9 Verreweg de meeste onzer lezers hebben de motorsport in Indi'è gekend in zijn bloeitijd: de dertiger jaren. Toch was die sport toen nog betrekkelijk jong te noemenwant pas in 1924 werden de baanbrekende motorritten over lange afstand ondernomen. Pioniers waren Rous en Meeuwenoord, die we op bovenstaande-foto zien na een ontzag lijke rit over de hele lengte van Java, de Non-Stop-Rit Anjer Banjoewangi, waarbij in totaal een afstand van 2526 km in 63.30 uren werd afgelegd op een Harley Davidson. De rit had het volgende verloop: Vertrek van Bandoeng zaterdag 2 augustus te 3 u.v.m., even voor Mr. Cornells de eerste lekke band. 1.15 u. aankomst Weltevreden. Na korte rust voortgestoomd naar Anjer. Aankomst aldaar 9.53 u. Terug in Weltevreden 1.10 u. Door naar Bandoeng. Aankomst aldaar 5.45 u.n.m. Om 6.00 u. doorgezet naar Cheribon. Aan komst 9-20 u.n.m. Semarang werd bereikt om 3.15 u.v.m. (3 aug.). Om 10.15 u. vertrok ken naar Soerabaja en direct verder naar Ban joewangi. Aankomst 4-30 u.n.m. Zonder stop pen terug naar Soerabaja. Even voor S'baja bandenpech. Gerrit de Raadt komt te hulp en helpt de banden bliksemsnel plakken. Aan komst S'baja 2.45 u.v.m. (4 aug). Semarang 10.15 u.v.m., Cheribon 3.20 u.n.m. Vandaar tot Bandoeng vier maal bandenpech. Aankomst Bandoeng 6.40 u.n.m. Grootse ontvangst. Herinnert U zich de slechte wegen nog in de 20-er jaren? De hitte en stof? En de pri mitieve krachtpaarden uit die tijd? Wat een krachtprestatie! NECTAR, AMBROZIJN EN ONTJOM GORENG De affiches van de voordrachtskunste naar Albert Vogel vermelden in grote let ters het volgende repertoire: Sofocles, Shakespeare, Garcia Lorca, Al lan Poe, Andersen, Couperus, Helman, Aart van der Leeuw, Tjalie Robinson. Dit rijtje maakt op mij altijd weer een onweerstaanbaar komische indruk. Na de sinds de HBS-dagen vereerde Groten als Sofocles en Shakespeare, de bewonderen de Andersen, Lorca en Couperus, is het terugvinden van je eigen naam zoiets als een anti-climax: het "rolt naar beneden" zoals een culinair rijtje dat begint met nec tar en ambrozijn, om via Boeuf Bourguignon en Poulet Saint-Thérèse neer te ploffen in ontjom-goreng of zoiets! Zo kon ik het ook niet nalaten te grinni ken als ik Vondel's Gijsbrecht van Aemstel zie prijken naast Lin Scholte's Anak Kom- penie. Ik kan me levendig indenken dat de zwijmelende Hollandse letterkundige af en toe verbouwereerd denkt: "Wat heb ik nóu an me fiets hangel" Laat maar, ja Lin. We zijn er eigenlijk ook maar bij de haren (resp. de kondé) bij gesleept, terwijl we toch alleen maar heel gewoon zijn, ja? T.R. En Albert, old pal, petje af omdat je GEWOON durft te zijn. Het verloren geheim. Het juweel ging in de modder ver loren en allen zoeken er naar. Men zoekt in het Oosten, men zoekt in het Westen, sommigen zoeken in het water en sommigen tussen stenen. Maar Ka- bir, de dienaar, heeft zijn juiste waar de geschat en het met zorg gewikkeld in de slip van de mantel zijns harten. Kabir 1460 A.D.) OPSCHRIFTEN Twee slogans die bij straatventers het meest gezien worden zijn, voor vruchten verkopers: "Eet meer fruit!" en voor bloe menverkopers: "Laat bloemen Uw tolk zijn!" Zelfs op de gammelste kar met de saaiste en bedenkelijkste koopwaar zie je deze slogans. Zelden of nooit iets origineels. Het gekke is dat de vruchtenman nooit over "fruit" spreekt, dat immers een deftig of zelfs literair woord voor hem is. Maar op z'n karretje staat het. En waarom nu eigen lijk bij de bloemenman zo'n poezie-album- regeltje staan moet en nooit wat an ders! is ons ook een raadsel. Al klinkt het ongetwijfeld mooier dan "Faaf sente de mauje gladde-joleeee!"... VARIANT... ...(voor Tong-Tongers) op het bekende "Wat heb ik nou an me fiets hange?l": "Wat heb ik nou an me Tong Tong gon- tjenge?..."

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 9