BIJ DE VOORPLAAT VAN HIER EN GUNDER tüiifl iöwj NIET KLAGEN En als het dan in de westmoesson zó lang, zó guur en zó door merg-en- been regent dat zelfs geen hond, geen bèbèk, de overstroomde straten meer op wil, dan is nóg de betjaman daar. Blij en monter en dienstbereid als al tijd, met altijd nog een grap en met koesterende zorg voor zijn passagier, die hij met zeiltjes en doeken en schut- seltjes van alle kanten zó beschermt dat zelfs de voeten niet nat worden. Het vreemde was dat ik onder zulke omstandigheden nooit deernis heb ge voeld met Ali of Asian of Mioen. ,,Ajo dèh, Pak! Anterin joh!" Ik breng u wel even naar huis. Je wist dat je hem on der zulke onmogelijke omstandigheden tóch nog een welkom vrachtje kon be zorgen. Zodat hij straks toch nog een warme hap kon hebben als hij zich bij een houtvuurtje een beetje opdroogde. Hij lachte zó opgewekt! Kan je deer nis hebben voor een kameraad die bra nie is, branie en eindeloos branie? Die nooit lijdt en zucht en jammert, maar lacht? Wij allen, kinderen uit het Mor genland, zullen deze vrienden niet ver geten. De les in levensmoed die ze ons zo vaak gaven, is ons nog bij gebleven, x Voor wie ik wél vaak deernis voel, is het frêle oude Indische dametje dat in kou en storm bij de Haagse halte wachten moet met een loodzware boodschappentas. Hier is al het na tuurlijke, dus ook al 't hoopvolle, weg. Hier is een grijze glatik vér van haar gouden, warme padivelden - en aan dit bestaan komt géén eind zoals aan de regenbui voor de betjaman Nochtans is het geen zielige deernis die ik dan voel, maar mede-moed" (het andere uiterste van mede-lijden), omdat deze dametjes „leven zonder klaagmuur" - net als de betjaman: hun kalme onverstoorbare plicht doen: de zorg voor een gezin, een man, een dochter of het allene ik. De jeugd is ons ontnomen, ons warme zonneland is ons ontnomen, het paradijs is ons ont nomen; ja zelfs de hoop dat het ooit eens goed zal worden. Want „goed" is immers alleen „daar zijn" en niets anders? Maar wij klagen NIET. Aan hen die niet klagen, zowel daar als hier, is deze voorplaat in vriend schap en eerbied opgedragen. TJALIE ROBINSON. (Foto: Jim Hilgers) t 30 nov., 1, 2 dec. van 9.30 - 16.00 18.30-21.00 l OBRAL BESAR I bij Toko Tong Tong Inkopen voor Sint en Kerst! I Oude en nieuwe boeken, nieuwe t artikelen, barang rombeng, schil- derijen en nog veel meer! MANGGA'S IN ISRAëL N.a.v. het stukje „Etenswaren uit Indonesië" in TT no. 6, 12e jaargang, zou ik m.b.t. de mangga's het volgen de willen schrijven. Tijdens de vacantie in Israël afge lopen september, heb ik daar verschil lende soorten mangga's gegeten. De lekkerste was te vergelijken met de indramajoe, terwijl er ook soorten wa ren als de kleine golèk en wangi. Ze kosten in de winkel f 1,80 per kg. (ned. cour.) en er gingen naar gelang de grootte 4 of 5 in een kg. Voor mensen die nog een vleugje Indië willen proeven geloof ik wel dat het hier te halen is. Als je 's morgens uit je hotelkamer de bloeiende flam boyant ziet, met op de telefoondraad een kleine uitgave tekoekoer, dan komt het al. Maar als je in de parken de canna's, kembang sepatoe, bougain ville of kembang temblêh ziet en de passer met die niet thuis te brengen geurtjes, met een beetje verbeelding loop je op pasar Senen of welke pa sar dan ook in Indonesië. Zelfs die zure spullen van de toe- kang ting-ting en kwatji (zonnebloem pit en die van de meloen). Maar als je 's avonds op 't balkon bij de bran dende lamp een tjitjak ziet, krijg je 't toch wel even te kwaad. Je zou dat beest wel willen zoenen, en dan mee nemen om aan je familie of kennissen dit zo vertrouwde beestje te laten zien. De mensen hier hebben ook dat gastvrije uit 't oude Indië. De taal is geen probleem want je kan hier terecht met Engels, Duits, Frans en nog vele andere talen. De kleur van de mensen, van blond tot zwart (net als in Brazilië). Wat hier ook veel gegeten wordt is de djagoeng reboes. Kan niet anders zeggen dat ik hier 't dichtst bij het oude Indië ben ge weest, in tegenstelling tot Zuid-Ameri- ka waar ik jarenlang op gevaren heb. Daar heb je dat ook wel, maar dit is toch weer iets anders. Ook de afstand is niet zo groot, 5 uur vliegen. Dus ik weet niet of U er wat aan heeft, de mangga's hoeven niet uit Indonesië of Afrika te komen. A. L. v. Maarseveen. Tong-Tong heeft ook ettelijke abon nees in Israël, wist U dat? We hebben in feite abonnees in alle werelddelen en onder alle rassen. In corresponden ties met al deze rassen, nationalitei ten, sociale gemeenschappen, sta ik er vaak verbaasd over hoe goed we elkander kunnen vinden en begrijpen. En ik heb nog niet kunnen ontdekken, waar het in zit. Onze „broederschap" heeft heel vreemde symbolen: rijst, de tjitjak, het sadopaard, bamboeAan de andere kant: politieke, economi sche, sociale, raciale, religieuze prin cipes binden ons weinig, veroorzaken in elk geval geen splijtzwammen. Als wij maar tijd hadden om langer te leven, langer in onderling contact onze positieve bindingen te determi neren! Maar wat wil je: ons einde lijkt in zicht. Hoe jammer, ja? T.R. BRANIE "Zou het mogelijk zijn delen van Tjies, Tjoek, Donker van uiterlijk, etc. op het toneel te brengen? Het moet toch mogelijk zijn: we hoeven alleen maar onszelf te zijn. Maar dan zon der alle technische rompslomp van het Europese toneel. Hoe doen ze het in Indonesië toch?... M. Allaert De geschiedenis van de Stamboel be wijst dat het kan. Maar mensen als Mahieu, Hunter, Hoogeveen, Marie Oord, waren ook mensen met een ge weldige BRANIE en 'n nog geweldiger ONDERNEMINGSLUST. Het gaat al leen om deze twee KARAKTEReigen- schappen. Maar lees hierover meer in het hoofdartikel van het a.s. Kerstnum mer. In Tong Tong wordt over vele onderwerpen gevraagd, waarom ze niet worden uitgevoerd. Er is maar één ant woord op: OMDAT NIEMAND HET DOET. Omdat iedereen wacht tot een ander het doet. De ereplaats van "To neelschrijver voor de gerepatrieerde Indischman" staat nog steeds open... TJEMPOJA "Weet misschien een van Uw lezers ook wat tjempoja is?" Mevr. X Alleen mensen die in Zuid Sumatra ge leefd hebben, weten wat tjempoja is, dat Indisch beschreven kan worden als "de stinkste en de lekkerste", een ge recht gemaakt van (geloof ik) doerèn en vis. Wie weet er méér van te ver tellen? ONAFH. IND. TIJDSCHR. 12e JAARG. No. 10 Pr Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070-54.55.00/54.55.01 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel Mij Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand. Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart, f 4,50; halfj. f 9,— jaar f 18,—. Abt. Europa: jaar f 23,—. Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland f 63,Indonesië 58.Z.-Afrika en Z.-Amerika f 48,Canada en V.S. f 39, Suriname en Antillen f 33,Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeepost): voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te voeren. 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2