Avonturen onderweg hotel ,ardjoerta' 14 I JE LAH JE KRIPOET VERSMAAT ZONEN maandagochtend kijkochtend Is het mogelijk op de grote weg tus sen Lawang en Surabaja nog avontu ren te beleven? Nee, panters kom je niet tegen en ook geen krokodillen. Maar evengoed Luister. Het eerste avontuurlijke is al, als je aan de kant van de weg staat: WELK vervoermiddel zal ik nemen? De trein is er. Maar de trein rijdt op zijn eigen tijd, die toevallig niet de mijne is. Dus richt ik me op de weg. Daar zijn autobussen, waar je je nog wel in kunt wringen. Het bezwaar is alleen je zere knieën, want de afstand tussen de banken is niet berekend op lange benen. Maar daar kun je nog wel over heen komen. Een opelet is een andere mogelijk heid. Daarin word je niet zozeer van voor naar achter als wel zijdelings ge plet. Maar meestal kom je er nog wel heel uit. Dan een vrachtauto ofwel truck. Om- hoogstrevend word je misschien een plaatsje gegund boven op de lading, op de beras, de kool, het hout of - als je boft, balen kapok. Maar het is voor ongeoefenden wel levensgevaarlijk, want het vereist bijzondere evenwichts organen. Een militaire truck is vaak leeg en geeft plaats aan velen. Maar ook daar op klimmen vraagt iets te veel van m'n oude ledematen. Een tank-auto biedt nog mogelijkhe den, maar hóe men daar tegenaan kle ven blijft is mij nog niet duidelijk, dus daar begin ik ook niet aan. Daar stopt een sedan vlak voor me. Niet de verwachte ridder, maar een oude taxi, die duidelijk vol is. Even wel daarin vergis ik me toch: de cor net stapt uit en ik mag voor zitten, naast een andere dame en de cornet vindt nog plaats achterin bij de vijf reeds aanwezige mannelijke passa giers. Mij wordt beloofd, dat de kos ten dezelfde zijn als met de bus en behaaglijk strek ik mijn benen naar voren. Een paar honderd meter verder klinkt er een onheilspellend geknars, die iets ernstigs doet vrezen. Maar dat valt mee; de cornet rukt de motorkap open en haalt er een stuk bambu van een halve meter uit. Het geknars is weg. Voort gaan we, de service is ge weldig, want de deur naast me wordt eigenhandig dichtgehouden door de cornet zelf. Het landschap ligt schoon en vredig in de ochtendzon. zoeken. Het duurt even, dan komen ze terug. Met lege handen. Maar ze vra gen permissie en haken dan een em mertje af, dat onder een militaire truck hangt. Daarmee verdwijnen ze op nieuw enige tijd. Ze komen terug, dui delijk met benzine, die blijkt afkomstig te zijn van een vriendelijke truck, een eind verderop. Met een slang wordt de benzine verplaatst uit het emmertje in de tank. Maar dan loopt de cornet naar voren, weer gaat de motorkap open. Vervolgens - tot mijn ontzetting - zet hij de emmer aan zijn mond en neemt een slok. Hij buigt zich diep over de motor en sproeit langzaam zijn slok benzine in de carburateur. Drie keer is voldoende, dan start de motor weer. We zijn weer op weg, optimist met 2 liter benzine. Aan de kant van de weg is een wa rong. Eigenlijk een kleine toko. Die verkoopt benzine. Maar tot ieders ont steltenis waagt de man het een prijs te vragen van 13 rupiah, waar de offi ciële prijs alleen Rp. 4.is Nee, zeggen dan de passagiers, dat kan niet, dat is te gek. Met 2 liter kun je Pandaan ook wel halen. Dus rent de chauffeur de cornet weer achterna en even later wordt in de gieter van de buurvrouw 2 liter afgemeten en zorg vuldig in de tank gegoten. Verder rij den we, door het landschap schoon en vredig in de ochtendzon. Pandaan. De pomp. „Benzin habis". Nu zijn de dingen in Indonesia zel den absoluut. Ook habis is dat niet. Er is nog wel een jerry-can, waarvan de inhoud kan worden gekocht voor Rp. 125,De chauffeur krabt zijn hoofd. Er wordt beraadslaagd. Veel minder kan het niet, het wordt Rp. 120,Dan gaat een luik in de grond open, vlak naast de pomp en daaruit wordt een oude jerrycan tevoorschijn gehaald en geheel leeggegoten in de tank van onze auto. Hoe spoedig voelt een mens zich ergens in thuis! De service blijft goed en dankzij en kele gewaagde inhaalmanoeuvres lopen we de verloren tijd in. Welke snel heid? Vraag dat toch niet: Welk open baar vervoermiddel heeft nu nog een snelheidsmeter die niet op 0 staat? Vermoedelijk ruim de helft van de snelheid van uw wagen op een auto weg. U weet wel, nadat U hebt gelast: „Super - volgooien". Dr. S. KRUYT, S'baia 1967 .M<i:iiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiitqiiujiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiniiii Logeren in Den Haag? f H dan natuurlijk bij i H Moderne kamers, prima service, prettige 1 sfeer. Iedere kamer EIGEN douche-cel. In i iedere kamer warm en koud stromend water. Groot Hertoginnelaan 205 I tel. 070/39 03 24 1 li INIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllliillllilllllillllllllllllilllllllllllNI TOEZICHT op HUISWERK en BIJWERKEN door bevoegd lerares op alle vakken voor leerl. MULO - H.B.S. - GYMN. Tarieven billijk. J Mevr. A. v. Eljsbergen Queridostr. 82, Voorburg, Tel. 862581 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuil GODGELEERDHEID Het is een indrukwekkend woord en staat ontegenzeggelijk voor een in drukwekkende zaak. In deze indruk wekkende tijd komen we het woord steeds vaker tegen in pers en perio diek, voor TV en radio. Doctoren en hoogleraren in de godgeleerdheid in elke sector van het Christelijk geloof weren zich geducht. En zelfs de men sen die nooit een ernstig woord wil len lezen, zijn vaak tegen wil en dank gedwongen er op de TV naar te luiste ren. Europa heeft nu al ruim drie eeuwen katholieke en protestantse godgeleerd heid, onderwezen en geleerd op tien tallen universiteiten. Het resultaat de dag van heden is: de kerken schudden op hun grondvesten en „God is weg". Wie (desnoods tegen wil en dank) naar knappe vertogen van godgeleerden luistert, merkt tot zijn verbazing dat God amper niet te vinden is, a.h.w. be dolven is onder stortgolven wijze woor den en bewijsvoeringen. Als je echter ouder wordt en veel hebt meegemaakt, wéét je dat er geen „wetenschap over God" enige zin heeft. Dat God inderdaad onmetelijk is en dus onder geen encyclopaedieën van godgeleerdheid te vangen. Het is merkwaardig dat juist de NIET-geleer- den sterker zijn in het geloof dan de geleerden. En dat er twee heel sim pele wegen zijn naar een werkelijke kennis zonder geleerdheid: waarheid spreken en niet begeren. Maar dat we ten we toch al minstens tweeduizend jaar? Even voor Purwosari klinkt de mo tor niet meer zo mooi en de chauffeur weet het: Benzin habis. Nu gaat de weg daar naar beneden en kalm-aan glijden we door tot voor de benzine pomp. Daar is het erg rustig. Terecht: Er hangt een bekendmaking „Benzin habis". Dat ziet er lelijk uit. Beiden, chauffeur en cornet, gaan op zoek. Geen van de passagiers vertoont nei ging een ander vervoermiddel te gaan jniiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiin Speciaal voor onze trouwe lezers: I (boekje vol Ind. humor) Wij vonden ergens nog een zéér be- perkte voorraad, weest U er dus 1 gauw bij. Voorbestellingen gaan voor! I Verzending na ontvangst van uw giro 1 I of wissel. Prijs f 2,95. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiin Juweliers - Horlogers 3x Den Haag THOMSONPLEIN 18

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 14