ALTIJD FIT ZUN EXTRA LEVENSKRACHT? Jos. van Arcken Dit nieuwe, natuurlijke antwoord kan voor u de oplossing zijn. VITALE POSITIEVE GEZONDHEID VOOR MAN EN VROUW oooooooooooooooooooooooooooo HIDOEP KREMBANGAN DONGENGAN VAN SI KLAAS. In Tong-Tong no. 25 van 15-9-1967 verhaal van Zeebeest is naar mijn mening en weten en herinneringen in compleet wat betreft de namen van de jongelui uit Krembangan, Pesapen. In feite moet het zijn: Kalongan, Krem bangan, Pesapen en Comedie-plein. In genoemde periode van mijn leven en schoolgaan verzamelden deze jon gens achter de schouwburg, of op het Grisese veld aan de brede Grisese- weg. Kan Zeebeest zich nog herinne ren de brug over de Krembanganri- vier voor de meisjes industrieschool? Onze verzamelplaats om die lieve meisjes te zien en te plagen? Wat de namen aangaat van die jongens zijn dan: Kalongan: de gebroeders Wissink in de wandel genoemd Tji Poeti en Tji Item, Louis Brodhaag, Dolf Veekman, de gebroeders Axct (de oudste een ware dikzak werd genoemd Bolliloet), Willy Oertel, de gebroeders Valentijn en Marcel Kops violisten van de Deca- bioscoop naast apotheek De Vriend schap Pasar Besar; Krembagan: Bart Carter de poteling, Paulus later broodbakker in Lawang, Oh Krancher, Eddy van Lichten, Emile Swart werkzaam aan het belasting kantoor voor de tweede school, Harry Dekker, Tjoh Ameide van Duijn, Hugo (Kiko) Coenraad, Eduard (Ewa Ron deau en Jan Rondeau wonende Come- dieplein, Robbert Damwijk, vader La Fontaine kapelmeester Schutterijmu- ziek, Herman en Frits (Djippih) Schepe later dokter geworden. Ook woonde naast de wapenhandel van der Linde bij ons de welbekende Oom Jan Mos- sebecker; Pesapen: de gebroeders Felix (Jan en Edward (Ewa), Joost van Maurik later onder commissaris van politie te Semarang, Bernard Papo, Njo Pih Barendse, de gebrs. Davids (Willem de jongste en de oudste welbekend als Kaffer van de Burgelijke Avond school), van Richstel, Stam; Ook nog van de Boomstraat: de gebroeders Hielckert, Mouthaan; deze woonden in de buurt van de wapen handel Kessing achter het 13de batal jon. Wij hadden in die onvergetelijke tijd een schoolvoetbalclub R.E.O. ge naamd wat betekende Rennen En Overwinnen en waren wij gedurende vijf jaren kampioen der scholen te Soerabaia. In die periode ook was het de opkomst van Jan en Hennie van Alphen later echte Excelsiorianen met promotor Paatje Zweerts. Hopelijk dat Zeebeest al die namen bekend zal zijn en kunnen die herin neringen opgeld doen in onze bele venissen uit onze schooltijden. Is Zee beest ook bekend onze badgelegen heid Rooie Bol aan de overkant van de halte Missigit? En onze spijbel- plaats ,,De Zevende Brug" Segooro Madoe? Voorlopig sluit ik dan deze dongen- gan en tot een volgende maal over Indien u niet altijd zo fit bent als u wel wenst, niet voldoende levenskracht bezit en u fysiek niet lekker voelt, kan dat betekenen dat u de natuurlijke vitaminen nodig hebt, zo noodzake lijk voorhet onderhouden van een juiste bloed- toevoer naar de spieren van het lichaam en naar de hersenen. Door dezelfde oorzaken kan uw spijsvertering verstoord en uw reserve aan energie gevaarlijk klein worden. Doe zoals duizenden mensen in het Noorden van alle leeftijden doen en breng de natuur terug in uw voeding door bij uw maaltijden Aktief Capsules te gebruiken. Aktief Capsules zijn smaakloos. Zij combineren hoge concentraties van tarwe- kiemen (de rijkste bron van „groei"- en „ener- gie"-vitaminen) met andere natuurlijke vitami- nerijke concentraties. Aktief Capsules bevatten geen verdovende middelen. Regelmatig ge bruik werkt niet gewoontevormend. U zult verbaasd staan over het verschil dat de ge makkelijk te gebruiken Aktief Capsules be tekenen voor uw energie en uw hele welzijn. U zult zich in alle opzichten sterker voelen, jonger en opgewekter en u zult er beter uit zien. Een zuivere huid, gezond haar en stralende ogen zijn het bewijs van uw terug keer naar een vitale, positieve gezondheid. Begin vandaag nog met het gebruik van Aktief Capsules. Verkrijgbaar bij apotheker en drogist, 3,90 voor een kuur. Soerabaia van Tempo Dahoeloe j Ruime sortering GOUDEN RINGEN t bij Laan van Meerdervoort 520 Den Haag - Telef. 33 64 41 DE BOEKENGIDS U hoeft het ons niet te vertellen: de boekengids, ingesloten in het vorige nummer is ook voor ons een teleur stelling geworden. Vele tijdschriften, boekhandelaren, enz. schrijven er on gezien op in, gebruik makend van de ze gelegenheid om een grote sprei ding te krijgen voor advertenties van veel boeken. Vorige jaren boden deze boekengidsen inderdaad heel wat, maar dit jaar is het een „reuze sof". Althans voor Indischgasten! In den vervolge zullen wij alleen nog adver teren voor boeken, waarvan wij weten dat er in de Indische groep belangstel ling voor is. Mooie kleurplaatjes en geen barang aloes, dat is toch niets voor ons. PAS ONTVANGEN Mooie Wajang Golek en Wajang Kulit Op veler verzoek haalden wij een mooie collectie wajang poppen van hout en leer in huis. Dezelfde die U op de Pasar Malam kon kopen! Wajang Golek (hout) v.a. 35, Wajang Koelit (leer) v.a. ƒ20, Komt U zelf uitzoeken? Verzenden doen wij liever niet, omdat goede verpakking van een enkel exemplaar praktisch onmogelijk is. Toko Tong Tong, Pr. Mauritslaan 36 DEN HAAG EXAMEN Eindexamen B.A.S. gehouden in het ge bouw van de H.B.S. Hoek Regentstraat, Societeitstraat Soerabaia, tegenover de stadstuin (weten jullie dat nog, oud HBS' ers?) Examinator: Electriciteit! Merkwaardig! Met electriciteit drijf je hier een motor aan en heb je dèar LICHT! Hoe zit dat eigenlijk? Leg dat eens uit. Kandidaat: Piekert zwaar, kijkt naar het plafond, je hoort z'n hersens kraken en opeens rolt het antwoord er uit: „Wah, wit niet nir. PATENT PHILIPS NIR! G. H. Bartman. EEN ONOVER TROFFEN ARTIKEL VAN TONG TONG HET MEEST GEVRAAGD RANTANG f 11,f 1.50 verzendkosten Zoals U weet zijn onze rantangs afkom stig uit oorlogsproductie, dus perfect alumi- nium-alliage, solide model (je kan er in ko ken!), keurige afwerking. Probeer zélf een vergelijking met elke andere rantangl Een nuttig ding dat tjoetjoek nog ge bruikt over een halve eeuw O O DE FORSYTHE SAGA is momenteel uitver- O kocht en pas weer na 15 nov. bij onze O boekhandel verkrijgbaar. O EXPEDITIE NAAR DE MAAN - door Ludek q Pesek. Een aardig boek voor de oudere Q jeugd! O Ö000000000000000000000000008 21

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 21