De Eerste Indo-N.V. vimmmrrA AARDIGE VOLKSLIEDJES iNCOAPOHATt'O UNDER TMC JAN J. BOON Fifty 50) f. t/ft INDO ENTERPRISES INCORPORATED fat.t/ww rf/f /v /y s/'f/t/ ff/et' f<rfi/tr</c/'/t/ tfai'/Hrtt IPifmjS.S V/t' ,s*X f 'tynafaïtj st', ,/jf 0 September 1 1967. ui). il7'l' *nr*aiX*rrri$ /Zr Heden kreeg ik mijn stock-certificate" (aandeel) toegestuurd van de door een kleine groep Indo's in Californië opgerichte „N.V.", de Indo Enterprises Incorporated. Het is naar mijn weten de eerste Indo-N.V. die ooit is opgericht en het heeft jaren geduurd van koppig teroes poekoelen vóór de tot standkoming uiteindelijk een feit werd. Want het waren allemaal kleine boengs met heel weinig geld die de kop pen bij elkaar staken. En er waren natuur lijk bergen kritiek, geringschatting en spot van kleine en grote boengs. En dan wa ren er tenslotte hele rissen legale moei lijkheden, waarover niet uitgewijd kan worden. Toch staat die kleine N.V. nu eindelijk op zijn poten en dat is voor een belang rijk deel te danken aan het doorzettings vermogen van President Frits J. von Krie- genberg en zijn volijverige secretaresse Elisabeth Gemser. Ik heb de groei van deze corporatie van de eerste dag af meegemaakt, de vele moeizame vergaderingen van jonge Indo's die op dit terrein volslagen leken waren, die al organiserende en lerende een eigen N.V. gingen opzetten. En ik heb de wan hoop gezien als telkens weer inschrijvers zich terugtrokken met (misschien gerechte) twijfel. Ik kan U niet vertellen hoe trots ik ben, dat ze tenslotte geslaagd zijn. En ik heb ook de dagen meegemaakt dat door de plotselinge recessie alle aan delen in waarde omlaag tuimelden en het „logisch" was dat we er maar meteen helemaal mee ophielden voor we „al onze kostbare centjes kwijt waren." En tóch werd er door een handjevol aandeelhou ders koppig teroes gepoekoeld...! x Eens zag ik een film van de opening van een Olympiade met de bekende op tocht van deelnemende ploegen in indruk wekkende uniformen en nationale vlaggen. Voorop natuurlijk de uitbundig beapplaudi- seerde contingenten van Amerika en Rus land, de grootste van allemaal. Maar in dat lange défilé deed op een gegeven mo ment ook een „groep" zijn intrede, die bestond uit zegge en schrijve één man, die „natuurlijk kansloos" was. Het deed me tóch deugd dat juist die ene deelne mer een enorme ovatie mocht ontvangen. Als ik dit aandeel zie van onze kleine Indo Enterprises Inc., zijn intrede op de wereld makend tussen De Grote Wereld concerns - eindelijk! na 350 jaren kans loos kleine zwijgzame boeng geweest te zijn - weerklinkt er in mijn hart óók een ovatie. Mag wel, ja? Al is niemand er die per van overtuigd dan wij hóe klein we zijn x Het samen iets opzetten uit eigen ini tiatief op het gebied van het handels- en bedrijfsleven is voor de Indo-groep iets zeldzaams. Éénmanszaken zijn er vele ge weest en zijn er nu nog steeds, waarvan ettelijke het heel ver gebracht hebben. Ook zijn er N.V.'s geweest in deelgenoot schap met Nederlanders, Indonesiërs of Chinezen. Maar een honderd procent In dische N.V. met „als open kaart" de naam INDO is er nog nooit, geweest. Ik weet niet of de Indo Enterprises het ver zullen schoppen, maar ook al zou (als zovele an dere N.V.'s) deze maatschappij ten val ko men, dit aandeel zal tot mijn dood toe in mijn huis een ereplaats krijgen aan de wand. EIGEN WERKI I I Niet alleen praten, maar DOEN! Wie in dit werk geïnteresseerd mocht zijn kan zich rechtstreeks in verbinding stellen met Frits v. Kriegenbergh, 603 West Ramona Road, Alhambra, Calif. 91803,USA. PAS ONTVANGEN Mooie Wajang Golek en Wajang Kulit Op veler verzoek haalden wij een mooie collectie wajang poppen van hout en leer in huis. Dezelfde die U 'I op de Pasar Malam kon kopen! Wajang Golek (hout) v.a. ƒ35, Wajang Koelit (leer) v.a. ƒ20, Komt U zelf uitzoeken? Verzenden doen wij liever niet, omdat goede verpakking van een enkel exemplaar praktisch onmogelijk is. Toko Tong Tong, Pr. Mauritslaan 36 DEN HAAG Toen ik door Mexico zwierf („een land vol Indo's"!) hoorde ik in dorpjes en volks buurten altijd kinderen zingen. Ze zongen liedjes in onverstaanbaar Spaans, mis schien doorspekt met Indiaanse woorden. Maar ze zongen vrolijk, zorgeloos en la chend vaak met handgeklap zoals wij kinderen in Indië ook vaak deden. Het is jammer dat wij in snorkende eigen waan op zuike liedjes vaak niet letten om dat wij zweren bij Beethoven en Strawin- sky (meestal alleen maar sombong) en deze liedjes niet bestuderen. Ze zitten vaak vol levensfilosofie en hebben een moedige optimistische kijk op het leven. Onze abonnee Vic Moens probeert Indi sche volksliedjes zoveel mogelijk te ver zamelen. Wie helpt hem daarbij? Van on dervolgend lied zou hij graag de muziek willen hebben. KATJONG KAMPRET. Katjong kampret (3x) Hij naar de passer en toen hij njotil tjeret. Hij pakken door de poelisie, Zeven dagen masoek boei. Horo te kono, kapok kowe saiki. Katjong kampret sekarang hij djadi djongos, Seperti toean hij piara brengos. Disoeroe kanan kiri, Elke dag di-kaplo-i. Horo te kono, kapok kowe saiki. Katjong kampret naeklah sepeda, Hij rijen-rijen sperti orang gila. Op de hoek nabraklah kokkie En toen hij di-piso-i. Horo te kono, kapok kowe saiki. Katjong kampret maoelah kawin, Maar kasian; zijn vrouw orang miskin, Elke dag soeka herrie, Over een maand zijn vrouw lari. Horo te kono, kapok kowe saiki. Katjong kampret sturen bus libat libot, Hij balang hond, hij ditjokot, Njang sturen bus, njang balang hond. Hij schreeuw zo groot zijn mond: A doe mamma, adoe, mijn k. Horo te kono, kapok kowe saiki. Katjong kampret, die arme man, hij is nu dood; Hij heeft infeksie aan zijn linker achterpoot En dat staat in de korran En hier rust die goeie man Met zijn familie in de koeboeran. Horo te kono, kapok kowe saiki. Njotil tjeret, ngotil tjèrèt een waterketel gekaapt. Horo te kono, kapok kowéh saiki Net goed, ben je nou tevreden? brèngos snor di kaplo-i ontvangt oorvijgen di piso-i - dipisoe-i werd uitgescholden Libat libot, klibat-klibet slingerend gaan balang gooien ditjokot gebeten. U

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 5