HET „EEUWIGE TELAAT" EVEN EERDER HELPEN Verreweg de meeste lezers hebben hun abonnement lopen van 1 januari t/m 31 december. Dat is (ook voor de boekhouding) een heel gemak. Alleen brengt dit natuurlijk elk jaar omstreeks de jaarwisseling een ontzaglijke ban djir van administratie met zich mee als opeens al die duizenden giro's en post wissels binnen komen. En als er in die koude december maand gewoonlijk ook zieken zijn en extra veel beslommeringen rondom Kerst en Nieuwjaar, kunnen wij lelijk kedjepit raken. Daarom wilden wij U net als het vorige jaar vragen of U, geheel vrijwillig en als het voor U ver der toch niets toe doet, Uw betaling voor 1968 eerder wilt doen. Zij die gewend zijn aan stipte betalin gen op vaste tijdstippen, gaan natuur lijk rustig hun gang. Er zijn er ook die (na de dure decembermaand) wat later zijn. Dat is okay. En U weet het dus: voor wie wat vroeger zijn is het ook okay! Zo verspreid over een aantal maan den wordt ons incasseringswerk veel soepeler. Voor alle medewerking: har telijk dank! HET IS WEER BIJNA ZOVER En dan bedoel ik natuurlijk Sint en Kerst. Net als elk jaar zeggen we: dit jaar gaan we het een beetje tammetjes aan doen, niet te veel cadeautjes, elk één goed ding en misschien nog een kleinigheidje. Klopt toch niet, we ein digen wel weer met stapels geschen ken over en weer. Op het laatste nip pertje rennen om nog iets te kopen voor Elly en Nelly, Ferry en Gerry, kassian, toch ze krijgen anders zo weinig, want voor Doortje en Floortje had U juist zo iets leuks. Elk jaar weer. Er is maar een echte oplossing: als je iets heel origineels geeft, dan kun je inderdaad met één cadeau volstaan. Of maak iets heel bijzonders van de verpakking als het mogelijk is. Koop een mooie fles of pot, doe daar iets in. Een leuke schaal alleen is mis schien te iel, vul het schaaltje met manisan of katjang Sjanghai (zelf ma ken, recept hebt U toch?) en U heeft een (w)aardig cadeau. De kunst zit 'm in het bepiekeren van een ideetje. Maak een budget, probeer daar binnen te blijven, vul aan met originaliteit, medeleven en hartelijk heid. Voor Kerst vind ik dat het voor naamste, waar of niet? We laten ons toch niet kisten door deze dure tijd met zijn schaamteloos hoge prijzen? Toko Tong-Tong is niet zo rijk voor zien als de doorsnee winkel, maar we hebben toch geprobeerd in onze voor raad afwisseling en originaliteit te brengen. U zult op zo'n zaterdag, voor al de komende zaterdagen, heel wat nieuwe artikelen vinden. Verder groot nieuws voor onze abon nees: 30 november, 1 en 2 december (donderdag, vrijdag en zaterdag) hou den we op de Prins Mauritslaan Ons laatste nummer verscheen weer een week te laat, had 30 oktober bij U moeten zijn en de meeste abonnees kregen het blad pas op 6 of 7 novem ber, dus een week te laat. Dit ellendige verschijnsel dat ons altijd weer extra correspondentie en boze afschrijvingen bezorgt beleven wij zoals de lezer weet nu al ettelijke maanden. Telkens weer moeten wij op op klachtbrieven antwoorden dat de schuld niet ligt bij de redactie of bij de post, maar bij de late aflevering door de drukkerij. Telkens zijn er op de drukkerij weer andere oorzaken: óf personeelsmoei- lijkheden óf technische moeilijkheden van diverse aard. Over de volslagen verwringing hierdoor van het werkplan op ons kantoor zwijgen wij dan nog. We hebben een ruim begrip voor de vele moeilijkheden die elk bedrijfsleven in de laatste tijd ondervindt, maar zien ons voorlopig gedwongen tot de vol gende maatregel: Elke keer als een nummer wéér te laat komt, laten wij het rustig één num mer opschuiven en vervalt het volgend nummer. Als de drukkerij dus het nummer van de 15de van de maand niet haalt, ge ven wij de drukkerij de gelegenheid om het maar later de deur uit te krijgen maar verschijnt het nummer van de 30ste niet. Hiermede doen wij dus on ze lezers telkens weer een heel num mer tekort, maar wij beloven onze lezers hiervoor Tong Tong-lectuur te geven in een andere vorm, die dan extra geleverd wordt. Het is een teleurstellende en moei lijke gang van zaken, maar we schijnen er niet aan te ontkomen. Stelt U zich voor dat Uw dagblad of een ander tijd schrift óók periodiek te laat kwam. U zou er tenslotte ook geheel afstand van doen, tenzij U op een andere wijze compensatie zou krijgen. Moeilijkheden schijnen ons niet bespaard te mogen worden. "Tarik napas" is er zelden of nooit bij. Als we geen kans zien tel kens weer op een nieuwe manier te "poekoel teroes" verwatert ons blad helemaal. Maar misschien zijn de zorgen van korte duur. De lezer blijve er echter van overtuigd dat wij voor zijn belang zullen blijven zorgen. Als Tong Tong een volgende keer te laat is, NIET SCHRIJVEN AAN ONS, maar 15 dagen wachten. Later krijgt U tanggoeng een "inhaalnummer". HET "BEDELEN" VAN TONG TONG "In ons blad heb je je vaak beklaagd dat we moeten bestaan met een per manent tekort en dat het eigenlijk treurig is dat we alleen overeind blijven door de extra vrijgevigheid van zoveel lezers. Je ziet er geloof ik iets beschamends of vernederends in. Maar dan zou ik je willen aan raden de "Time" van 3 november te lezen dat zijn "cover-story" wijdt aan de befaamde William Buckley. Ook zijn blad, de beroemde "National Re- view", zit constant "in de beren" (om jouw eigen term te gebruiken), en maar eventjes jaarlijks met een tekort van gemiddeld 200.000 (een dikke zeven ton Hollandse guldens), maar elk jaar komt er ook uit vrij willige bijdragen het hele verlies weer binnen! Er zijn veel paralellen tussen aan de ene kant William Buckley en National Review en aan de andere kant Tjalie Robinson en Tong Tong. De opvallendste zijn de menselijkheid en het conservatisme (de "ouderwetsheid"). Zolang Buckley teroes poekoelt, zou ik het ook maar kalm doen..." JAN J. 1. Ik ken Buckley en National Review. Was een trouw lezer in Amerika. Zowel de paralellen die jij noemt als andere die Time noemt, zijn inderdaad aan wezig. Alsook verschillen natuurlijk. 2. Het "beschamende" zit niet in het tekorten hebben, maar in het feit dat een half millioen Indischgasten bij al hun eventuele betere inzichten en ver mogens dan die van Tong Tong niet tot wat beters in staat zijn, dat wél "self-supporting" is. Bekijken wij de bestaansstrijd van Tong Tong op zich zelf net als die van de National Review op zichzelf, dan bedel ik net zo min als William Buckley het doet. Als Buckley niet elk jaar opnieuw moest "bedelen" zou de National Review niet bestaan. Toch vraag ik me af of ook hij dit periodiek appèl op hulpvaardigheid niet voelt als beschamend. 3 .Wat bij beide bladen wel typerend is, is dat ze beide blijkbaar in moeilijk heden verkeren omdat ze "conservatief en menselijk" zijn. Alsof er dus in het normale leven geen bestaansrecht is voor deze twee waarden. Alsof wij dus "voor spek en boon meedoen". Dat is een pijnlijke realiteit, nietwaar? Om het persoonlijk te zeggen: al Uw dierbare en opofferende gedachten en daden rondom Tong Tong zijn voor deze maat schappij waardeloos! Want we kunnen alleen leven "bij de gratie" van goed geefse mensen... ZO ROOD, ZO BLAUW IJzersterke, geheel verchroomde ballpoint met twee-kleurenstift, dat met een draai van de huls automatisch overspringt van rood naar blauw en terug. Gemakkelijke stiftverwisseling. Sterk, betrouwbaar en onmisbaar voor school, huis, kantoor. Inclusief porto f 8,50. Een kleine zending speciaal voor de feestdagen. Niet te lang, anders uitverkocht! TOKO TONG-TONG 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3