EINDELIJK de hoofdadministrateur, die wij uiteen zetten, waar het om ging, vergunning, onze ondernemingen langer dan een dag te verlaten. Ons werd zelfs een auto van de maatschaopij ter beschik king gesteld om ons naar Medan te begeven. In het Medan-hotel, waar de verga dering plaats had, belichtte ik de situ atie en de consequenties van een soli- dairverklaring van onze bond met de D.S.M.-stakers met gevolg, dat ik grote aanhang vond bij de medeleden en een motie werd aangenomen, waarin het beleid van hoofdbestuur werd ge desavoueerd. Het hoofdbestuur trad en bloc af, behalve de secretaris-penning- meester, maardie had dan ook f 800,salaris per maand. Ik moet hier als bijzonderheid ver melden, dat de afgetreden voorzitter mij na afloop van de vergadering uit nodigde, met hem en enkele andere bestuursleden op de Witte Sociëteit te dineren. - Een echt, karakteristiek bewijs van goede Delische kameraad schap. Bij het uitbreken van de eerste we reldoorlog (juli 19141 was men in In- die overgegaan tot het oprichten van regionale vrijwilligerskorpsen, waar onder het Vrijwilligerskorps Sumatra's Oostkust. Als leden meldden zich alle strijdbare Europeanen: ondernemings- personeel, employé's van handelshui zen, van de Deli Spoorweg Maatschap pij enz. De technische leiding had de Plaatselijke Militaire Commandant te Medan. Onze commandant van het ge heel was de administrateur van de D.S.M. met de rang van majoor. Hij was oud-genieofficier. Het korps was ingedeeld in brigades, waarover het commando door kapiteins en luitenants (al naar gelang de sterkte of naar een evt. door hen beklede rang als reser ve-officier). De brigades lagen dus over het hele cultuurgebied verspreid. Zo was ik (van 1914-'18) lid van de z.g. Boven-Serdangbrigade, waarvan leden waren de planters van een acht tal ondernemingen. De totale sterkte van onze brigade was 25 a 30 man. We hielden, gekleed en bewapend met leger-uitrusting, exercitie op het voetbalveld bij de sociëteit en schiet oefeningen op een der naburige on dernemingen, waar een schietbaan was. Na afloop waren er steeds bijeen komsten op de soos. Eens per jaar - omtrent Koninginne dag (dat was toen nog 31 augustus) - was er algemene reünie te Medan. Het gehele vrijwilligerskorps was on geveer 500 man sterk. Er werd dan, tezamen met het garnizoen parade ge houden op de Esplanade, nadat we in alle vroegte schietwedstrijden hadden gehad. Na afloop van het militair- technische gedeelte begaven we ons naar hotel De Boer, waar de z.g. schuttersmaaltijd, het toppunt van plan- tprsgezelligheid en kameraadschap, plaats had. Ook bij de ,,buiten"-brigades ging het gezellig toe. Zo herinner ik me, dat ik, een der eerste weken, dat ik op Deli was, logeerde bij de admini strateur van een kleine rubberonder neming in het Batu Barasche (Asahan), de toentertijd op Deli zeer populaire Jan Ydo. Op de ochtend van een z.g. Hari Besar (de halfmaandelijkse vrije dag) werd ik in alle vroegte gewekt, daar mijn gastheer, die (als reserve eerste luitenant) commandant van de Batu Bara-brigade was, bezig was met de voorbereidselen op die dag in deze militaire kwaliteit. Ik hoorde in mijn logeerkamer een gerinkel. Het bleek de sabel van mijn gastheer te zijn, waar hij bijzonder trots op was. Hij riep me toe: „Zeg, Kortman, nou moet je horen! - Wat 'n geluid!" - En hij liep, met zijn sabel „lang aan de ket ting", dus rinkelend slepend, de trap van de voorgalerij op en af, in de gang en langs de trap van de achtergalerij. We zouden een exercitie vanuit de Batu-Bara-club gaan meemaken. 's Morgens om half zes reden we weg: hij op een Australiër en ik in een sulky (tweewielig, licht rijtuigje) met een Batak-pony ervoor. We reden langs de Gouvernementsweg en door uitgestrekte alang-alangvelden naar het punt van samenkomst, de soos. Na twee uur arriveerden we daar, uiter aard met een ontzaglijke dorst en orn die te lessen namen we het eerste biertje van die dag. Na schietoefe ningen en exercitie werd om 10 uur „rust" gecommandeerd en dat bete kende wéér een biertje, want er waren heel wat druppeltjes zweet gevallen en dus moest het vochtgehalte worden aangevuld. Om 12 uur werd er gerijsttafeld vooi de liefhebbers, doch er waren er ook, die Tieleman en Dros prefereerden in de vorm van „erwtensoep met varkens- kluif" of „hutspot met klapstuk". Ook „boerekool met worst" was een geliefd gerecht. Na de maaltijd ging men ten nissen en om 3 uur werd er steevast gevoetbald tot het donker werd (half 6 a 6 uur). Daarna hadden we natuur lijk weer een enorme dorst. Dat be tekende het zoveelste biertje. De avond werd verder in gepaste vrolijk heid doorgebracht met biljart, kaartje leggen of Jan, mijn gastheer, speelde piano of er was er een, die een voor dracht ten beste gaf. Dat ging alle maal niet op een droogje. Om 11 uur werd het tijd huiswaarts te gaan, want we moesten twee uur rijden en de volgende morgen om 5 uur was het weer opstaan en „aan het werk'. - Ter vergemakkelijking van Jan's vertrek (hij was niet zo vast ter been meer na al die vochtige geneug ten) werd de Australiër, na gezadeld te zijn in de biljartkamer binnenge bracht en naast het biljart geplaatst. Jan werd erop geholpen en steeg van daaruit „in den zadel". Daarna trok hij martiaal zijn sabel, reed driemaal om het biljart heen en door de por- tières van een van de buitendeuren aanvaardde hij de tocht huiswaarts, ge volgd door mij in mijn sulky. Het was heldere maan en lekker afgekoeld - We reden en reden. - Twee uur is een hele trek, vooral wanneer men slape rig begint te worden na een uitbundig genoten dag. Op zeker ogenblik viel het me op, dat Jan alsmaar naar be neden zat te kijken, zijn ongenoegen door een voor mij onverstaanbaar ge mompel uitend. - Ik riep hem aan: „Jan, wat heb je?" Antwoord: „Er trekt tel kens iemand aan m'n rechterpoot!" „Hoe kan dat nou!" zei ik, „Wat een onzin!" - Maar Jan bleef mompelend zijn misnoegen uiten, telkens naar be neden kijkend. Ik haalde hem in en, wat bleek nu het geval? - Zijn rechter puttee (been windsel) was losgeraakt en sleepte over de weg en als zijn paard er dan op trapte, begreep Jan niet „wie er aan zijn poot trok". wordt vervolgd) zijn ze uit, de gastdoeken! Ze kosten f 3,per stuk. Het stel bad- gast- doek f 8, Wie reeds besteld en betaald heeft krijgt zijn bestelling z.s.m. toegestuurd. Wie doet er méér mee?? MOOI KWALITEIT ORIGINEEL 19

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 19