VAN HIER EN GUNDER in een minuut afgedaan, omdat waar heden nu eenmaal altijd kort en helder zijn. Ook jouw vraag heb je zoals je ziet in mijn antwoordbrief in nog geen alinea afgehandeld. In de Tong-Tong- kring is weinig twist: a. men neemt el kander zoals men is, b. geen roddel vrienden heeft, c. achter onduidelijke zaken niet automatisch de valse inter pretatie zoekt. In kringen daarbuiten kom ik praktisch niet omdat mijn Tong- Tong leven nu eenmaal té vol is. In het algemeen: t.a.v. alle personen of toe standen, waarvan je veel onaange naams hoort, als je er toch niets aan doen kunt, WACHT. Wat kwaad is, straft zichzelf. Wat goed is, komt uit eindelijk ook goed uit. Vergeet niet dat de gemiddelde mens van Tong-Tong (en elke andere onderneming) nu een maal een Zilvervloot verwacht, en pronto! Komt dat niet, dan wordt Piet Hein gekielhaald. Als Tong-Tong nooit klinkend succes oplevert, blijft Tong- Tong altijd Barbertje die hangen moet. Alleen een bepaald soort mensen leeft ook op andere (en hogere) waarden. Wie begrip heeft voor wat door Tong- Tong) tot stand is gebracht, is dank baar en zou er zelfs vijf „snoepreis jes" voor over hebben. Wie dat niet heeft, is ook met waarheden niet tot betere gedachten te brengen. T. R. „IN HET BAMBOEBOS" Ik lees graag je ideeën in Tong- Tong. Alleen vanavond dat doorkijkje in het paradijs (bij de voorplaat TT no. 6) - ik zat maar te piekeren wat je nu zo paradijselijk vond aan die rivierbedding plus enkele bamboe- takken chaotisch erboven! Vooral dat „we met heel Europa en Ame rika niet vullen kunnen"...??? Mis schien mis ik een zintuig voor het één, maar ik heb dan ook „iets" wat jullie niet zo aanvoelen." Hettie Eichholtz Inderdaad, jij mist (zelfs als Indisch meisje!) iets en daar tegenover heb je weer een ander „iets" dat wij niet heb ben. Hier zitten we in één der diepste mysteries van het elkaar niet kunnen begrijpen door volken en volksgroe pen. En waardoor zoveel discriminatie kan ontstaan, beide kanten uit. Zelfs knappe sociologen breken er hun nek op. Een klein sleuteltje zit in het „chao tische" van de bamboetakken in jouw ogen. Wij (aan deze kant) vinden in de ongerepte natuur NIETS chaotisch. In tegendeel juist alles harmonisch en on gerept mooi. Dus: het paradijs, waarin Adam en Eva niet aan harken en snoeien deden. Wat enorm veel In- dischgasten in Europa altijd blijft te genstaan is dat alles „eeuwig bijge- harkt" is: men kan geen wegberm met rust laten of het gras moet gemillime terd worden, de wegrand in beton ge markeerd langs een liniaal. En dat vindt de Europeaan juist zo mooi! Blijf op letten: ik discrimineer noch naar links, noch naar rechts. Ik stel alleen vast waar de paradijzen liggen. Het vreemde is ook dat dit vaak niets te maken heeft met het hier of elders geboren zijn of mengbloed zijn. Iemand als F. Chrisy b.v. (Leven en Dood, TT no. 5) is door- en-door Hollander van hier, maar met een verbazingwekkend open oog voor alles wat tropisch is, dat hij zelfs ver kiest boven wat „hem eigen behoort te zijn". Europese stedelingen vinden b.v. de oetan of zelfs het onderne mingsleven iets om te huilen. Anderen voeien er een geluk zoals ze nergens anders gekend hebben. Hoewel nochtans dit alles mysterieus is, Hetty, kunnen wij vrienden van el kaar zijn en elkander respecteren. Het is alleen zo jammer dat in verreweg de meeste onbegrepenheden racisme, dis criminatie en assimilatiedwang hoogtij vieren. Wat verder de „aanblik" van die ri vierbedding betreft. Wij Indischgasten zien er niet tegenaan. Wij zitten er ineens middenin. Het beeld is in ons. En dat is het wat geluk geeft... Lees ook in het volg. nummer „Toen vroeger..." om te weten wat een bam boebos betekenen kan voor een In dischman. T. R. P.S. Ik koos de titel „In het bam boebos" naar de gelijknamige novelle van Akutagawa, die hierin een stukje „detective-story" legde zoals de beste Europese niet benaderen kunnen. Om dat Akutagawa de Natuur en het Eeu wig Onbegrepene in zijn verhaal kon betrekken. „TOENGGOE MATI" Vandaag zend ik ook een brief kaart aan de administratie van Tong- Tong om na deze jaargang mijn abonnement te beëindigen. Wij heb ben met veel genoegen de bladen gelezen en laten lezen aan anderen. Wij vinden echter dat er na een jaar weinig variatie meer in is. Het aantal mensen dat het goede Indië gekend heeft neemt steeds af en wij voor zien voor U een eindeloze reeks te leurstellingen. Tot 20 jaar dichten, tot 40 jaar schrijven, tot vijftig jaar Tong- Tong. U kunt goed schrijven en ook daarmee zult u de oude sobats ple zieren. Met heel veel goede wensen, X (identiteit bekend) Tong-Tong is net een mens! Als hij ouder wordt, minder beloftevol, minder boeiend en gevarieerd, gaat hij ver vroegd naar het bejaardentehuis. Noch tans: als er maar veel goede wensen blijven, verliezen wij de hoop niet. Want zo vaak, als mensen niet verder kunnen, komt hulp van Boven. T. R. BENTIET IN WASSENAAR „Heel bijzonder bedankt voor Ben tiet. Het is zo heerlijk om te lachen en ik heb weer slap gelegen om die onuitstaanbare onzin, die ik me zo levendig herinner uit mijn Indische jaren en zelf ook een aardig mondje vol petjo spreek. Zij zijn onbetaal baar die Indische kinderen, met een jargon wat nergens op de wereld zo humoristisch is. Wij mensen uit Indië alleen kunnen dit aanvoelen." Een Dame uit Wassenaar. Pas als we van zulke lezers en le zeressen (die van het leven in welstand zouden mogen zeggen: „boleh bilang tevreden") bijval horen voor het leven van Bentiet, beseffen we hoe klein onze Tong-Tong-kring eigenlijk is. In vergelijking met de naamloze groep van honderdduizenden die nog steeds ijverig hun best doen om model-Ne derlands (cijfer 7 te zien als de enige standaard van fatsoen. Het wa ren ook dames als deze die de char me en zelfs culturele waarde ontdek ten van het Pidgin English terwijl de brave Britse burger krampachtig pro beerde een Cambridge-accent te imi teren! Hoeveel moois en eerlijks is door deze standsbewustheid verloren gegaan! Overigens voeren we in Indië met die blindweg uit Holland geïmporteerde leesboekjes soms heel raar tussen de vele jargon-klippen door en in menig Gouden Aren leeslesje brak die arme Bentiet zijn tong nog eens extra op Hollandse streekdialecten. Eén zinnetje ben ik na bijkans zestig jaren nog niet vergeten: „Eulië Ooike is ferdron- ken in de faart", mededeling van een boerenjongske dat meldde dat zijn vriendje verdronken was (eulië jullie). „Ini blanda matjem apaaa!" moet Bentiet wel gedacht hebben. En het gekke is nog steeds dat de model- Hollander die zo wég is van allerlei dialecten en jargons in eigen taal, mis prijzend neerkijkt op een echt levend Nederlands jargon van de andere kant van de wereld! En ontelbare geassimi leerde Indischgasten daar braaf model aan mee doen Zie je wel wat de grootste moeilijk heid is van Tong-Tong? Wij zijn ECHT en wie het namaak-leven bemint, kan dit blad nooit waarderen. Pas ontvangen bij Boekhandel Tong Tong: Batavia seint Berlijn, door C. van Heekeren f 19,50 Werd besproken in TT van 30 aug. TOKO TONG TONG is Iedere zaterdag v. 12-3 uur n.m. OPEN Kom zelf kijken, uitzoeken, be stellen en kopen Alleen zaterdag verlaagde prijzen Handdoeken, placemats, slofjes, beursjes etc. etc. Pr. Mauritsl. 36, bus 14 - lijn 10 19

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 19