VAN HIER EN GUNDER BIJ DE VOORPLAAT BELANGRIJK! n'ó DE KERSTSTER Dit is de eerste maal in de geschie denis van Tong-Tong dat op het om slag van het Kerstnummer de Poin- settia (of Kerstster of Kerstroos) prijkt. Alle vorige jaren hebben we de Den deze ereplaats gegeven, zoals ook op alle Kerstfeesten in Indië de den onze Kerstvreugde symboliseerde. En de poinsettia groeide immers gewoon het hele jaar door in de tuin? Net als de oleander, de kembang sepatoe en de kembodja? Hier in Holland zagen we tot onze verbazing rond Kerstmis de poinsettia in de etalages van bloemenwinkels staan. En hoorden we deze plant „Kerstster" of Kerstroos" noemen, om- omdat hij immers alleen hier maar bloeit tegen Kerstmis. Omdat we er een stukje over wil den schrijven, vroegen we Prof. dr. Van der Pijl om nadere inlichtingen over deze plant. En hoorden dat eigenlijk alleen de naam KerstSTER voor poin settia goed is. En wel omdat hiernaast ook een typisch Europese plant be staat, die wérkelijk KerstROOS heet, maar een heel ander soort plantje is, dat weinig bekend is. Namelijk de Hel- léborus of Nieskruid, afkomstig uit Zuid Europa en inderdaad bloeiend in de maanden December tot Maart. De Poinsettia is géén Europese plant, maar is een echte „Tropen-vol bloed". Hij is voor het eerst ontdekt door de Franse ontdekkingsreiziger Poinsettia en is naar hem genoemd. In de Tropen bloeit hij het hele jaar door en zijn schaterend rode koningsman tel siert ook in Indonesië gelijkelijk de tuinen der rijke lieden en de meest eenvoudige desa-mensen. Ook in de wilde natuur heeft hij zijn plaats ver overd en menige „saai-groene" bos rand wordt door zijn fel-rode bladen verrassend opgevrolijkt. De Poinsettia draagt de Latijnse naam „Euphorbia pulcherrima". De eerste naam vertelt dat de plant be hoort tot de wolfsmelkachtigen (wij herinneren ons de melkwitte getah nog wel) en de tweede naam zegt dat hij schoon is. Wat geen mens betwijfelt! De plant is oorspronkelijk afkomstig uit Mexico en draagt de Indonesische naam „kastoeba". Als fleurig kerst symbool verovert de poinsettia overal in Europese landen snel een nieuwe plaats. In Amerika b.v. wordt de poin settia als „kerstboom" overal enorm verkocht en California, waar de plant het meest verbouwd wordt, draagt zelfs de extra bijnaam Poinsettia State, x Het spreekt vanzelf dat "onze" Poinsettia op ons kerstomslag dubbel welkom is. Zoals wij toen in Indië met de den aan het Europese kerstfeest dachten, zo kunnen wij hier met de poinsettia ons Tropisch Vaderland ge denken. En toch een volledige Kerst viering hebben. Ook is de poinsettia in de Indische 2 DE GRIJZE DAMES II en waardeer ik dat je in dit fijngestemde artikeltje (in de T.T. van 15 oktober) tactvol vermeden hebt te spreken over de verloren schoonheid, het knagendste verdriet van iedere vrouw Lies W. Ik heb geen seconde gedacht aan „tactvol vermijden" om de doodgewo ne reden dat ettelijke van deze grijze dames nog steeds mooi zijn of mis schien op hogere leeftijd de mooiheid gewonnen hebben die zij vroeger niet bezaten. Alleen: in deze eeuw die op jeugd en modelschoonheid ingesteld is, is men blind geworden voor het timbre van een vrouwenstem, die heeft weten te zingen in droefheid; voor de kalme, wijze ogen die door veel schijn hebben heen gezien; voor een lach om een mondhoek, een eindeloos elegant handgebaar, een hals als een marme ren zuil, voor een hoofd dat zich niet liet buigen. Of de gratie van een hals die heeft künnen buigen toen trots ijdel bleek. Moet ik doorgaan? Het zijn twee eigenschappen die bij het vlieden van de jaren een vrouw mooier maken: eerlijkheid en dieper doorleefde vrouwelijkheid. Maten en vormen, sex en geleerdheid verdwijnen als schimmen. Hij (of zij) die een vijf tigjarige vrouw wil hebben als Jayne Mansfield, een zestigjarige als Twig gy of een zeventigjarige als de „eeu wig hupse" Mariene Dietrich, heeft geen werkelijk begrip van schoonheid. Die staart zich blind op uiterlijke schijn, valsheid, namaak en snobisme. Stop! Niets is gevaarlijker of dwazer dan de vrouw (ongeacht van welke leef tijd) te vangen in een aantal definities. Want er zijn vrouwen die het „aan- stiel" zijn op 50-jarige leeftijd niet mis staat. Integendeel! Andere, die zich een jeugdige hair-do op 60-jarige leef tijd kunnen permitteren, en nog an dere weer die bij het volslagen ont breken van alle aanwijsbare aantrek kelijkheden je treffen als de volmaak te vrouw. Iedere vrouw heeft haar kerst-huiskamer op een typische oos terse manier luisterrijk en tegelijkertijd "sederhana" (eenvoudig). Heeft im mers de Europese den met zijn stem mig pakje veel extra versierselen no dig, de poinsettia is kleurrijk en prachtvol uit zichzelf. En toch zuiver en natuurlijk eenvoudig. Vooral al die eenvoudige Indische gezinnen, die dit jaar geen rijkdom en praal op tafel kunnen hebben met kerstganzen en kerstkransen, wensen wij een kerstgeluk toe als de poinset tia: eenvoudig, zichzelf, en toch kleur rijk en vreugdevol. Selamat Noël, mijn waarden! Mét de kastoeba! TJALIE ROBINSON. eigen „manifestatiegeheim": te weten hoe ze eruit moet zien om te zijn wie ze is (punt 1eerlijkheid) en iedere vrouw kan intuïtief de vele metamor fosen vinden, die haar aantrekkelijk maken door alle leeftijden heen (punt 2: vrouwelijkheid). Het is een droevig blinde wereld die dit niet zien kan en de vrouw steeds in de ketens wil leg gen van de bajadere, de cocotte, de filmster De wereld (zowel de man als de vrouw) leeft met vrouwendromen. De werkelijkheid wordt niet gezien. De werkelijkheid zien we bij De Grijze Dames van Tong-Tong. Daarom heb ben we over ze geschreven. T.R. HOY „Lol Waar blijven de stukken on der ,,Hoy"? M. v. d. Werf. Ja. we hadden van deze „actuali teitenrubriek" zelf ook veel verwacht, maar niemand stuurt wat in! Als Tja- lie er zelf over schrijft, zegt men (te recht): „Tjalie is altijd aan het woord". Doe ik het niet, dan doet ook niemand watAjo, doe mee! 1. Nu i.v.m. de feestdagen de postkantoren overvoerd zijn met werk, komen bestellingen soms later aan dan U ver wachtte. Daar kunnen wij zelf ook niets aan doen. Bestel vooral nu altijd HEEL VROEG! 2. We herhalen het nog eens: deze maand alleen maar één nummer zij het extra dik. Het volgende nummer komt dus pas weer uit op 15 januari. ONAFH. IND. TIJDSCHR. 12e IAARG. No. 11-12 Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong DenHaag - Tel. 070-54.55.00/54.55.01 - Giro 6685 Uitgave: Publ. en Handel Mij Tong Tong N.V. Directie en Hoofdredactie: Tjalie Robinson. Verschijnt de 15de en 30ste van iedere maand. Prijs per nummer f 0,85. Abt. Nederl.: kwart, ƒ4.50, halfj. 9,jaar f 18,Abt. Europa: jaar f 23, Abt. buitenl. (p. jaar en p. luchtp.): Australië en Nw. Zeeland f 63,Indonesië f 58,Z.-Afrika en Z.-Amerika 48,Canada en V.S. f 39, Suriname en Antillen f 33,Abt. buitenl. (p. jaar en p. zeepost): voor alle landen f 28, ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD. ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. De directie behoudt zich het recht voor hen die schadelijk geacht worden voor het welzijn van Tong Tong als abonnee te weigeren of af te voeren.

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1967 | | pagina 2