ml\ Maximum kwaliteit voor Minimum prijzen - SELAMAT TING. Kom ook naar Albert Heijn! 8 plaats een ting ting altijd raak! SELAMAT - SELAMAT o Kerst- en o Nieuwjaarswensen o 8 o o oooooooooooooooooooooooooooo 3) Beste wensen aan familie en ken- g Q O Brieven aan Afd. onder no. 2203. Advertenties Alleen bij vooruitbetaling. Voor abonnees: f 3.50 per 3 regels, elke regel meer, 1 pop meer. Voor niet-abonnees: dubbel tarief. „Onder nr." 75 ct. extra. FRANS. Opleiding handelscorr. en spreekvaardig heid door bevoegd lerares. Mevr. A. v. Eijsbergen, Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 86 25 81. OOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O O Traditiegetrouw zal in ons Kerstnum- o 0 mer ruimte worden gereserveerd voor O O Kerst- en Nieuwjaarswensen van on- O q ze abonnees. Voor een riks krijgt U O maximaal 3 regels tot uw beschik- O O king om uw goede wensen aan fami- o O lie en vrienden in Tong Tong kenbaar 0 O te maken. Het is in al die jaren, dat O 0 wij dit doen één van de meest gele- O zen pagina's geworden. Vele uit het O O oog verloren vrienden en kennissen o O werden op deze wijze teruggevonden. 0 0 Wij geven hieronder 3 standaardtek- o O sten als leidraad; U kunt dus van 0 O één van die 3 teksten gebruik maken o 0 of zelf een tekst opstellen, als die q O de 3 regels maar niet teboven gaat. O O 1) Alle vrienden en kennissen slamat o O tahoen baroe. Naam, adres, woon- 0 O plaats. Q 0 2) Al onze vrienden een Vrolijke q O Kerst en een Gelukkig 1968. 0 Naam, adres, woonplaats. Bureau Meldring, Smaragdhorst 296, Den Haag, vraagt TYPISTES en STENO-TYPISTES, wekelijkse afrekening. Telefoon 85.77.33. WELKE dame wil mij bij het lopen helpen en LICHT huishoudwerk verrichten. Kamer beschik baar. Weekends vrij. Dagelijks na 17 u. vrij. Br. aan Afd. Adv. onder nr. 2212. ZOEK DE ZON OP MALAGA - SPANIE. Voordelig te huur voor direkt: complete 4-pers. bungalow, schitterend gelegen. Te bevr. tel. 08380 - 14876. 1. Gevraagd "VARIA PRACTIQUE" v.d. Franse Handelsc. van Borggreve en Van Teuten. Uit gave: Noordhoff en Van Dorp. 2. Gevraagd KRUIDENBOEK ev. met ATLAS van Mevr. KLOPPENBURG (Uitgave: Van Dorp?). C. W. G. MEKERN, huisadr.: Nierkerkestr. 3-4e et., Osdorp (A'dam-W.) en kantooradr.: Gem. Soc. Werkpl., Karei du iardinstr. 35, Tel. 020- 73 83 83. O O O O nissen. Naam, adres, woonplaats. 0 O Uw Kerstwens en betaling 2,50 op 8 0 giro 6685 of per postwissel) moeten 0 O vóór 12 december bij ons binnen zijn. O O O Gebruikt U één van de 3 standaard- O O teksten, dan kunt U volstaan met de q 0 vermelding: Kerstwens 1 (2 of 3) op 0 O giro- of postwisselstrookje. O 0 Wij hopen, dat U allemaal zult mee- O O werken aan deze paginafs) van de o 0 lezers vóór de lezers. 0 O o TER OVERNAME IN DEN HAAG goed florerend Ind. bedrijf voor uit zending rijsttafel-diners, annex win kel, voor gerechten en rijsttafelingre diënten. GEMEUBILEERDE WOONRUIMTE/ WERKPAND AANWEZIG. TELEPAATH ARIëS, HELDERZIENDE, is vanaf he- den weer te consulteren. Alleen na tel. afspraak. Telefoon 070 - 11 00 42. PHILATELISTEN NED. O.G., beter soort zegels/ fdc's koopt U voordelig bij C. (Kees) Pitton, 1331 Woodruff Ave, St Louis, MO 63133, U.S.A. EEN BLIJVENDE HERINNERING. Ind. landschappen op doek afm. 35 x 55 f 15,en Ind. aquarellen v.a. f 5,per st.; handgeweven lopers f 6, Balinees houtsnijwerk en krissen, enz. "A U R O R A" - Den Haag Korte Molenstraat 5 (zijstraat v.d. Prinsestraat) telefoon 070 - 60 01 09 OP ZOEK naar ADRESSEN van vrienden en vrien dinnen uit Soerabaia - Lawang en Malang van tempo doeloe voor verdere correspondentie. C. A. Ie Cotey, Vlierstraat 590, Enschede. VOOR DRIE ZUSJES v. 7, 5 en 3 jaar zoeken wij een (Prot. meelevend) pleeggezin dat tevens be reid is de vader te ontvangen. Brieven Vereniging "Kinderzorg-Utrecht", Arnhemseweg 67, Amersfoort TE HUUR per 1-1-1968: Ger. gem. 4-kr flat te Malaga (El Palo) Inl. 02152 - 1476, Handellaan 16, Huizen-N.H. HEERLIJKE SPEKKOEK f 5,exclusief verzendkosten. J. L. Geldtmeijer, Roerdomplaan 14, Zeist. Telef. 03404 - 18261, Giro 710519. TE KOOP GEVR.: een klein krokodillentasje met kop en pootjes erop. Mevr. A. Marks, H. W. Mesdagstraat 63, Groningen. Tel. 05900 - 29112. OM TE LEZEN EN TE BEKIJKEN Zo zijn we gewend aan boeken om te lezen sadja, dat we haast vergeten zijn dat boeken ook andere functies kunnen hebben, zoals b.v. deze drie „djagoers" uit onze winkel: ,,De Glo rie van het Schip", een royaal platen- boekwerk uit de „tijd dat de schepen van hout en de mannen van ijzer wa ren", zegt men vaak (en ten dele zeker ten onrechte). Maar dat de scheep vaart in vroeger eeuwen schilderachti ger was en romantischer met een aan- sprekender glorie dan thans, dat wordt een ieder duidelijk, die dit met prach tige kleurenplaten rijk verluchte werk ter hand neemt - en er nooit aan uit gekeken raakt, 69, „Sepik", Fotodocumenten van een stervende cultuur, door René Gardi. Een met zeer vele kleurenfoto's ver luchte studie van een gebied in Nw. Guinea, 19,50. Op een wonderlijke wijze is deze fotoreportage niet minder interessant of boeiend dan b.v. een fotoreportage van de Ver. Staten of Canada. Daar waar mensen leven, is het Leven altijd weer op een bepaalde manier belangwekkend. „Fabels uit Indië", f 11,50. Een met vele kleurenprenten verluchte bundel Indiase fabels, origineel, leerzaam. 20

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 20