Maalfeest in 1928 op SF. Pandaan Van het illustere gezelschap op deze ver bleekte foto weten we helemaal niets. Achter op de foto staat alleen: "Dit is na 't avondje gemaakt 13-3-10. De andere lui waren reeds weg. Daarom staan ze hier niet op." En dat is als u het ons vraagt "wiedes betoell" Kennelijk is de foto op een onderneming ge maakt en zie eens hoe gemoedelijk en gezellig we toen nog konden tennissen'. In slaapbroek en kebaja, luidjes! Apa boleh boewat! Én op gewone schoenen, sloffen of zelfs barrevoets. Als je je topi singkeh maar op hield! Maatje, in sarong en kebaja, zorgde voor de thee in een gewone tjèrèt. En speelde haar partijtje toch ook wel mee. Voor hen, die zoals ondergetekende, als kind op een suikerfabriek in de ja ren voor 1930 hebben gewoond, moet het woord „Maalfeest" tien tegen één weer aangename herinneringen te voorschijn roepen. Dit feest werd toen jaarlijks op iedere suikerfabriek gege ven aan de vooravond van de „Maal tijd de z.g. Suikercampagne" dat is de tijd, meestal 3 maanden, gedurende welke de suikerfabrieken dag en nacht de door het werkvolk op de rietvelden afgesneden rietstengels verwerken tot de vermaarde witte Java-suiker. Daags tevoren waren het fabrieks- kantoor, de fabriekshal voor en achter de grote maalmachines versierd met vlaggetjes, groene bladeren van de waringin en jonge bladeren van klap perbomen en voorzien van talloze ver sierde bamboe erebogen. 's Morgens vroeg begon het feest met een Slame- tan voor het gehele Javaanse fabrieks- personeel in de ruimte achter de gro te maalmachines. De vloer ervan was gedeeltelijk bedekt met tikars in de vorm van een rechthoek, waarop reeds de diverse boengkoesans met eten (compleet met gerechten) klaar ston- oen voor de deelnemers daaraan. De Slametan werd voorgezeten door de Penghoeloe, die begon met het uit spreken van een gebed, waarin de Ze gen van de Allerhoogste werd afge smeekt voor een voorspoedige „Maal tijd" zonder bedrijfsongevallen en ziek ten onder het personeel. De plechtig heid had plaats in aanwezigheid van de administrateur, de onderadministra teur, mijn vader, de toenmalige 1ste machinist (d.i. chef fabriek), de fabri- cagechef (d.i. chef laboratorium) en het overge europese personeel, allen in „pakean deftig". Na afloop van het gebed gebruikten de deelnemers aan de Slametan van de hen voorgezette portie zoals het betaamde slechts een paar hapjes en namen daarna de rest ervan bij wijze van brekat mee naar huis. Deze plechtigheid duurde slechts drie kwartier. In de grote koele overdekte fabrieks hal voor de maalmachines waren reeds stoelen bijeengeschoven. Omstreeks half tien 's morgens kwamen de be zoekers d.w.z. de diverse echtgenoten T wintig jaar later was dat allemaal veel chiquer geworden. Toen waren er zelfs dames, die niet meer "Ready!" riepen, maar: "Etes vous prét?!" Maar toen was tennis ook al wereldsport geworden met Borotra, Lacoste, Suzanne Lenglen! En toch: geef ons het tennis van 1910 maar! en kinderen van het europese perso neel ook op z'n „zondags" met even tuele invités, de ass. Wedono van Pan daan en zijn echtgenote en het laatst van allemaal de administrateur met zijn gezin. Voor de volwassenen werd champagne ingeschonken en voor de kinderen limonade. Dank zij mijn va der kregen mijn broer en ik ook een glas champagne ingeschonken. Alvo rens de champagne werd gebruikt hield de administrateur een toespraak welke werd besloten met een heil dronk op een voorspoedige „campag ne". Tijdens het nuttigen van de verver singen speelde een gamelanorkest en traden diverse Javaanse danseressen op die verschillende volksdansen uit voerden. Omstreeks 11.00 uur begaf het gehele gezelschap zich naar het fabrieksterrein voor het bijwonen van de diverse volksspelen, waaraan door net gehele Javaanse werkvolk van fa briek en rietvelden werd deelgenomen. Ik vond, als kind, het mastklimmen het leukst; de meeste deelnemers daar aan kwamen niet verder dan halverwe ge de met vet ingesmeerde paal en gle den onder luid gejoel en geschreeuw 8

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 8