Onhoorbaar groeit de padi (II) Onder deze kop publiceert de Indonesische Ambassade in Nederland regel matig beknopt over de vele activiteiten op velerlei gebied in het Indonesië van vandaag. Het is een goede titel, want de pers houdt zich over het algemeen bezig met sensationele gebeurtenissen, bij voorkeur van ongunstige aard, zodat een scheefgetrokken beeld ontstaat van de werkelijkheid. Maar werk wordt er gedaan, en dat levert de padi-oogst van morgen. Berichten als de ondervolgen- de stellen ons in staat enkele groeiprocessen van deze padi gade te slaan. INDONESISCHE TIN. Het is januari jl. gebleken, dat de Indonesische tinproduktie een stijgen de lijn vertoonde. De vrijgegeven of- fiële cijfers wijzen op een produktie van 953 ton in februari en 1.004 ton in maart jl. In het eerste kwartaal van 1967 is de totale produktie opgevoerd tot 2.753 ton, terwijl de produktie ge durende dezelfde periode van het jaar 1966 slechts 2.218 ton was. EXPORT BOSPRODUKTEN. Het Departement van Landbouw verklaart dat, ofschoon er bijzonder veel vraag naar hout is van Amerika en andere landen, Indonesia nog niet in staat is aan de vraag te voldoen, omdat de houtzagerijen in Indonesia nog in het stadium van rehabiliteit zijn. In dit verband trekt het Departe ment van Landbouw buitenlands kapi taal en buitenlands geschoolde krach ten aan voor de houtzagerij en de bosindustrie. Hieronder volgt een korte opgave van exportmogelijkheden op dit ogen blik: a. Houtsoorten zoals rode, witte en gele „Meranti", „Kapur" en „Ke- ruing" kunnen geëxporteerd wor den. b. De f.o.b.-prijzen liggen tussen U.S. 40,en U.S. 60,per kubieke meter gezaagd timmer hout. c. De exporthavens zijn: Balikpapan, Samarinda, Palembang en Pakan- baru. d. Houtmonsters kunnen op aan vraag worden toegezonden. PALMOLIEFABRIEK IN BAH-DJAMBI. Op de 5de juni 1967 jl. werd de grootste en modernste palmoliefa- briek van Zuid-Oost-Azië door de Presidium-Minister van Economische Zaken en Financiën, Sri Sultan Ha- mengku Buwono, geopend. Deze fa briek is gelegen in Bah-Djambi (Nrd.- Sumatra) en werd gebouwd door de B.P.U./P.P.N. ,,Aneka Tanaman" en Stork Co. Apparaten Fabriek Neder land met een investering van f 11 miljoen. DE SUMATRA-HIGHWAY. De constructie van de Trans-Suma- tra-Highway zal worden voorafgegaan door de oprichting van 20 verschillen de basisindustrieën, die zich zullen uitstrekken langs de 2.400 kilometer lange super-highway. Voor de oprichting van deze indu strieën is buitenlands kapitaal nodig voor de zgn. preconditioning period", d.w.z. de periode voorafgaande aan de werkelijke bouw van de highway. De opbrengst van deze industrieën zal gebruikt worden om de kosten van de highway te financieren. De heer Omar Tusin, Directeur-Ge neraal van de Trans-Sumatra-High way, verklaarde dat de oprichting van deze 20 basisindustrieën de bouw van ongeveer 200 fabrieken zal nodig ma ken. Deze fabrieken zullen in Atjeh, en in Midden- en Zuid-Sumatra ge bouwd worden. Na de vestiging van deze econo mische gordel zal de export van In donesia met 45% a 60% kunnen wor den opgevoerd. Om buitenlands kapi taal voor dit project te kunnen aan- MATA HARI Dezer dagen bracht de TV een inte ressante studie van Sam Waagenaar over Mata Hari, die zo lang in Indië leefde als de officiersvrouw Marga- retha MacLeod, geb. Zelle. Het boek van Sam Waagenaar is al lang op de markt (bij ons verkrijgbaar voor 9,50), bevat een brede schat van boeiende en documentaire gegevens en is rijk ge- illustreerd. Zoals men door de TV-uit- zending nu ook al weet, acht Sam Waagenaar de spionnagedaden van Mata Hari niet bewezen, acht haar het slachtoffer van een complot en daarom noemt hij zijn boek ook: ,,De Moord op Mata Hari". Merkwaardig dat terwijl de hele Indi sche goegemeente zich geshockeerd afwendt van Mata Hari, en haar alleen onthouden wil als „afschrikwekkend voorbeeld", een Nederlander een kost baar deel van zijn leven wijdt aan een diepgaand onderzoek van het leven van deze ongelukkige vrouw en niet rusten wil voor haar affaire geheel uit de doeken gedaan is. Hoe tevreden zijn wij met praatjes en hoe weinig moed en toewijding is er voor onder zoek I Toen wij twaalf jaar geleden met dit Indisch blad wilden beginnen en zoch ten naar een passende naam, kwam Mata Hari het eerst in aanmerking voor ons, kinderen van de zon. Wij die ons leven lang met de mata hari geleefd hadden, zouden deze naam het best appreciëren. In tal van ontmoetingen leerden we daar echter gauw van af zien. „Hoe kom je erbij, Tjalie, ieder een denkt immers natuurlijk direct aan die slechte vrouw! Je blad is al besmet vóór je eraan begint!" Ja, in feite was de afkeer zo groot, dat we haast be twijfelden of de Indonesische zon ooit zijn oorspronkelijke waardigheid terug zou kunnen krijgen! trekken zou de Indonesische regering speciale garanties moeten geven ge durende een lange periode van on geveer 20 jaar. Eerst wanneer al deze projecten goed op gang zullen zijn, zal met de werkelijke bouw van de highway be gonnen worden. De projecten en de highway zullen aan de bevolking zeer ten goede komen. JOINT VENTURE VAN SCHEEPSWERF. De Directeur-Generaal van het De partement van Maritieme Zaken en verscheidene Franse zakenmensen hebben een voorlopige overeenkomst gesloten met betrekking tot de mo gelijkheid om door middel van een joint venture tot de bouw van een scheepswerf te komen. Volgens de woordvoerder van het Maritieme De partement werd de overeenkomst on dertekend na vele besprekingen met vele zakenmensen uit vele landen, onder andere Nederland, Oostenrijk, Japan en Frankrijk. Na duizenden eeuwen van zonaan- bidders en zonne-religieën voor de mensheid, na alle verering die onze mata hari altijd van de dankbare mens zal ondervinden, is onze Indische groep die met deze zon is opgegroeid de eni ge die om fatsoensredenen van die naam niets meer wil weten... Wat een sterk staaltje van kleinburgerlijkheid Naast „spionne" was Mata Hari ook degeen die „de zwoele erotische dan sen van het Oosten" naar Europa bracht. Ook erg I Wat een belediging voor de brave Indische verlofganger I Die nu in dezelfde braafheid voor de TV allerlei obsceniteiten „cultureel ge nieten kan... Maar wie tracht NU de MENS Mata Hari in al haar tragische menselijkheid te kennen? SOEKARNO TABEH Dit boek (door ons in de handel ge bracht voor 6,90) „loopt" heel goed. Ontegenzeggelijk heeft het zijn ver diensten, maar we begrijpen niet waar om het werk van Bernhard Dahm „Soe- karno" 13,50) minder goed gaat. Want van beide boeken is het werk van Dahm zonder meer het beste: met een schat van documentair materiaal, waaruit men de hele Indonesische re volutie zich ziet opbouwen. Boeiend ge schreven en haast anecdotisch omdat wij er zoveel persoonlijk van meege maakt hebben. Nogmaals: waarom leest men graag een boek dat „een torentje ziet instorten" en is men niet geïnteresseerd in de opbouw van dat torentje? Want juist dat opbouwen leert ons land en volk van Indonesië beter kennen I IN DE STAMBOEL Als leren Chollans, makkelijk. Boe- ang adja boentoet-nja. Als boekoe- boek I Als lampoe - lamp I Als bankoe - bank I Als telor - te I 18

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 18