DE VROUW OVER MANIEREN, OPVOEDEN EN LIEFHEBBEN o 8 8 erbÜ- S Q Soooooooooo ooooooooooooooooo Er werd mij gevraagd, hoe ik over de oplossing dacht voor een uiteindelijke Wereld-Vrede. Merkwaardigerwijze werd mijn aandacht getrokken door een arti kel in de Telegraaf van 15 sept. j.l. over Prof. Polak, die een nieuw vak bestudeert „Futurologie" genaamd en waarin de Professor vertelt dat in Amerika, z.g. „Dènkfabrieken of Thinktanks" bestaan en terzelfder tijd komt ons tijdschrift „Dénken en Doen" met een opschrift: „Opleiding tot Dénken", en ineens wist ik wat „mijn hoop voor de toekomst der mensheid is, n.l. OPLEIDING TOT LIEFDE, MET WIJSHEID. Het klinkt je misschien wat vreemd in de oren, maar met „liefde" bedoel ik „liefhebben" en met „Wijsheid" be doel ik „Gods Wijsheid" oftewel „in tuïtie, tact". Een leervak dus voor het hart en niet steeds voor de hersenen. Het vermogen tot denken wordt sedert eeuwen goed geleid en getraind vanaf de kleuterschool, via lagere-middel- bare-hogere- en speciale scholen, met dèskundige leerkrachten, dag-in-dag- uit, 8 uren per dag en dan thuis nog zoveel leren, memoreren, problemen oplossen, repetities, etc. etc. oefenen, oefenen, oefenen. Het lichaam krijgt nu ook zijn aan deel met gymnastiek, athletiek, sport, etc., oefenen, oefenen, oefenen, oefe nen, opvoeren! Het vermógen tot denken en het vermógen tot spierontwikkeling zijn dus reeds eeuwen onder de loupe ge nomen en zelfs internationaal tot on derlinge uitwisseling gekomen, maar helaas geven déze vermogens-ontwik kelingen dikwijls meer aanleiding tot jalouzie, verkeerde eerzucht, achter docht, etc. dan tot meerder begrip, ver trouwen, betrouwbaarheid, etc. Als de wereld nu eens wakker werd voor de Ontwikkeling van Het Vermogen tot Liefhebben en de bewustwording van dit bezit en de beoefening van dit ver mogen, óók in handen gaf van dèskun- digen op dit gebied en met minstens gelijke aantal uren, leiding en oefe ning als de hersenen, en ook van jongs-af-aan??? Want HET HART is nog veel voornamer dan DE HERSENEN en DE LIEFDE (de medemenselijkheid) zal het moeten winnen van DE TECHNIEK, willen wij niet, door te weinig ontwik- 0000000000000)000000003000000 O Maak Uw rozen- en vanillestroop 0 0 zelf. Zo makkelijk: 1 kilo suiker. O O 1 liter water opkoken, essence 0 Drinken met een scheutje koffie- O melk, heerlijk! 8 Toko Tong Tong verkoopt 8 NECTAR-ESSENCES, de beste! O 80 ct per flesje. O kelen van het vermogen tot liefhebben, de ontwikkeling van HET DENKEN (Ro bots, Computers, Thinktanks) tot een ramp maken. Is het niet onrustbarend duidelijk dat al die gepensioeneerden, die er plan ten, honden, poesen, vogels, vissen, etc. op na houden, een objèct (geen medemens) zoeken om hun zorg en liefde aan kwijt te kunnen? Ik vertelde eens een pas gepensioe- neerde kennis, hoe blij ik was dat hij nu vrije tijd en vrij inkomen had om bij Sociale Werken te helpen. „Ik?" was het antwoord, „Ik zou niet weten wat en hoe ik dat werk doen moest, dat heb ik nooit geleerd!" Ik zei: „Dat is niet erg, je hebt het zó geleerd als je een paar keer hebt meegelopen met een geroutineerde kracht." „Ik? Op mijn leeftijd? Mijn hond en mijn planten, daar heb ik verstand van en daar houd ik van en daar zal ik mijn tijd mee zien te vullen." Zo zie je, Onbekend (met mensen werk, sociaal werk) maakt Onbemind (het sociaal werk). En de jongeren? De Provo's? De Love-inners? De L.S.D.'ers? Wijst dit ook niet naar 'n leegte, 'n onbehagen, een geen raad weten met „de liefde"? Herinner jij je nog hoe wij eens een uitleg hoorden van Het Onze Va der? Daar trof mij de uitleg van: „Geef ons heden ons dagelijks brood", n.l. „Geef ons uw genade, voed het hon gerend liefdevermógen" en het is na tuurlijk de beïnvloeding daarvan, dat ik tot deze toekomst-visie kom. Maar zou dit werkelijk niet een Genade van God zijn als wij er toe kwamen om het hart een even groot (zo niet groter) deel van onze aandacht te geven, als de hersenen of het lichaam en de „op mensen-gerichte" leervakken even „verplicht" op de scholen kregen van af je 6e tot je 20e jaar? Theorie in Le vens-begrippen en Praktijk in Sociale vraagstukken en Sociaal werk? MYANA BROCHES Een origineel sieraad. In de kleuren: rood-groen, lila-groen, groen-lila. f 3,50. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 0 VERRAST Uw familie met de wereld- 0 0 bekende 0 8 SPEKKOEK 8 O (van Oma Thio) 8 O O O Franco in Nederland ƒ11,O O O O Franco Amerika p. zeepost 15,O 8 KOKKIES Rijstwinkels 8 O O 0 Witte de Withstr. 128 - Tel. 89438 0 0 Slotermeerlaan 125 - Tel. 130362 0 0 AMSTERDAM - W. 0 O O 0 P.S. Bestel tijdig, anders uitverkocht. 0 O Wij verzenden over de hele wereld! O O O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC Dan zou het nooit meer zijn: Onbe kend terrein en daardoor Onbemind werk en zou de zorg en liefde voor plantjes, hondjes etc. ten goede ko men aan ménsen, omdat wij allen ge leerd zouden hebben, onder dèskun dige tactvolle leiding, hóe wij contact kunnen leggen en een kloof overbrug gen tussen mensen? Onwillekeurig zul len wij dan deze kostbare lessen be nut en beoefend hebben in al onze menselijke contacten tijdens onze maatschappelijke loopbaan en er dan als gepensionneerden niet vreemd te genover staan. De jongeren zullen geen Love-ins voor zichzelf en voor een besloten eigen kringetje houden, omdat zij geleerd zullen hebben, door de praktijk, dat de vervulling en de voldoening ligt bij het „liefhebben en geven aan de anderen, in nood. ADRIENNE. Mijn dochtertje was bezig huiswerk te maken. Toen ik me over haar heen boog om te zien welk vak ze deed, be dekte ze het boek met beide handen en het schrift waarin ze schreef, met haar hoofd. „Wat voor griezeligs ben jij aan het doen?" grapte ik, intussen toch wel dol nieuwsgierig naar haar werk. „Och," zei ze, „zoiets onnozels". En ineens liet ze me heel bereidwillig het boekje zien. „Onze manieren" heette het. Vraag en antwoord spelletjes hoe je je als kind moet gedragen, wat je moet denken en doen om een fatsoen lijk volwassen mens te worden. Geen vieze spjkerbroeken en jongensach tige bloeses, beleefd zijn in woord en beeld. Een nuttig boekje met goede raadgevingen en lessen voor het leven. Er was praktisch niets overgeslagen; boekje uit het hoofd leren, de lessen zo ingepompt hebben dat je ze uit je zelf en automatisch in praktijk zou brengen, dan zou je een volmaakt mens genoemd kunnen worden. Beleefd, at tent, behulpzaam, opgewekt, hartelijk, noem maar op. Kun je leren een goed mens te wor den? Ik heb er uren over zitten pie keren en kwam tot de slotsom dat het een tragisch boekje was. Een boek 12

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 12