASTDOEKEN, behorend bij onze Selamat Mandi hand doeken, worden deze maand oktober door de fabriek afgeleverd. Als U geboekt (en betaald hebt) ziet U ze deze maand nog in Uw huis. inilllllllllliiiiiililililllllillliillllililllllllliiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillii^ Vergeet U het niet? Toko Tong Tong is zaterdag open 12-3 u.n.m. Gezelligheid, voordeeltjes, altijd I wat nieuws. njlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllNllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl DE MAANDELIJKSE GULDEN ,,Dat „Als Iedere Indischman Maandelijks Een Gulden Wilde Geven, Waren We Mil jonair" heb je al vaker aangeroerd. Waarom eigenlijkJe weet net zo goed als iedereen dat dat niet kan. De organisatie kunnen wij niet aan Abonnee Om u er bij langer denken van te door dringen dat het niet ligt aan welke orga nisatie ook, welke hoeveelheid mensen of guldens ook, maar aan dat WIJ. Bij de Indischman ontbreekt het „Wij-besef". Mis schien omdat we altijd in kleine plukjes mensen verspreid over een archipel bijna zo groot als Europa geleefd hebben, mis schien omdat we al vroeg verscheurd wa ren in Totoks en Indo's, misschien omdat we verscheurd waren in ontelbaar vele sociale milieux en milieutjes, die niets van elkaar wisten, zijn we allemaal opgegroeid met sterke „ZIJ-bewustheden": zij, dat zijn b.v. de „soldaten" als je burger bent; zij, dat zijn de „oedikers" als je zelf stede ling bent; zij, dat zijn „die Kemajoranboe- aja's" als je aan de Oranjeboulevard woon de; zij, dat zijn de uitgezonden krachten als jezelf niet eens gelijkgesteld bent, enz. enz. enz. Daar komen dan de „moraliteits-zij's" bij: zij die in sarong-kebaja lopen: zij die jenever drinken; zij die petjoek praten; zij die bij de koffieboer zitten, enz. enz. enz. En dan de gewone „té-erreh-zij's": die echt of vermeend oneerlijk of onzedelijk geweest zijn (vervolg ze tot in den dood!) De .summing-up": „leder voor zich, Tjalie, en God voor ons allen!" MAAR HET LIGT NIET AAN DE MENSEN SOORTEN. Want precies dezelfde verscheidenheden heb je overal op de wereld. Maar elders is er een ideaal of geloof dat duizenden verscheidenheden overkapt. Denk b.v. aan de Sako-gakkai beweging in Japan, waarbij millioenen Boeddhisten zich verenigen tot één solide front, iedereen onder hun vanen trekkend OMDAT ZIJ GEEN VIJAND ER KENNEN WILLEN. Denk aan de millioenen die naar het woord van Billy Graham lui steren in prachtig georganiseerde massa bijeenkomsten. Als er maar een WIL is om elkaar te zoeken, is geen tegenstand te groot. Maar wij Indische mensen zijn zo knus verdeeld, weet je, we zijn zo zalig gebrouilleerd tot zelfs in onze familie toe. En God wachtT.R. INDISCHE CLUB en we waarderen het allemaal dat je Tong-Tong voortzet zo lang je kan en zolang er genoeg abonnees zijn. Maar wat is genoeg En wat doen ive als het minimum bereikt is?...." L. O. v. d. Maat. Zeker is onze groep aan het uitsterven. En zeker wordt ergens in de toekomst 'n minimum bereikt, waarmee het niet moge lijk is dit blad uit te geven. Dan zal ik (als ik nog leef) deze Laatste Garde trach ten te bundelen in een Indische Club met een (desnoods gestencild) orgaan. En wij zullen nieuwe wegen, nieuwe bindingen en nieuwe cellen stichten. Vergeet één ding niet: dit „kleiner worden" is een „natuur lijk zuiveringsproces". Zij die sterven val len uit; zij die moe of moedeloos worden, vallen uit; zij die twijfelen vallen uit. Maar zij die NOOIT twijfelen worden sterker en sterker en sterker. Van de 300.000 Indi sche Nederlanders zijn maar 6.500 gezins cellen rond Tong-Tong met dus van elke cel minstens één „die-hard". Van die 6.500 verliezen wij na enige tijd zeker 90%. Dan blijven er 650 over, tetapi jang paling koe wat, Njoo! De betoel onverwoestbaren. Als Christus en Mohamed met minder getrou wen beschavingen stichtten, waartoe zou den wij in staat kunnen zijn? Geloof in je zelf. Geloof dat God je érgens voor op aarde heeft gezet. Ontdek dat, houd het vast. En je kan niet vernietigd worden. Bedenk verder dat onze groep langza merhand „zuiverder" wordt. Al onze klei ne en grote vijanden (die buiten Tong- Tong NIETS doen) sterven ook. Met hen verdwijnen alle splijtzwammen en ziekte kiemen spoorloos. Bedenk tenslotte dat onze groep ook steeds rijker wordt aan geestelijke waar den. Met elk nummer neemt onze kennis toe, worden „missing links" in onze leg- puzzle aangevoerd, wordt de problematiek t.a.v. veel ideeën minder, wordt ons in zicht in onze waarde en betekenis dieper. Zo lang de mensheid bestaat zijn groe pen ten onder gegaan, wereldrijken ineen gestort, maatschappelijke lagen gedesinte greerd, maar altijd zijn de gezondste spo ren blijven leven en hebben nieuwe rijken gesticht. Het is een kwestie van „survival of the fittest". POEKOEL TEROES! T.R. P.S. En bij de velen die ons door de dood ontvallen zullen, bedenk dat zij niet vergeten mogen worden. En dat zij erop vertrouwen dat de voortlevenden dit werk zullen voortzetten. Tel ons nooit met cij fers, maar met waarden en verplichtingen! WAARDERING OM HARDHEDEN „Even maar een paar krabbels om je te doen iveten hoe ik je stuk „Tjilaka en een pajoeng" waardeer. Tjalie (Lees verder pag. 22) ONAFH. IND. TIJDSCHR. 12e JAARG. No. 6 Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070-54.55.00/54.55.01 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel MIJ Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand. Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart, 4,50; halfj. 9,jaar f 18,Abt. Europa: jaar f 23, Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland f 63,Indonesië f 58,Z.-Afrika en Z.-Amerika f 48,Canada en V.S. f 39, Suriname en Antillen f 33,Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeepost): voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te voeren.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2