DE GRIJZE DAMES Nog een „natte deken" Zoals de lezer merken zal, gaan we gradueel over tot een gro tere lettersoort en wel omdat onze ouderen van dagen ons blad in een kleinere letter niet meer kunnen lezen. Het gebruik van een grotere letter impliceert dat er voortaan minder copy in Tong-Tong kan, maar aan de an dere kant brengen wij er een hormat mee aan onze oude Kandjeng Besars. Accoord? Accoord! Redactie. Als ik zo de argumenten lees die de mensen naar voren brengen voor het verklaren van de bestaansmoeilijkhe- den van Tong Tong en ik lees je re pliek, dan kan ik niet anders dan je gelijk geven. Zoals je meermalen schreef is de mentaliteit, de hele mo raal in de wereld achteruitgaand. Oe Tant heeft gelijk. Jij hebt gelijk. Veel moeilijkheden en apathie moet men vinden in de „welvaartsstaat", die de mensen materialistisch, lui en on geïnteresseerd maakt, egoïstisch, on hebbelijk en met tekortschieten in ma nieren. Het is een egoïstische maat schappij geworden, tevreden met de televisie en het koekje bij de thee. De televisie is, hoewel in principe nuttig, een kwaad ding gebleken voor velen, de overbelaste werkweken van 5 da gen en het gecompliceerde leven even eens. Men is altijd „moe", geestelijk overbelast, prikkelbaar, humeurig. Het kwaad zit hem niet in Tong Tong, niet in „Oost en West", niet in de Ver. „Onze Vloot". Ook daar ver minderde belangstelling. M.i. zit de oorzaak van de apathie vooral óók in de verregaande, initiatiefdodende, be moeizucht van de overheid. Men moet gehoorzamen, maar heeft een hekel aan alles wat gezag uitoefent. De politiek in dit land hangt velen de keel uit. Zie hoe met de KNIL-men- sen werd gesold, met de Ambonnezen, met de Papoea's en de houding van de Nederlandse regering tegenover In donesië als het om beide laatste groe pen ging. Zie ook de koehandel en corruptie in de UNO. Men gelooft het wel en gaat liefst zijn eigen gang, d.i. men wil het gemakkelijk hebben als compensatie voor de steeds terugke rende beslommeringen. Deze wereld draait dus dol. Verwon dert het je? Dat het zo zou gaan was reeds lang geleden voorzien. Men leze de profetiën in het Oude Testament. Alle symptomen wijzen op het zich voltrekken van de laatste phase voor dat de Grote Verdrukking een aan vang neemt. Daarbij zal wat wij nu zien, slechts kinderspel zijn. Bijna al les wat wij nu zien, werd reeds eeu wen voor Christus vastgelegd: 1. Universele corruptie, immorali- Je kan ze altijd bij Tong-Tong te genkomen. Ze, dat zijn De Oude Grijze Dames. Je kan ze op elk uur van de dag zien. Ze komen van alle kanten van Den Haag. En vaak van ver daarbuiten. Ze zijn soms „pas" vijftig. En soms zijn ze over de tachtig. Ze zijn soms arm en heel eenvoudig. En soms rijk en gesoigneerd. Soms zijn ze hoog ontwikkeld en soms zijn ze maar heel matig belezen. Ze komen altijd onopvallend binnen en gaan zwijgend en opmerkzaam rond in onze winkel. Ze kunnen heel lang en heel geduldig wachten en mopperen niet. Want ze weten dat wij het druk hebben. Ze gaan vaak nauwelijks opgemerkt weer heen. En ze komen weer terug. En met hun regelmatige inkopen hel pen ze Tong-Tong prachtig. Meer dan met goede raad alleen. x Het sterke geslacht is lang zo trouw niet. En de jongere generaties komen lang zoveel niet. Onze vertrouwdste klanten zijn inderdaad: De Grijze Da mes. We hebben maar zelden de aan dacht voor ze die ze verdienen. En we weten dat we onszelf tekort doen door niet een kwartiertje vrij te maken om wat met ze te babbelen. En we kénnen ze vaak nauwelijks. Wie ze zijn en wat ze vroeger waren. En toch zou ons kantoor triest zijn en ons hart leeg als ze niet kwamen. x Ze zijn de enige abonnees van teit, toenemende misdaad, voor al onder de jeugd. 2. Opmerkelijke wetenschappelijke prestaties. 3. Wegvallen van scheiding tussen godvrezenden en goddelozen. 4. Laatdunkend afwijzen van god delijke vingerwijzingen en waar schuwingen. 5. Het zoeken van contacten met de geestenwereld (spiritisme), 't aanhangen van nieuwe „gods diensten" (theosophie, Bahais- me, Christian Science). 6. Ons doordringen in het heelal, waar wij niets te maken hebben; de limiet van onze verblijfplaats staat duidelijk aangegeven, zie Handelingen 17:22-31. Dit po- IEDERE ZATERDAG TONG TONG TOKO en BOEKHANDEL van 12-3 u.n.m. GEOPEND Eindelijk kunt U eens zelf kijken en kiezen. Wij hebben veel meer dan U denkt! Kom gezelig neuzen in onze OBRAL- afdeling. Tong Tong, Pr. Mauritslaan 36, Den Haag Lijn 10 of bus 14 Tong-Tong die altijd reageren als er oproepen of advertenties staan in ons blad. Of als de stemming bij ons ver drietig lijkt. Worden er af en toe een paar woorden gewisseld, dan blijkt dat ze ons blad heel goed lezen. Meer dan dat: goed begrijpen. We hoeven met hen nooit te argumenteren. Of schallend vrolijk doen. Met hun hele verschijning zeggen ze: „We zijn er voor in deze wereld om elkaar te helpen." En dan helpen ze. Punt. x Vaak - als ik toevallig beneden ben - en ze opgemerkt gadesla, zie ik in een flits hoe ze vroeger geweest zijn: jong en moedig en dynamisch en die nend. Ergens in Poerwakarta of Ta- roetoeng of Modjokerto of Balikpapan. Of in al deze plaatsen en veel meer nog. En hoe ze in de loop der jaren hun jeugd gaven, en hun moed (ze zijn nu berustend) en hun arbeidslust en hun ontelbare kleine en grote op offeringen. Dertig - vijftig - zeventig jaar lang hebben ze gezorgd dat er voor een gezin eten op tafel stond, dat het huis goed verzorgd was, al het linnen en alle kleren schoon ge wassen. En hebben ze afgeruimd, af geruimd, afgeruimd, afgeruimd, jaren achtereen. En zijn op een wonder baarlijke wijze niet gebroken. Nu die nen ze alleen nog maar. En op dezelf de wijze dienen ze nu Tong-Tong. Zonder dank te vragen. Zonder critiek uit te oefenen. Wat een ontzaggelijke levensfiloso fie moeten deze Grijze Dames heb ben T.R. gen is analoog met de bouw van de toren van Babel. 7. Het opnieuw ontstaan van een zelfstandige staat voor de Jo den op dezelfde plaats. Israel zal weer zijn het centrum van de wereld met Jeruzalem als zetel, waar Jezus regeren zal, tijdens het 1000-jarige Rijk na de Grote Verdrukking. 8. Ongeloof, afvalligheid, verwar ring. Maar in ieder geval, Tjalie, rustig doorgaan. v. Cammingha. En toch, Cammingha, blijven men sen zoals jij „zwartkijkers", „pessimis ten", „spelbrekers". Want de z.g. op timisten denken nog steeds dat als je maar hard genoeg in de handen klapt, alle onheil voorbij drijft Batavia. ...En in de schemering der oud geworden lanen valt hier en daar een sedert lang verlaten huis in de berusting der vergetelheid aan gruis... om den rand van het dak strengelen zich lianen. Jan Prins C. L. Schepp) 4

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 4