Kleinlandbouwer Dendeng manis en Dedeng tjeleng ximgeaM van de toeschouwers naar beneden, slechts aan enkelen lukte het de top van de paal te bereiken en met een van de daar hangende prijzen (mooie sarong of kain) weer naar beneden te komen. Anderen zag je met de han den op de rug trachten met de tanden geldstukjes, die uit een met stroop tètès besmeerde djeroek bali staken, te halen. Dit feest duurde de gehele middag door. Overal op het terrein stonden eet- en drinktentjes voor het volk (b.v. soto ajam, saté, es stroop en gandol e.d.) Mijn ouders, broer en ik gingen vanwege de warmte gewoon lijk na een uur al naar huis, de ande ren stoomden meestal door naar de fabriekssociëteit en bleven daar de gehele middag onder het genot van een borrel of andere drank plakken. 's Avonds was er een openluchtfilm voorstelling van een bioscoopexploi tant uit Soerabaia, welke wij vanaf het fabriekskantoor konden volgen onder het genot van limonade en nasigoreng, klaargemaakt door een der echtgeno ten van het Eur. personeel. Het werk volk volgde de voorstelling vanaf het fabrieksterrein, dat 's avonds als een echte passermalem uitzag. De meesten van hen hadden na een half uurtje ge noeg van de voorstelling en gingen langs de gezellig verlichte verkoop tentjes slenteren of bleven in de buurt van het daar gestationneerde gamelan orkest, zo genietend van de passer- malemsfeer met b.v. die geluiden van leeglopende ballons met fluitjes. Zo heb ik als kind het „Maalfeest meege maakt. C. F. Arenberg Peeters. Nou, nou, dit zal wel een lange tje- rita worden, maar zal m'n best doen. Moet zo nu en dan wel m'n hersens een weinig opfrissen. Zal dus bij de eerste vraag begin nen. Waarom kleinlandbouwer worden! Hartewens van m'n man was steeds: een eigen huis, met een stuk grond en eigen baas te zijn Kwamen in de jaren '25-'26, vaak bij een neef van ons, die werkbaas was bij de B.O.W. te Kraksaan en in Kroetjil woonde. Via hem kochten we op naam van zijn huishoudster sawahgrond plm. half bouw, voor 80,maar er was na tuurlijk nog geen sprake van, dat we ons hier zouden vestigen. M'n man werkte toen als adj. administrateur bij het Volkscredietwezen te S., doch in 1931 moesten we weg; m'n man kreeg z'n ontslag. Zonder een rode cent vertrokken we toen naar Kroetjil en mochten een huisje van een oom betrekken! Dat stukje grond kwam dus nu goed van pas! Aangezien we niets, maar ook letterlijk niets hadden, moest m'n man orn een onderstand bij de A.R. vragen en kregen we 20,per maand. Zoetjesaan begonnen we 't een en ander te doen. Van een Chinees kochten we een huisje voor f 250,(in payementen afbetaald) en vroeger kon je zo'n ge bouwtje van 't ene naar een ander erf verplaatsen. Nou daar stond 't dan, tussen maisaanplant! Intussen probeerden we, voor eigen gebruik, groenten te planten. Hier en daar wat aardbeien en ananassen, dus van alles en nog wat. 't Ging prachtig en vakantiegangers kwamen kijken en wat kopen en zodoende hadden we tenminste weer iets erbij om van te leven. Na enige tijd konden we ons landje een weinig uitbreiden tot en met 1 bouw, dat we, door hulp van Hr. de Graaff, toen A.R. van Probolinggo, als eigendom lieten inschrijven. Kwamen intussen in z'n belangstelling en deze had zoveel voor ons gedaan, zoals soorten djeroekplanten, vruchtbomen enz., gekocht, zodat langzamerhand In de Indo-maatschappij is het bestaan van kleinlandbouwer, al hoewel weinig beoefend, toch wel algemeen bekend geweest. Mensen die ver van de grote stad en zijn sociale zekerheden een pioniersbestaan leidden, om dat zij „liever kleine radja dan grote knecht" waren, zoals zij graag zeiden. Hier is zo'n „rad ja" aan het woord. Wie op dit terrein ook ervaringen heeft (ook kleinlandbouwersVROUWEN!, nodigen wij graag uit om te schrijven in Tong-Tong: een pio niersblad dat het leven van an dere pioniers goed begrijpt. ten een span van ons ter verzorging krijgen. Ja zo ging 't daar toen en kreeg je mest gratis! De werkindeling: wel van 6 t/m 11 uur v.m. in de groenten- en bloemen tuin en in de middaguren naar ons erf pachtperceel, want daar was een bom te doen, om die vruchtbomen tot volle groei te brengen. Bespuiten, mesten enz. enz. Onze onderstand werd intussen ver hoogd tot 50,'s maands. Veel was 't niet, maar de levensstandaard was in die tijd erg laag, dus goedkoop leven; met verkoop van groenten, bloemen en vruchten, kwamen we er wel! Hr. de Graaff bestelde voor ons 50 soorten rozen uit Holland, die we later, door oculaties op wilde rozen struikjes, erg uitgebreid hadden, zodat je ons kleinlandbouwbedrijf geslaagd kon noemen. Voor bevloeiing kregen we officieel vergunning van de Irrigatie te Krak saan, om 't water over ons erf te doen stromen, dus over de B.B.-amb tenaren niets dan lof, want zelfs van 't Boswezen, kregen we een heel stuk bouwgrond in pacht speciaal voor rijst of mais en aardappelen. In z'n vrije uren, als hij vond dat hij genoeg gedaan had, ging m'n man op varkensjacht, alleen of met Abels. Brachten ze een beest, soms 2 3 stuks thuis, maakte ik tot laat in de nacht dendeng en verkocht die aan onze kennissen. Alle beetjes hielpen, om de touwtjes bij elkaar te houden! Moeilijke, maar ook fijne en gelukkige jaren waren dat! Van s morgens vroeg tot 's avonds laat waren we soms in de weer, maar vol goede moed en ook dank zij de hulp van Hr. de Graaff Hem zijn we dan ook veel dank ver schuldigd, want zonder diens hulp had den we 't nooit kunnen bolwerken. F. A. Krajenbrink. een kleinlandbouwbedrijf tot stand kwam: aan de overkant van ons huis mochten we een stuk grond van de I.M.E.W. als groententuin bewerken; alsook deden we daarop aan rozen- oculaties, die we later grif van de hand konden doen! Met de jaren hadden we een erfprachtperceel van plm. 7 bouw beplant met djeroekboompjes en tussen deze jonge aanplant ananassen en ook mais of rijst, in deelbouw met dessamensen gedaan. Deze waren ons heel goed gezind en waren m'n man erg dankbaar, want degeen die te arm was om er koeien op na te houden, om hun gronden te bewerken, moch- iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiui'iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHnHKnHiiuHiiiiHiiHiiiiMuiiHHiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiMiiiiuiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiillltiiililiiiiniiiniiiiili Wij hebben interesse in: Leveranciers gelieven contact op t te nemen met: i Firma DE BRUYN, 1 Oostendestraat 49 BREDA I DE HELE SERIE SIERLEPELTJES MET STADSWAPENS NU COMPLEET! Batavia - Bandoeng - Soerabaja - Semarang - Magelang - Cheribon - Buiten- j I zorg - Malang - Amboina - Menado - Makassar - Medan. Een trots bezit, een prachtig cadeau, een sieraad in uw huis. Of U er nu één koopt, zes, of de hele serie. j Per stuk 3,15; 6 st. 17,—; 12 st. 32,50. Porto inbegrepen. iiiiiHiMiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHUMtimiiiiiiniiiniiiiiiiHiiinunitiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiMHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiHiimniiiiiiiHiiiiiiii 9

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 9