Onhoorbaar groeit de padï (1) Onder deze kop publiceert de Indonesische Ambassade in Nederland regel matig beknopt over de vele activiteiten op velerlei gebied in het Indonesië van vandaag. Het is een goede titel, want de pers houdt zich over het algemeen bezig met sensationele gebeurtenissen, bij voorkeur van ongunstige aard, zodat een scheefgetrokken beeld ontstaat van de werkelijkheid. Maar wérk wordt er gedaan, en dat levert de padi-oogst van morgen. Berichten als de ondervolgen- de stellen ons in staat enkele groeiprocessen van deze padi gade te slaan. JAVA-CACAO. De 9de „Aneka Tanaman"-staats- plantage in Semarang, Midden-Java, heeft gerapporteerd, dat de Java- cacao wegens zijn aroma de beste kwaliteit in de wereld heeft. Daarom verkiezen de Europese landen Java- cacao als „wrapper" (overdekking) voor hun confiserie, terwijl de Ghana- cacao uit Afrika voor het binnenste deel wordt gebruikt. In Ghana is cacao in hoofdzaak een produkt van bevolkingslandbouw. Ver der zijn de transportkosten naar Eu ropa minder. Daarom is de prijs lager dan van de Java-cacao. De plantages kunnen echter niet lan ger deze hoge kwaliteit planten en geleidelijk worden ze verplaatst naar elders in Indonesia, waar hetzelfde kli maat heerst als in Midden-Java. INDONESISCHE MANGROVE. De Japanse „Mangrove Importers Association" is nu met de Coöpera tieve Unie van het Indonesische leger bezig een plan uit te werken voor een joint venture voor de export van man grove uit Indonesia ten behoeve van een pulpfabriek in Japan. Japan heeft per maand 800.000 ku bieke meter mangrove nodig. Behalve uit Indonesia importeert Japan man grove uit Malaysia en Thailand. DE MALIKI-NIKKELONTGINNING. Veertien buitenlandse ondernemin gen zullen deelnemen aan een inter nationale tender die door de Indone sische regering wordt gehouden ten behoeve van de ontginning van het Maliki-nikkel in Zuid-Sulawesi (Zuid- Celebes). Tot de deelnemende buiten landse ondernemingen behoren de Japanse „Sulawesi Nickel Develop ment Co-operation Company" (Suni- deco) en één van de grootste nikkel ondernemingen ter wereld, nl. de Ca nadese Inco. NGAND ANGSTEEN KOLEN. De produktie van de steenkolenmijn in Ngandang bij Rembang (Midden- Java) was oorspronkelijk geschat op een hoeveelheid van 100 ton per maand. De mijn werd geopend in 1965 en heeft nu een dagelijkse produktie van 20 ton, hetgeen neerkomt op 500 a 600 ton per maand. De kwaliteit van de steenkolen is even goed als die van Sawahlunto (Sumatra). PRODUKTIE LANDBOUWONDERNEMINGEN. Volgens de Indonesische Minister van Landbouwondernemingen, Ir. P. C. Harjasudirdja, hebben de staats- landbouwondernemingen gedurende 't eerste kwartaal van 1967 een goede prestatie geleverd bij de produktie. De produktie van rubber heeft 100,8% van het streefcijfer bereikt, ofschoon de produktie van de remil- lingfabrieken gedaald is. Deze daling werd veroorzaakt door gebrek aan kredieten voor aanschaffing van be nodigde grondstoffen en onderdelen en ook doordat de Indonesische rege ring bezig was de vroegere Malay- sische remilling-fabrieken aan de eige naars terug te geven. De produktie van palmolie-pitten heeft 112% van het streefcijfer be reikt en die van suiker wordt voor het jaar 1967 geraamd op 650.000 ton, d.w.z. een stijging van 7% wanneer men deze produktie vergelijkt met die van 1966, die 605.389 ton bedroeg. De produktie van thee bereikte slechts 84% van het streefcijfer. De oorzaak was, dat er een onvoldoende hoeveelheid kunstmest beschikbaar was, terwijl de zware regens in de morgenuren de aanwezigheid van plantenluizen en helopeltis veroor zaakten. Men verwacht deze moeilijk heden te kunnen overwinnen geduren de het tweede kwartaal. AMPERA-ONTWIKKELINGSPROJECT. De vertegenwoordiger van de „Food and Agriculture Organization", de heer Wiersma, die deze dagen een bezoek aan Indonesia bracht, heeft met zijn begeleider, de heer Murad van de United Arab Republic en vertegen woordiger van de F.A.O. in Indonesia, het Ampera-ontwikkelingsproject in West-Java bezocht. Het doel van dit bezoek was tot uitwisseling van ge dachten te komen over de respectie velijke activiteiten in Indonesia. De F.A.O.-functionarissen waren zeer geïnteresseerd in het Ampera- project, dat de dorpsontwikkeling ten doel heeft, in het bijzonder in agra rische werken en irrigatiewerken in het raam van het West-Java 3-jaar- ontwikkelingsplan. De heer Wiersma zei, dat de acti viteiten van het Amperaproject over eenkwamen met het F.A.O.-plan. Als de Indonesische regering daarmee ak koord zou gaan, zou de F.A.O. bij stand aan dit project geven. De heer Wiersma is nu in Indonesia om verschillende bevolkingsprojecten te observeren die F.A.O.-bijstand zou den kunnen ontvangen. De projecten zouden minstens een waarde hebben van U.S. 250.000. De heren Wiersma en Murad be zochten ook het Sukatani-project in Sumedang, West-Java, dat door het volk zelf werd geëntameerd. Wanneer de dam klaar zou zijn, zouden 200 ha. sawa's bevloeid kunnen worden. HET ANTJOL-PROJECT. In het raam van de buitenlandse ka pitaalsinvestering zullen de kansen voor deename aan het Antjol-project aan de kust, bij Djakarta, niet alleen aan binnenlandse gegadigden gegeven worden, maar ook aan buitenlanders. Het Antjol-project omvat de bouw van gebouwen voor recreatie, toeris me, industrie en van hotels enz. aan de kust bij Djakarta. De waarnemend Directeur van de P.T.Djaya voor Antjol-projectzaken, de heer Sukardjo, verklaarde intussen, dat verscheidene buitenlandse onder nemers reeds hun belangstelling ge toond hebben voor de bouw van dit grote project. Het waren ondernemers uit de Verenigde Staten en Neder land. JAVAANS KINDERSPELLETJE. Sommige lezers van Tong-Tong hebben als klein kind nog het spelletje gespeeld waarbij twee kinderen rug aan rug en met de armen in elkaar gehaakt door beurtelings buigen de ander een eindje van de grond te til len. Bij de laatste maat wordt er zo diep doorgebogen door het kind dat aan de beurt is, dat het andere kind over de gebogen rug heen kiepert. Ondertussen zingen beide: Olopis dangen-dangen Wa singkeh ngadol brm Di toeko ni mesam-mesem Doewi setèng, lebok noleng Di tjatih, dadi krèwèng. Ruw vertaald: De loepis-koek wordt gestoofd, Papa Chinees verkoopt brm (gegiste zoetigheid), Als je bij hem koopt, glimlacht hij, De halve cent gaat in de gleuf, Eruit gepulkt was het een potscherf! (Ingez. door Toetoe Pam). MEISJESLIED UIT OUD-INDIË. Wij gaan melatti plukken en rijgen tot een krans die leg ik op 't hoofdje van kleine zusje Jans. Kijk kijk, mijn aardig zusje Nu lijkt ze wel een bruid Wat lacht ons Janse vrolijk Die kleine dikke guit. Nu rijg ik nog een ketting En hang die om haar hals Dan gaan we samen dansen Een polka en een wals. (Zoals de Pa van Pim Eysinger het haar voorzong). Surabaya. Onder de bruggen van Surabaya slingert zich donker en diep de rivier, en door zijn straten, en door zijn stegen wringt de verdichting zich van het vertier. Jan Prins C. L. Schepp) 19

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 19