Het Gevaar Peujeum in Peru De lezer weet het niet, maar drie maanden lang heeft als een zwaard van Damocles een nieuwe abonnements prijsverhoging (van 18 tot 20) boven boven zijn hoofd gehangen. Driemaal is een desbetreffende aankondiging naar de zetterij gestuurd en reeds gezet. En driemaal teruggenomen. De gestegen exploitatiekosten van ons bedrijf (van ALLE bedrijven) maken zo'n verhoging eigenlijk logisch. Een desbetreffend voorstel van Tjalie aan de Alg. Aandeelhouders Vergadering is (schoorvoetend) goedgekeurd. Zoals de lezer uit een recente TV-uitzending ook weet zullen binnenkort alle prijzen van dagbladen en periodieken weer omhoog gaan. Het mag dus en het móet dus. Maar we doen het NIET. Want als wij automatisch zo door gaan, wordt hij een steeds duurder blad voor een "uitstervende" lezers kring, Tong Tong binnenkort geheel on betaalbaar dan alleen voor een kleine rijke groep. Dat betekent dat we onze minder gegoede (en toch zo dierbare) adiks zullen verliezen dat onze Grote Familie kapot gaat. Dat mag niet. We zullen proberen met harder werk, zuiniger beleid en meer vindingrijkheid het tóch verder zien te schoppen zón der prijsverhogingen. Ik weet dat ik dom ben. Maar misschien heeft de Voorzienigheid toch nog wel een an dere uitweg voor domme mensen. Die het onzakelijke verlangen hebben een Grote Familie zo lang mogelijk bijeen te houden. T.R. BUDIDAJA Verschenen is het tweede nummer van het kwartaalblad "Budidaja" ("No bel Streven", tijdschrift voor Indon. Kunst). Dit nummer bevat een belang wekkend artikel over herkomst, bete kenis, gebruik en symboliek van de Gunungan of Kajon; de "constructie" van de Wajang Poerwa voorstelling en begeleidende muziek, en leerrijke ar tikelen over de Javaanse Gamelan en de Javaanse Dans. Aan de hand van de gegevens in laatstgenoemd artikel kan men de figuren van Javaanse dan sen beter begrijpen. Tevens kondigt" dit nummer de Ten toonstelling aan van Wajang Poerwa in het Museum voor Land en Volkenkunde te Rotterdam. De expositie vangt 8 december aan en is bijzonder interes sant. We moedigen onze lezers werke lijk aan naar Rotterdam te komen. TAMBOER Als er de komende twee maanden met Tong Tong kleinere of grotere moeilijkheden komen (meer fouten dan gewoon in het blad, onregelmatige be zorging, bestellingen niet op tijd of in de war, enz.), wilt U dan een beetje geduld en vriendelijkheid proberen op te brengen? Zoals alles nu op papier gezet is, gaat het goed, maar er kunnen altijd onvoorziene moeilijkheden komen. Per soneel kan ziek raken, slecht weer kan bezorgingen belemmeren, door al te drukke arbeid kunnen "onze oudjes" af en toe de kluts kwijt raken en wat erg blijft: één van de schijven kan klem raken en dan staat alles stil. Wij werken op vier schijven: redactie/di rectie - drukkerij - expeditie - posterij en. Al is Schijf I met alles prompt op tijd, maar b.v. de drukker komt in nood, de adresstroken zijn niet op tijd klaar of dienststukken raken zoek of ver traagd bij de Post, en we zitten al muurvast. In zo'n maand als december, waar vele mensen in touw raken om ons blad op tijd de deur uit te krijgen (en dat betekent: even zovele menselijk heden dus fouten kunnen "fa taal" worden) en dat allemaal in korte tijd, staat het Lot gewoon met een grote knuppel klaar! Elk jaar is dit weer zo. Net als De Grote Rentengan Mertjon van 12 uur bij de Nieuwjaarswisseling: op het eind zit de "tamboer", waarin alle mertjons sneller en harder afgaan. Wordt die tamboer nat, dan is het met de eindpret gedaan. De tamboer begint eind november en loopt af ongeveer 15 januari. Dat geeft een lawaai dat horen en zien je ver gaat. Gek genoeg zitten er ook "ge wone menselijkheden" tussen, waarbij je liever wat "plan-plan" wil gaan, b.v. op de verjaardag van Lilian Ducelle op 7 december of van Tjalie op 10 januari ...gek eigenlijk dat je op zulke "mense lijke" dagen nog wat bijzonders ver wacht alsof je nog een peuter was! Alsof je net als "een gewoon oud mens" op zo'n verjaardag RUST zou mogen wensen. Kerstmis heett immers ook geen rust? Nieuwjaar ook niet? De elektrische centrales, treinen en hospi talen lopen toch óók teroes door? Ook het kedjepit zitten is voorbe schikt! Op zulke momenten besef je eigen lijk pas goed dat Tong Tong ongemerkt tot Het Leven is gaan behoren, waarbij je met je eigen leventje welbeschouwd alleen maar klein onderdeel van bent: ook maar een mertjon in de tamboer! Zo in één moeite door met die andere mertjons van Sinterklaas en Kerst en Nieuwjaar. Hantem Kromo, Boeng. Pasang petasan teroes! Okay dan. Naar buiten in pyama of badjoe kaos. En een grote bamboe opgezet op het erf. Waaraan zo da delijk de langste rentengan komt van de Petjinan. Met de vetste van de allemaalste tamboer in top. Bladar te roes! Maar U weet het dus - als in de komende maanden af en toe een mer tjon "boengkem" is (djossssl-weetu- wel), niet pruttelen, lo! Met zo'n drui lerige regen op oudejaarsnacht is alles mogelijk... We zijn op het ogenblik peu jeum aan het maken. Kennissen hadden tapeh meegebracht uit Hol land en als het lukt, gaan we de Peruanen laten proeven, dat ook van de yuca (ketella) een delicatesse te maken is E. Weiffenbach Lima, Peru. Ja, JA. JAAAAA Leer ze peujeum eten in Peru, tem- peh in Californië, tahoe in Canada, nongkosari in Mexico, rempèjèk in Kaapstad. De bannelingen, de uitge stotenen, de verstrooiden over de hele wereld, deze Indischgasten! Als ze maar niet assimileren, als ze maar „trouw aan het land van herkomst blij ven. branie om in nieuwe werelden zichzelf te blijven, ondernemend om steeds opnieuw hun oude waarden nieuwe levensvormen te geven", dan zullen wij niet sterven. Alle assimi- lanten zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon, maar daar waar Javanen, Soendanezen, Madoerezen en Padan- gers nimmer zullen komen, daar zullen indischgasten hun nieuwe spijzen en smaken brengen. Na vele tientallen jaren zullen ver baasde ethnografen, speurend naar de oorsprong van een afwijkend en merk waardig gerecht, al „korèkkend" in het verleden tot hun verbazing „zo'n Indo tolol" ontdekken, die ongemerkt en vergeten gestorven is als een „rare orang met vreemde gewoonten en smaken", miskend door zijn eigen bangsa, maar nochtans de brenger van een nieuw geluk waar miljoenen na hem dankbaar voor zijn. Daarom houdt Tong-Tong het op de koppige, onvernietigbare Indischman (blank en bruin), want HIJ zal voort leven met zijn brongkos, zijn oblok- oblok en mèndjèng en mét hem leeft óns Indische verleden voort. Hidoep, anak-anak koe! Poekoel teroes! We gebruiken hier nu al een tijdje op kantoor een Italiaans "es pasra" machientje, kleiner dan een broodrooster, waarmee je ijsblokjes uit de frigidaire met een hefboompje keurig tot ijsschraapsel vermaalt. Djeglèk- djeglèk-djeglèk al! Maar een frigidaire moet je toch wel hebben. Depot-ès isternietmetchem, si! We hebben dit machientje voor het eerst in werking gezien bij het ijshuisje van "Tino en Gijs" op de Pasar Malam, waar het goed ver kocht heeft, al valt de prijs niet mee: 19,50. En blijkbaar zijn we zelfs in de winter onverbeterlijk Indischman gebleven, want af en toe smaakt een zelfgefabriceerde ijs Sjanghai "da-lekkerste-van-de-allemaalste". Misschien zijn er meer gekken zoals wij. We willen dan bestellingen graag doorgeven. Giro erbij, lo! 3

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 3