De Indische Minstreel WAT BRANDT DAAR OP DE BERGEN ft Onder deze titel zetten we in het vervolg alle liedjes die ons worden toe gestuurd, ongeacht in of uit welke taal, als ze maar uit Ons Groene Vaderland komen. Ook als u maar flarden uit zul ke liedjes onthouden hebt, geef ze ons op. We vinden vast wel iemand die ze verder aanvult. Als het mogelijk is, ook opgeven op de wijs waarvan. Verder zijn ook doodgewone aftelrijmpjes van harte welkom. Ook de liedjes ,,njang stout", al zetten we die niet in Tong- Tong. Maar we bewaren ze zuinig in ons archief. Chris Simon opent het festijn van vandaag met een variatie op het be kende ,,Wat brandt daar op de ber gen". Van dit alsmede van alle po pulaire Indische liederen bestaan altijd meerdere variaties, die spontaan ont staan tijdens het musiceren van groep jes krontjongende Indo's, waarbij tel kens een Jead" gegeven wordt van twee regels, waarop een willekeurig persoon antwoord met ook twee re gels, die herhaald worden. Er hoeft geen directe samenhang te bestaan tussen het eerste en het twee de paar regels. Men geeft een ander alleen de kans om te reageren met ,,waar het hart vol van is". Wat brandt daar op de bergen Tukang areng jang bakar kaju, Waarom zou ik mijn liefde verbergen Semua orang sudah tahu. Een-twee-drie dat is Hollands spreken Satu-dua-tiga, bahasa melaju. Lief klein meisje mag niet verlegen Kalau di-tjium, djangan malu. Zie de maan schijnt door de bomen Burung perkutut is een tortelduif, En het meisje van mijn dromen Is toch o. zo'n malse kluif. Djula-djuli tudjuh bintang-nja Een kiekendief is geen adelaar, Traperduli sapa jang punja, Ik ben verliefd op jouw krullend haar. Kentrang-kentrung snara rebana Kapotte snaren berganti lain Al moet ik sterven di-udjung sendjata 't Zal niet gebeuren mentjari lain. Kelap-kelip lamu dikapal Matros belanda turun sekotji. Air mata tumpah di-bantal Biarpun gagal tetap dihati. En die laatste regel geldt ook voor ons Indischgasten t.a.v. Indonesië: ook al is het leven daar mislukt, het blijft altijd in ons hart... Intussen kregen we geheel onafhan kelijk van bovenstaande versie de on- dervolgende variatie van G. Slotboom: RAMBOET ITAM MATANJA GALAK Wat brandt daar op de bergen Toekang arang njang bakar kajoe Waarom zou ik mijn liefde verbergen Orang Semoea soeda Tahoe. Api besar goenoeng Salak Istri manis di dalem negri Ramboet itam mantanja galak Ja itoe Saja njang Tjari. Oelar besar diates goenoeng Lima kaki lah doewa dridji Poetoes benang bisa disamboeng Poetoes Tjinta dibawa mati. Het schijnbaar zinloos openingsduo wordt direct gevolgd door een persoonlijke aanval" o.a. ook in: Mana mana - mana kambing saja Kambing saja dibawah puhun asem Mana mana djantung ati saja Djantung ati saja jang pakai badju hitam Als het meisje met de zwarte jurk in de zaal zit, kan ze er zeker van zijn dat ze plotseling alle blikken tot zich trekt. Wie kent hier meer coupletten van? Elk couplet wordt gevolgd door een soort jodelend refrein zonder inhoud: Lala lala ihi, lala lala haha Lala lala jang pakai badju hitam... Verder worden door lezers gevraagd de woorden van: Waarom treurt gij zo, mijn liefste en de andere coupletten van Roosjes bloeien in de hoven, Roosjes zachter dan satijn Meisjes moet je niet geloven Anders doet je hartje pijn. Ajo, minstreels van Tempo Doeloe. Tarik soera sekali lagi I ZOEK DE LIED. Geniet van de oude liedjes in T.T. Herinner me uit het kamp Bangkong in Semarang een mevrouw Storm van 's-Gravensande, die een uitgebreid re pertoire had, en wat me wel bijgeble ven is, is een lied: in mijn Mah sijn tuin staat een hoge klapperbóóóm tweede couplet: onder mijn Mah sijn bed ligt een gróóóóte boekoesan..., kostelijk vers was dat, had zij altijd groot succes mee, ik weet niet waar zij gebleven is, aardig mens was het. Het beste, groetjes en tot ziens. Rini Wie helpt ons het liedje of mevrouw Storm te vinden? - Red. DOCUMENT ,,Het blijft waar dat een gekwali ficeerd individu, b.v. iemand die ja ren op Engeland reist en daar erva ring heeft opgedaan, een uitspraak over het Engelse volk kan doen die veel meer waard is dan die van hon derd Nederlanders die Engelsen al leen van het papier kennen en zich misschien nooit één minuut met hen hebben beziggehouden." Ik begin deze brief met een citaat uit het boek dat ik bij jullie gekocht heb van Prof. Dr. A. Chorus: ,,De Ne derlander uiterlijk en innerlijk" (ver krijgbaar bij ons voor 6,90 - Red.). Ik had net zo goed een ander citaat kunnen nemen, want het boek zit tjok vol waarheden en wijsheden. Maar dit citaat maakt nog eens duidelijk hoeveel er door Nederlanders over Indisch gasten geKLETST wordt, die alleen maar over Indië gelezen hebben maar er geen dag geweest zijn! Juist omdat deze uitspraak zo waar is, is zij zo tragisch voor Tong-Tong, dat ,,men" toch niet leest, omdat men Indië immers al door en door kent..." Wat me in dit boek verder treft is de eerlijkheid van getuigenis, net zo eer lijk als Tong-Tong. Ook wij verzwijgen onze minder goede eigenschappen niet, maar daarom wordt het blad voor hypocrieten zo ongenietbaar! Toch is juist daarom ons tijdschrift evenals het boek van Chorus een DOCUMENT van grote betrouwbaarheid..." W. Klein Een echte Indischman verloochent zich nooit. Ook in Spanje kan je hem zien djongkok om zijn ikan te panggang, compleet met kipas da- poer! Maar vergist U zich vooral niet. Ook in Sa voy, Ritz of De la Paix weet hij zijn weg in de ingewikkeldste menu's en toont zich een ken ner van formaat. Maar wat verwacht je anders van mensen die niet alleen zijn opgegroeid met Hellendoorn, Tiong- hwa en Des Indes, maar ook met nasi oe- doek en sajoer tjampoer op de jacht! 6

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 6