Tnmf fninf BIJ DE VOORPLAAT VAN HIER EN GUNDER Eerlijk en menselijk 375 Jaren geleden (in 1952) verscheen wat wij zouden kunnen noemen ,,de eerste Tong-Tong", d.w.z. een reeks beschrijvingen van De Oost door een Hollander: Jan Huygen van Linscho- ten. Dat boek heeft terecht wereld vermaardheid gekregen, zoals Rob Nieuwenhuys zegt in zijn studie van de Indische Letterkunde, die in dit nummer van Tong-Tong een aanvang neemt en zich over verschillende op eenvolgende nummers zal uitstrekken. Zoals U op het titelblad van dat boek leest (Itinerario wil gewoon zeg gen: reisverhaal) maakte Van Linscho- ten zijn reis naar „Portugaels Indiën", want de Hollanders zouden met Hout man pas in 1598 naar Indië komen. De Portugezen zaten er toen al zowat een eeuw en Van Huygen had zijn reis ook alleen kunnen maken in Portugese dienst. Het boek is sinds lang heruitgege ven door de Linschoten Vereniging en in grote bibliotheken is het zeker ver krijgbaar. Jan Huygen van Linschoten schrijft heerlijk onbevooroordeeld en als een begenadigd avonturier die ken nis neemt van alles wat nieuw en in teressant is. Vele passages doen dood gewoon aan De Piekerans van een Straatslijper denken en aan de ver halen van zo menige medewerker aan Tong-Tong, zó eenvoudig en gezellig gaat Jan Huygen de straten en pasars op. Het boek is zeker ook rauw ge schreven in ettelijke passages waar het leven ook rauw WAS. Maar ner gens schoolmeestert en zedepreekt Jan Huygen. Nergens acht hij het no dig om foute zaken af te wegen tegen goede. Juist omdat hij niet oordelen wil, zingt hij (lees ook het artikel Bal laden in dit nummer). Als wij de eerste Hollandse ervaringen van Indië ver gelijken met de laatste in Tong-Tong, dan merken wij dat er eigenlijk zo weinig verschil hoeft te zijn - al liggen er ook 375 jaren tussen - als wij maar steeds denken en spreken als mensen voor mensen, als stervelingen die het Leven zelf hebben liefgehad. En dat is de enige en werkelijke ver dienste van Tong-Tong in zijn korte leven, dat wij eerlijk en menselijk ho pen te zijn van het eerste nummer van Tong-Tong af tot het laatste toe. TJALIE ROBINSON DE VERVOLGENDE MENS „Wanneer zullen de mensen elkaar toch leren begrijpen! We hebben allemaal onze fouten; als wij daar aan maar altijd zouden willen den ken! We behoeven het toch niet met elkaar eens te zijn, maar daar om behoeven wij elkaar niet in de haren te vliegen! Ik vind 't maar een vreselijke wereld tegenwoordig; allemaal haat en nijd C. H. Kessler-Schumacher. Als je diep over alle aspecten van dit euvel denkt, ontdek je dat op de bodem ligt: een groot tekort aan Gods besef of een groot gebrek aan begrip van Tijd en Ruimte. Dan immers ont staat het verlangen om „God een handje te helpen". God ziet dit of dat kwaad niet! God heeft mij nodig om Zijn wil te voltrekken. Even dwaas als of je een vetlap uitnodigt om een vlek op de muur weg te vegen! Ik heb van eenvoudige Indonesiërs veel geleerd. Ze onthielden zich van een oordeel. Ze WISTEN dat „tjilaka" (straf voor zonde) uit zichzelf wel komen zou. Daarnaast bleven ze even beleefd en behulpzaam ook tegenover zondaren, omdat immers het goed-doen een wér kelijk menselijke plicht is: het is beter één kaars te ontsteken dan de duister nis te vervloeken. Om bij het beeld van de vetlap te blijven: wie zo min mogelijk viezigheden wegveegt, blijft zelf schoon Op de bodem van „verkeerd doen" liggen twee oorzaken: a. men weet niet dat het verkeerd is (vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen), b. men denkt dat men de dans ont springt als men maar handig of ver borgen genoeg is (wat nooit mensen doen die er diep van doordrongen zijn dat „God alles ziet). In beide gevallen achterhaalt het Lot ALTIJD wat fout is. Het is alsof het Universum naar even wicht zoekt, a.h.w. net als een zee is, waarin elke golf elk golfdal weer weg drukt. Als over deze zee de wind (de orkaan) blaast van de hartstochten, ontstaan rampen Maar we wéten het toch allemaal wel? T.R. DE „ALTE KAMERADEN"-GEEST Ik heb een idee voor de „beertjes" (TT no. 6, pag. 3). Elk lid dat pen sioen en A.O.W. geniet voorlopig één jaar extra betalen, dus (in to taal) f 36,Mijn giro zult U wel beter begrijpen nu ik U dit schrijf. Ik hoop dat velen zich zullen bezin nen om 't blad van dit vreselijke dier te verlossen E. C. C. v. Drimmelen-v. Wely. Hierbij tref je een betalingsopdracht aan om (buiten mijn abonnement) maandelijks EEN POP op de giro rekening van Tong-Tong over te schrijven. Madjoe, jullie 4999 andere abonnees (liefst natuurlijk 6999), want onze ge- zamelijke, belachelijke kleine en niet persoonlijk voelbare steun, brengt onze Tong-Tong in een rustiger vaar water. En dit geldt ook JULLIE, die Tjalie zo fanatiek aanvallen, want het is duidelijk, dat de innoud van Tong- Tong jullie evenmin koud laat als Tjalies medestanders. Nogmaals MADJOE, want met een beetje gotong rojonq kunnen wij sa men voorkomen, dat iets, wat een stukje van ons gevoels- en denk leven uitmaakt, ten grave zou kun nen worden gedragen. John v. Dijk, Barcelona Zulke brieven komen er vrij veel. leder helpt extra op zijn eigen manier. En kijk, een blad dat al van zijn eerste dag af „tengrave gedragen" had moe ten zijn (elke publiciteitsman staat ver steld over deze „levende dode" met zó weinig abonnees!) is nu toch maar op weg naar zijn koperen jubileum! In feite zijn dus alle extra giften en alle vrijwillig verleende hulp in welke vorm dan ook ons Levensbloed ge bleken. Want zonder die konden we immers niet leven? In mijn leven heb ik voor vele dag bladen en tijdschriften gewerkt, maar nog nooit voor zoeen als Tong-Tong: straatarm, maar met een Vriendschap die tot over de rand loopt AFGELOPEN Verzoeke mij te willen mededelen of door U voor het jaar 1968 wederom kalenders, waarop de Indonesische Pasardagen (Kliwon, Wagé enz.) zijn vermeld, worden verkocht en wat de prijs van zo'n kalender is. C. Pechler Wij hebben het al eerder in Tong- Tong gemeld: We komen niet meer met Tong-Tong-kalenders uit. De droe vige verkoop in de afgelopen jaren heeft ons zó vaak verliezen opgele- Lees verder pag. 19 ONAFH. IND. TIJDSCHR. 12e JAARG. No. 9 Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070-54.55.00/54.55.01 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel Mij Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand. Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart, ƒ4,50; halfj. f 9,jaar f 18,Abt. Europa: jaar 23, Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland f 63,Indonesië f 58.Z.-Afrika en Z.-Amerika 48,Canada en V.S. f 39. Suriname en Antillen f 33,Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeepost): voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te voeren. Van de uitgever kregen wij bericht dat de Forsyte sage pas NA de KERSTDAGEN geleverd kan worden. Wij verzoeken U dus nog enig geduld te willen heb ben. 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2