AFSCHEID VAN EEN INDISCHMAN Ik hoop dat U ditmaal een kort ver slag kunt opnemen over leven en werk van mijn vader Leendert van Stelle die zijn beste jaren en krachten heeft ge geven niet alleen aan het Indië van tempo doeloe, maar ook aan het Indo nesië van vandaag. Al heel jong kwam mijn vader met zijn familie uit Holland naar Z. Afrika en van daaruit naar Java. Over zijn jongensjaren in Semarang kon hij sma kelijk vertellen! Als jongeman bracht hij enige jaren door bij zijn grootouders in Amerika, maar zijn hart trok naar Indië en in 1918 keerde hij terug met zijn jonge vrouw en vestigde zich in Soerabaia. Daar is hij tot de bezettingstijd als makelaar werkzaam geweest en hij heeft er menig vriend gemaakt uit alle bevolkingsgroepen. Hij was geacht om zijn strikte eerlijkheid, zijn gevoel voor humor en zijn geweldige verantwoorde lijkheidsgevoel. Toen de bezetting voorbij was, mijn vader was geïnterneerd geweest in Bandoeng weigerde hij zich naar Holland te laten sturen en zette zijn schouders energiek onder de weder opbouw. Eerst in Makassar, later in Djakarta was mijn vader Directeur van het Voe dingsmiddelenfonds, een functie waar aan hij zich met hart en ziel wijdde. In die woelige naoorlogse jaren kon he laas de corruptie welig tieren en zelfs in vooraanstaande kringen ontkwam men soms niet aan de vele verleidin gen. Van mijn vader durf ik te zeggen dat hij altijd heeft vastgehouden aan een onverzettelijke eerlijkheid en er naar heeft gestreefd ieder deel van de Archipel gelijkelijk te bevoorraden, hetgeen hem natuurlijk wel eens in conflict bracht met mensen die het ge lijke niet genoeg vinden Toen hij meende zijn taak volbracht te hebben, droeg hij die welgemoed over aan een Indonesische opvolger en vertrok naar Holland. Daar heeft hij nog goede jaren gekend, hoewel zijn gedachten en gesprekken altijd terug gingen naar Indië. Vlak voor hij ziek werd bezocht hij nog met dochter en kleinzoon de Pas- sar Malem en zijn laatste cadeautje iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1!!' SLEUTELRINGEN STADSWAPENS UITVERKOCHT r Onze voorraad sleutelringen met 1 Indische stadswapens is thans GEHEEL UITVERKOCHT. Maar j een handjevol sleutelringen zijn 1 over van: Soerabaja, Batavia, Bandoeng en Padang. Wat we nog wel hebben zijn de volledige vellen met 26 Indische stadswapens in kleuren, plus de beschrijving dezer wapens en vier legenden. Ze kosten ƒ1,j per stel. Leuk zijn deze wapen- j tjes om ze in Uw briefhoofd te plakken! liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïü voor mij was een Selamat Mandi hand doek! Het proces van zijn ziekte ver liep snel. Hij stierf op 24 september. Als het waar is dat mensen vlak voor hun dood welig-groene vlakten en prachtige landschappen aanschouwen, dan moet mijn vader de sawahs en vul kanen van zijn geliefde Indië voor ogen hebben gehad. M. I. Hesselink-van Stelle DIEREN VAN VERRE LANDEN Een boek dat bij Tong-Tong goed verkoopt, blijkt de „dure knar" te zijn: „Dieren van Verre Landen" 27,50). Het biedt 300 foto's van typische zeld zame dieren van het gebied aan In dische en Stille Oceaan, vele in kleu ren. Er is betrekkelijk weinig tekst bij, maar duidelijk en onderhoudend. Maar de foto's spreken het meest. Onze fa voriet is de kleuren foto van de tjodot. die zich te goed doet aan een djan- toeng pisang radja. Maar we hebben platenalbums ook voor andere foto's nooit met rust kunnen laten. We ver geten er zelfs de TV vaak voor! Het zijn over het algemeen mannen die deze bundel kopen. En dat zijn tang- goeng gentlemen die vroeger als jager of zwerver de tropische natuur bemin den. Maar toen we dezer dagen een dame het boek gretig zagen kopen, waren we wel even verbaasd. Waarvoor koopt U dat boek, me vrouw? „O I Om te borduren en te appliqueren I Zo beeldig al die vlin ders en vogels I" Daar hadden we wer kelijk geen seconde aan gedacht. Moet je ook wel vrouw voor zijn. Veel geluk met het boek, mevrouw I Thuisgekomen staat hij er weer mee te spelen, en niet eens zo gek ook nog, maar van een exotische taal kan hij zich niet bedienen, gewoon Nederlands is hier niet op zijn plaats en om er toch een buitenlands tintje aan te geven laat hij de pop een stroom onvervalst Tirools dialect spreken, eindigend met: „Du, dummsch Luder!" Het effect is geweldig verrassend voor onze oren. Zijn broer komt net binnen en zegt: „ach, wat leuk, en wie is dit nou? Kassitrima?" „Neen, dit is Perkakasgoreng" zegt hij met kennis van zaken Als mijn plezier wat geluwd is denk ik: vreemd, die kinderen van ons, een beetje van het tropenland van de ouders, een beetje Oostenrijks, veel Nederlands. Drie werelden smeulen in hun anglootje, welke zal het worden, of is er geen scheiding maar een goed samengaan van alle drie? R. C. A. HOBBY Zoals veel lezers van Tong-Tong ieder op zijn eigen gebied is onze abonnee W. A. Dekker bezig met het aanleggen van een verzameling foto's ansichtkaarten, kaartjes, plattegronden en allerlei aardige dingen van zijn ge boortestad Batavia (en van Weltevre den en Meester Cornelis natuurlijk). Hij wil zijn verzameling liefst zo uitge breid mogelijk maken en verzoekt daar om ieder die op dit gebied wat te koop of te geef heeft, zich met hem in ver binding te stellen: Houwingsingel 83, Den Helder. De heer Dekker is voornemens om met een grote collectie later exposities e.d. te houden. We vragen ons af of het niet mogelijk is om dan b.v. door ruil elkaar te helpen. Het is 'n leuke en nuttige hobby. Laat ons elkaar helpen! TOKO TONG TONG is Iedere zaterdag v. 12-3u.n.m. OPEN Kom zelf kijken, uitzoeken, bestellen en kopen Alleen zaterdag verlaagde prijzen Handdoeken, placemats, slofjes, beursjes etc. etc. Pr. Mauritslaan 36, bus 14 - lijn 10 WAJANGPOP Wij zijn naar Den Haag gereden en hebben bij Tong Tong geshopt, alvast voor Kerstmis. Van die heerlijke klei nigheden, boeken en nog veel meer. Onze zoon heeft een wajangpop ge kocht en op weg naar huis speelt hij er mee. Tegen de achterruit aan laat hij de pop zijn ongenoegen vertolken over het gedrag van de medewegge bruikers: lange neus maken, tegen voorhoofd tikken, dreigen. Hier zijn ongekende mogelijkheden ineens uitvoerbaar en de mensen schij nen het nog leuk te vinden ook, vol gens berichten vanaf de achterbank. ■MiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiuiiiiiiilliuiiiiiiuuiiiiiMiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iH»niiii»miiiiiiiiiiiniiiiiniii!iHiiiiiiii>iiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliii:illilliiiiiiliiiiiiiiiii>llllliiliilllililllliiiii>iiiiu>iillliiiiillillillli: DE HELE SERIE SIERLEPELTJES MET STADSWAPENS NU COMPLEET! Batavia - Bandoeng - Soerabaja - Semarang - Magelang - Cheribon - Buiten- zorg - Malang - Amboina - Menado - Makassar - Medan. Een trots bezit, een prachtig cadeau, een sieraad in uw huis. Of U er nu één koopt, zes, of de hele serie. I I Per stuk 3,15; 6 st. 17,12 st. 32,50. Porto inbegrepen. H 3 IlllllIllllllllllllllllllinilllllll 4

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 4