VOETSTAPPEN IN'N ANDERE WERELD De Verschijning bij het Graf OPGELET! TOKO TONG TONG J. N. Pfaff. o o 3 Uiterlijke datum voor in zending van Uw kerst wensen niet 12, MAAR 7 DECEMBER Kerst- en Nieuwjaarswensen oooooooooooooooooooooooooooo OOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DONGENGAN VAN SI KLAAS De herinnering is het enige paradijs, waar uit wij niet verdreven kunnen worden. (Jean Paul). Wie van de oud-lndischgasten van de jaren 1920 - een goede 40 jaren geleden - kent het liefelijk plaatsje PAREE, het centrum van de suiker-, koffie-, rubber- en cacao-glorietijd? Deze dongèngan is niet bedoeld om over die glorietijd de herinneringen in het leven te roepen, doch om te die pen in de geestenwereld, waardoor de oudjes steeds worde verhaald over MOMMOH, WEWEH GOMBEL, enz. Waar ik veel in de bossen op de hellingen van de goenoeng Kloet in het Pareese ter jacht ging en ook de ondernemingen Swaroe Broemboeng, Kepoeng, Karang Dinojo afstroopte naar wild, overnachtte ik vaak onder grote bomen in de bossen of dicht bij Inlandse kerkhoven. Ja dikwijls werd ik bezocht door schimmen doch sloeg er nimmer acht op. September 1920 was ik werkzaam bij een trammij. in Paree en was ik in de kost bij een collega, die gehuwd was met een Priaji (adelijke) vrouw op leeftijd. Deze twee oudjes beschouw den mij als hun eigen zoon, aangezien zij kinderloos waren. In de avonduren werd er heel vaak gedongènd over de geestenwereld. Zo stonden er op 't erf achter de bijgebouwen twee grote bo men, de kloewé en de Bendo, waar tussenin een Inlands graf stond. Het was er 's avonds verbazend somber (sintroe). Eens vroeg mijn kostvrouw: ,.Njo, öpö koewee wanie ngienêp ngir koeboeran mboerie ikoe." (Jong, durf je bij dat graf achter het huis te over nachten?") Waar ik op jacht nimmer vrees had, nam ik die weddenschap aan. Het zou dan gebeuren op de avond van donderdag op vrijdag, de djoemahat legi malem. Vier dagen voor de overnachting bij dat graf, zat ik alleen in de voorgale rij met een petroleumlamp (er was nog geen electrische verlichting) te lezen. Het was een boeiend boek van Trader Horn, want lezen was mijn hobby, te meer van jachtavonturen. Verdiept zijnde met verhaal, werd er op een ge geven moment een dot fijn zand op mijn schoot gegooid. Ik schudde dat zand van me af en was weder ver diept aan het lezen. Geen 10 minuten erna begon die zandstrooierij weer en onderzocht ik het voor- en achtererf met geen resultaat. Zo brak de avond van djoemahat- legi aan en nam ik een tiker (mat) om bij dat graf te waken. Het was zowat 10 uur in de avond dat ik het matje spreidde en zat ik de komende ge beurtenissen af te wachten. Griezel en vrees was er niet. Het was over twaalf 's nachts - mo gelijk dat ik even ingedommeld was - voelde ik een koude hand op mijn nek, keek ik op en zag geen meter van me af een zwevende gedaante van een oud vrouwtje in een heerlijk kleed met een glimlach op haar bovennatuurlijk gezicht en hoorde ik de woorden: ,,Wong nom, Ingsoon köndöh, wanie- moe ngah djammah, benar ikoe, pan- gonmoe ngir kinnih ngah benar, mêjang mengidoel, mengko wêroh rasamoe pa- dang, pengoeriepan mêngko djoedjoer, Ingsoon mèloe tah djoggo." (Jongmens, Ik zeg, je durf is groot is zeer goed, deze plaats van je leven is niet best, ga naar de Zuid, je gevoelens en je leven zullen veel tot hun recht komen, steeds zal Ik bij je wezen om te wa ken.). Na deze woorden was het oud je verdwenen. Het was geen ander halve maand na die gebeurtenis, werd me een betrekking in de suiker aan geboden en mocht ik aldaar in de Zuid het geluk beschoren worden en trad ik aldaar ook in het huwelijk, en steeds bezocht het oude vrouwtje me, indien er enige moeilijkheden op mijn levenspad kruiste. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Traditiegetrouw zal in ons Kerstnum mer ruimte worden gereserveerd voor Kerst- en Nieuwjaarswensen van on ze abonnees. Voor een riks krijgt U maximaal 3 regels tot uw beschik king om uw goede wensen aan fami lie en vrienden in Tong Tong kenbaar te maken. Het is in al die jaren, dat wij dit doen één van de meest gele zen pagina's geworden. Vele uit het oog verloren vrienden en kennissen werden op deze wijze teruggevonden. Wij geven hieronder 3 standaardtek sten als leidraad; U kunt dus van één van die 3 teksten gebruik maken of zelf een tekst opstellen, als die de 3 regels maar niet teboven gaat. 1) Alle vrienden en kennissen slamat tahoen baroe. Naam, adres, woon plaats. 2) Al onze vrienden een Vrolijke Kerst en een Gelukkig 1968. Naam, adres, woonplaats. 3) Beste wensen aan familie en ken nissen. Naam, adres, woonplaats. Uw Kerstwens en betaling 2,50 op giro 6685 of per postwissel) moeten vóór 7 december bij ons binnen zijn. Gebruikt U één van de 3 standaard teksten, dan kunt U volstaan met de vermelding: Kerstwens 1 (2 of 3) op Q g giro- of postwisselstrookje. O Wij hopen, dat U allemaal zult mee- werken aan deze pagina('s) van de O lezers vóór de lezers. q O Blèntjong, de wayanglamp. Als Gij Uw lamp ontsteekt, begint het Mysterie van Uw Spel op het ver lichte scherm: een glanzend vlak in Uw grondeloze Duisternis. Raden Mas Notosoeroto. iUiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnimHiiiiiiiiiniuiHHiuuiiiiiiiiiiniuiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiini De 3e serie Stadswapen-lepeltjes IS BINNEN I Padang - Palembang - Soekaboemi - Banjoewangi - Blitar - Pasoeroean Per stuk 3,15 6 st. f 17,12 st. 32,50 HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllUJ 15

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 15