✓aak over 'n superioriteitsovertuiging, die even exact meetbaar is als het hem toegeschreven minderwaardig heidsgevoel. De burgemeester stond perplex. Hier had hij nooit aan ge dacht. 6. Het is dus niet alleen denkbaar, maar zelfs „meetbaar mogelijk" dat de Indische groep, hoe klein ook, zich evenals de door dr. Bayer genoemde Aziatische minderheden in Kenia of b.v. de groep der Parsees in India zelf, zou kunnen ontwikkelen tot een elitegroep. De nummeriek ver in de minderheid zijnde Parsees in India vormen het grootste percentage van de Indiase groot-industriëlen, groot handelaren en financiers van India. Een van de rijkste en knapste mag naten ter wereld, Tata, is een Parsee. 7. Bij de oppervlakkige beschouwing of serieuze bestudering van assimila tieprocessen in verleden en heden speelt een curieus misverstand een gevaarlijke rol, die namelijk besloten ligt in het gebruik van het woord min derheid, waarmee altijd quantitatieve minderheid bedoeld werd, die echter ongemerkt verward wordt met cultu rele minderheid. Cultuur echter - en daartoe behoort de ethnische bewust heid - is een stimulerende bestaans kracht die veel sterker kan zijn dan duizenden „verwaterende eenheden": het zijn niet de honderden „afvallige assimilanten" die het assimilatiepro ces bepalen, maar de tientallen „on- verwoestbaren". 8. Het is te betreuren dat nog steeds om een argument te gebruiken voor de „assimilatie in tegengestelde rich ting" de bamibal en nasibal genoemd worden. Dit zijn geen cultuurelemen ten van de Indische groep, maar „tou- ristische overblijfselen" van het kort- durige contact van de politionele troe pen in Indonesië, net zoals de pizza in de Ver. Staten is overgebracht door de militairen die in de Tweede We reldoorlog in Italië dienden. De pizza kan moeilijk gelden als Italiaanse cul tuurinvloed op Amerika. Wel degelijk een cultuurinvloed van de Indische groep is de toenemende populariteit van rijstverbruik en de aanpassing hiervan in de Nederlandse massa voedselproductie in b.v. de snelkoken- de Momento-rijst van Van Nelle, de fabrieken van Indische kruiden en sambalans (Conimex, Lucullus, Ko ningsvogel, Wil Raisa e.a.) het toe nemende gebruik van b.v. kroepoek en emping; de enorme plaats die het Ne derlandse restauratiewezen in de laat ste jaren inruimt aan de rijsttafel. Tot in de verste en kleinste restaurants in Nederland staan rijstgerechten op het vaste menu en de loempia heeft een vaste plaats veroverd naast de warme worst, de haring en de croquet. 9. Andere cultuurinvloeden zoals die op literair gebied zijn nauwelijks onderzocht. Trouwens: het gehele as similatieproces van de Indischman in Nederland zelfs numeriek aanzien lijk: bijna een half miljoen op 12 mil joen! is weinig doorvorst. Neder landse sociologen en antropolgen stel len nog steeds meer belang in „raci ale topics" in Amerika en Afrika dan in eigen land. En wij dachten dat juist hier het hemd nader dan de rok zou moeten zijn. Wat hier in Nederland aanzienlijk meer dan een speculatie zou kunnen zijn, namelijk een efficiente koersbepa ling wordt misschien pas een feit als andere landen en continenten hun pro blemen al zullen hebben opgelost. Fünfzig Jahre zu spat Intussen hebben wij in kennissen kring geinformeerd hoe men dacht over de betrokken TV-uitzending. Het al gemene oordeel was: teleurstellend (om geen strenger woord te gebrui ken). Eén lezer stelde het zo juist: als je al die praters op de man af zou vragen hoeveel kleurlingen ze tot vriend hebben (en dat is belangstel ling!), dan zou hoogstwaarschijnlijk 't antwoord geweest zijn: NUL. Men praatte over Turken, Marokka nen, Antillanen, Chinezen, Indischgas- ten als een „verschijnsel", maar het HART trof niemand. Welke Nederlan der knoopt op een terrasje een vrien delijk gesprek aan met een gastarbei der of haalt een Indischgast of Suri namer in huis? Niemand toch? Hoe zou je ze dan kunnen beoordelen? Wat betreft het assimilatieprobleem geldt nog steeds een heel oud en kei hard gezegde: die binne binne binne binne, en die bute binne binne bute „Waaraan is een Totok uit Indië direkt te onderscheiden van andere Hollan ders?" Antwoord: N.m.b.m. aan hun kenbare sympathie ke betoning jegens, hun interesse voor en hun medeleven met mij met u en met ons allen. „Maar waarom zijn ze zo?", zult u vragen. Omdat ze ook de weg zijn kwijtge raakt zoals ik, zoals u en zoals wij wij allemaal. Zij zijn schepen zonder thuishaven geworden of een boek zon- neem in een bibliotheek zoals ik, zo als u en zoals wij allen. Eens tijdens een drukke voorstelling sprak een vreemde (Totok) mij zo maar aan. Een gesprek volgde en wat bleek: de man is een tijdje in Indonesië ge weest, na de oorlog, een tijdje maar. Had de goede „Tempo doeloe" niet eens gekend en toch voelde hij zich tot mij, de Indo, aangetrokken. Wat moet u zeggen van Totoks die jaren en jaren in Indië hebben geleefd. „Maar hoe zie je aan die mensen dan dat ze uit Indië kwamen?" Mijn antwoord op die vraag is: „Je ziet het niet, maar je voelt het aan". HARDE WAARHEID Met „harde waarheid" (in Tong-Tong No. 4) hebt u de spijker op de koppen geslagen. En omdat een mens alleen maar fouten in een ander wil zien en niet gaarne aan de zijne wordt herin nerd, voorzie ik een felle reactie van de kant van die „koppen". Om uw eigen woorden te herhalen: „men zit eeuwig te judassen over klei ne zaken". Het is allemaal waar, hier enige voorbeelden: als een ander iets beter uitziet in uiterlijk of in kleding b.v. dan hoor je al direct achter je zeggen „Kijk die Indo-tempeh" of „Daar heb je weer de Indo-betingkah", of weer de „Indo roewet", allemaal hate lijkheden jegens elkaar. Het is net of we elkaar gewoonweg niet kunnen ver dragen. Dan hoor je weer misplaatste verwaandheden, zoals „Ik versta geen maleis" of „Ik voel mij niet Indisch" en dgl. dingen nog meer. Maar als ze thuiskomen dan zoeken ze in de eer ste plaats de tjobek-sambal. Ik geloof dat de Indo iedere mede- Indo haat. Of nog sterker: de Indo haat zichzelven. Men kan de zon niet in het water zien schijnen. Waarom dit allemaal? Omdat hij in de ander zijn eigen beeld ziet, omdat hij in de fouten van de ander zijn eigen fouten herkent en in de ander zijn tekortko mingen zijn eigen tekortkomingen. Zijn dit allemaal kenmerken van de Indo-volksgroep, of vindt men deze soort ondeugden ook bij andere vol keren en in die sterke mate? Ik ben erg „djenkel". H. Remezond. Die geheimzinnige „verwantschap", als ik ze zo noemen mag, voel je alleen van een „Indischman", maar niet van een „Totok-vreemdeling", zelfs niet eens van een Ziele-herder, want die missen dat „raadselachtige". H. Remezond. Aan een spontane hartelijke begroe ting bij een eerste kennismaking zon der reserve of remming. Altijd makkelijk in de omgang, gast vrij en een onuitroeibare zin voor hu mor. Ik merk wel dat echte Totoks zich toch erg hierdoor aangetrokken voe len al zijn zij zelf zoveel gereserveer der, en dat je ze altijd meekrijgt, als je hun lange leven in dit klimaat met de tropische zon doorbreekt. T. de Ronde Bresser- Pruys v. d. Hoeven. 17

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 17