VAN HIER EN GUNDER Vervolg van pag. 2 verd, dat we ons met 'n magerder ge worden beurs geen ijdele experimenten meer veroorloven kunnen. Maar de redactie zal zijn best doen om op een andere manier in het gemis te voor zien BRIEFFLARDEN ,,En je hebt toch ook wel in de krant gelezen dat overleden is Tilly" van der Weijden - van Heutsz? Zij was de oudste dochter van „DE" gene raal van Heutsz en heeft altijd erg veel voor Indische mensen gedaan, vooral de verdrukte. Zo ook haar man, de generaal-majoor Van Heutz, die als eerste vertegenwoordiger van het I.E.V. in de Volksraad zat. Wat vergeten wij snel I" Mies Roelofsma En wat vergeten wij veel. Hoe ver drietig weinig weten wij af van de vele honderden Indische mensen, Blank en Bruin, die direct of indirect zoveel voor ons gedaan hebben. Is dan alles wat nu alleen nog maalt de combinatie van pensioen en A.O.W. zonder zelfs de herinnering aan goede mensen? Laat ons nochtans niet aflaten goed te blij ven doen voor medemensen. Het moet toch érgens wel zijn doel hebben? „Oma Semie, die je ook goed kent, is gestorven, 77 jaar oud. Zij heeft nog tien maanden in het bejaarden tehuis in Pasadena gratis ingewoond, omdat ze verder niets had. Californië is dus wel goed voor immigranten Paul/Ida van Ligten Een Javaanse Tjang heeft een onbe zorgde oude dag gehad in het verre Amerika. Maar Tjang was ook een door en door goed mens, weet U. Wie goed doet, goed ontmoet „In Chacara „Tjemara" in Carambei, Parana, Brasil, stierf in de ouderdom van 82 jaren, betreurd door vele fa milieleden en vrienden „Oom Bob": Mr. Roeland Arnold Marie Vermeu len „Ik weet niet waar ik sterven zal", klaagde eens droefgeestig Multatuli. Wij weten het geen van allen, maar we kunnen ons leven maken tot een zegen van anderen - en dat is het enige dat maalt. Een poos geleden heeft in Tong-Tong No 4 (30 aug.) de oproep gestaan om de identiteit te ontdekken van een meisje dat „verloren" is geraakt in de oorlog. Dankzij hulp van vele kanten zijn we nu te weten geko men dat zij de dochter was van po litieman Kamphuizen. Wij kunnen nu verder haar moeder en zusje helpen terugvinden. Mevr. E. van Dijken Wij zijn één grote familie: De Laatste Grote Indische Familie. Als wij elkan der niet vergeten zullen wij nooit al leen zijn. INDONESIË NU Met plezier las ik de reisbrief van Annemarie (TT no. 7). Hierdoor krijg je een beeld van de werkelijkheid zoals die nu is. En als 't toerisme naar Indonesië gestimuleerd moet worden, dan zijn juist deze brieven belangrijk om een juist beeld te krij gen van de reis, die men gaat ma ken. Ik hoop dan ook dat er regel matig zulke brieven in Tong-Tong zullen verschijnen, van alle delen van Java en de andere eilanden. Dat geeft vertrouwen aan hen die 't land van geboorte nog eens willen bezoeken. M. Deinum. de werkelijkheid zoals die NU is En als over drie maanden de werkelijkheid anders is, worden we dan weer blijvend of lang boos? Annemarie heeft nuchter en objectief geschreven. Lees maar midden eerste kolom hoe het in Indonesië was een paar maan den vóórdat ze er kwam. Vele van onze lezers willen Indone sië zien als kinderen: alles moet altijd even mooi en vredig blijven en dan heeft dat land onze welwillende ge nade. Men realiseert nog steeds niet dat Indonesië zich aan het ontworste len is uit een ontzaglijke revolutie met vele ups and downs. Wie land en volk waarlijk liefheeft, accepteert het ook met zijn downs, is vergevensgezind en opofferensgezind. Niet schoolmeeste ren. Niet batjok. Geloof en hoop heb ben. Als we prettige brieven uit Indo nesië krijgen, blij zijn. Als ze niet ko men, wachten. T.R. AGRESSIE 't Zit je blijkbaar dwars, dat de In dische gemeenschap in Holland zo zuur is, ruziemakerig, haatdragend, agressief, explosief, in een woord: onhandelbaar. En je vraagt je af waar om? Eerst: waren ze in Indië ook zo? Ik meen van niet. Misschien heb ik een antwoord. Ik lees n.l. nu een boek: „Agression" van Konrad Lorenz, een groot bioloog. Zeer interessant. Hij heeft ontdekt, dat bij dieren agressie ingeboren is en dient om de soort te beschermen. Maar die agressie heeft z'n remmen. Bij roofdieren onder el kaar is de rem de eigen wapens (tan den, klauwen), bij de andere dieren is de snelheid van de vlucht de red ding en wordt de achtervolging ge remd. Is de vlucht onmogelijk, dan valt de rem weg en volgt er moord; twee duiven in een kooi die gaan vechten, vechten door tot er een dood is. De mens is geboren met dezelfde neiging tot agressie. De rem is daar geworden: de moraal. Iemand die door lopend gepest wordt, overwerkt is, steeds geïrriteerd wordt (strijd om het bestaan), en die doorlopend in nauw contact is met z'n medemens moet z'n moraal doorlopend te hulp roepen om niet iemand op z'n bek te slaan. Op een gegeven moment wordt het te bar en hij knapt af. Iemand, wiens moraal niet doorlopend belast wordt, knapt minder gauw af onder moeilijke om standigheden. Die is nog fris! Dat is heel in 't kort, en misschien wat ver ward, wat Lorenz schrijft. Nu de Indischman. Die had vroeger de ruimte, hij kon er op uit, hij kon zijn agressieviteit kwijt aan voetballen, jacht. Hij leefde ruim, had armslag (ik bedoel niet geldelijk). Nu zit hij be krompen, in een grote stad, boven op elkaar, wordt doorlopend bekogeld, geduwd, gepest, echt of vermeend, m.a.w. hij voelt zich in de verdrukking. Hij kan zijn agressiviteit niet meer op de oude manier vredelievend kwijt. Dus explodeert hij, maakt ruzie, is on redelijk, „gevaarlijk". Uiterlijk mis schien heeft hij 't rustig, van de wieg tot 't graf. Maar God hoort hem brom men. Hij heeft 't niet meer. Dus bijt hij. Ziedaar. Maar wat doen we eraan? Gelegen heid geven om z'n agressie kwijt te raken, zonder anderen te schaden. Hoe? Open een ,,kanker"-rubriek, of een ,,kanker"-club, waar ze eens flink kunnen uitrazen, hou vliegerwedstrij den met glastouw, richt een schiet- club op, of een smijttent. Deze hou ding van de Indischman is die van ie mand in nood. Hem zijn gekanker ver wijten helpt niet, integendeel. Hij moet 't kwijt. Roep een stel op voor een kompoe- lan en laat ze tekeer gaan. Ze hebben niet eens antwoord nodig, 't te keer gaan op zichzelf is al wat. Nah, doe er mee wat je wilt, maar lees dat boek van Konrad. Zeer ver helderend. Poekoel teroes, o.k. maar niet op die arme lui hun kop. Dag Tjalie, yours Ton. (Nw. Zealand). P.S. Deze mensen zijn in nood. Al leen Liefde kan ze hieruit helpen. Moeilijk Pè. DUBBEL DOM In de Tong Tong nr. 5 van 15 sep tember trof ik op blz. 19 een artikel aan met als onderwerp: „Thuis" in Su riname. Het verhaal begint echter met de woorden: Nu iets over Cura- gao, en het handelt ook geheel over Curagao. Mevr. M. Klaassen. Het artikel was goed, maar IK heb er een verkeerde „kop" boven gezet. Dubbel dom, omdat ik zowel in Suri name als op Curagao ben geweest, maar zoals het zo vaak gaat bij het denken aan de West: vóór je het weet haal je de namen door elkaar T.R. \v"f?rrH+i 19

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 19