In die tijd, 1910 3 mei 1977 ^Ballade van een <Bu}}erd BIJ DE VOORPLAAT In 1972 ging ik naar Indonesië om een kijkje te nemen in mijn geboorteplaats Soemenep. Het ouderlijk huis stond er nog, er woonden vreemde mensen in. Ik liep zo maar de kampong in en zag een oude man staan, voorover gebo gen op een stok leunend en haast blind. Hij betastte mij en zei: "Je bent sinjo Louis, want je hebt een litteken aan je knie." Ik herkende hem, mijn oude koetsier. Eens was hij kettingbeer en trok met de kompenie mee, maar door goed gedrag werd hij vrij mens. Hij werd ordonnans bij het Korps Barisan van mijn vader en trok overal met hem op. Naar Atjeh, Bali, Tërnate en Merauke. Dit hoorde ik later van mijn vader. De oude man vroeg mij: "Waar zijn toean besar en njonja?" Ik vertelde hem dat zij gestorven waren. De oude man begon te huilen, hij strompelde weg en kwam even later terug met iets in oude kranten gewikkeld. "Dit is voor jou," zei hij. "Ik heb vroeger je vader en moeder in de dogkar naar de burgerlijke stand gereden. Ik heb jou ook nog naar school gereden, ie dere dag, zeven jaar lang met de dogkar." Het was deze foto, die ik zelf nooit gezien had. "Ja", vertelde hij, "dat was nog djaman normaal, toen kon je voor een cent nog vier dingen kopen." Ik kreeg tranen in de ogen bij het zien van de oude foto. Mijn moeder nog zo jong en mijn vader was toen nop sergeant-majoor, later werd hij adju dant. Waar was die tijd gebleven? De oude man trok zich terug, na een pakje shag gekregen te hebben, want qeld wilde hij niet aannemen. Zijn laatste woorden waren: "Misschien ontmoet ik je vader en moeder wel in de hemel." Toen ik in 1974 weer in Indonesië kwam, hoorde ik dat de oude gestor ven was. Ik hoop dat het in de hemel nog altijd djaman normaal is. L. R. VANHOVE Iedere voorplaat van Tong-Tong brengt, zoals u wel weet, een eigen geschie denis mee. Tjalie schreef er zijn mooi ste piekerans bij. Soms ligt de ge schiedenis al eerder in de pen en komt op het juiste ogenblik de illus tratie. De meest wonderlijke coördinatie van voorplaat en tekst vindt u in deze plaat van 1 mei. Visueel-technisch wel een van de slechtste foto's die we ooit gebruikten. Maar wat wilt u, meer dan 60 jaar onder de meest ongunsti ge omstandigheden bewaard, in de hitte van Madoera! In feite danken we hem aan die oude baas, die de zoon van zijn toean herkende. En laat die zoon nu abonnee zijn van Tong-Tong en de foto afgeven juist op het tijdstip dat het KNIL alle aandacht verdient! In 1910 trouwde Sgt. Maj. Ch. L. D. Vanhove met het lieve meisje L. Em- men de Coen. In Soemenep. Geen piekerans voor de toekomst, geen geldzorgen. Met een salaris van 96,- in de maand kon je ruim toekomen. Het was immers die tijd "waarin je voor één cent vier dingen kon kopen? En waar je met een schadeloosstelling van 39 ct. per dag (wanneer geen ver strekking in natura van de vivres plaatshad) nog best een pond koffie kon kopen als je daar behoefte aan had? Sergeant Vanhove is zo gelukkig de manifestatie op 3 mei in Den Haag, niet te hoeven meemaken. Hij behoort tot hen die overleden zijn, zonder dat de Staat der Nederlanden hen iets schuldig was. Dat is geen mérite van de Staat, maar van de Dood, die alles vereffend en de eer aan zichzelf houdt. Maar de schuld aan het Leger, dat eens zijn leven in de waagschaal stel de, zijn vrijheid gaf om Nederlands grondgebied te beschermen, is nooit ingelost. De ergste belediging, het grootste on recht heeft bestaan uit het negeren van de eis, het weigeren de schuld te erkennen. De Indische militair, de Indische burger wacht reeds 32 jaar vergeefs op datgene wat iedere Ne derlander hier wél kreeg. De doden zwijgen, maar de levenden zullen op 3 mei voor het eerst en mis schien ook wel voor het laatst spre ken. De foto van Vanhove is verbleekt, wat hij eens voor zijn Moederland en Va derland deed in opdracht, zal nooit verbleken. Daarom dragen wij deze voorplaat op aan 3 mei 1977. L.D. Ik ben maar een sufferd En leefde tevree Graag dronk ik een borrel Maar liever nog twee. Toen kwam de mobilisatie En ik werd militair. Een landstormer sadja, Heel gewoon zonder ster. De Jappen vielen binnen, Op onze olie belust, Zij waren te talrijk Te lang onze kust! Er werd nog gevochten Heel dapper en fel. De capitulatie maakte Een eind aan het spel. Ik kwam achter kawat Met een Jap aan de poort. Hij schreeuwde "bagero!" En joeg ons steeds voort. Na drie lange jaren, Wat waren wij blij! Geallieerden die kwamen En maakten ons vrij! ONAFH. 1ND. TIJDSCHR. - 21e JAARG. No. 18 Opgericht en geleid door TJALIE ROBINSON (1911 - 1974) Pr. Mauritsl. 36, Den Haag - Telegramadres: Tong Tong Den Haag - Tel. 070 - 54 55 00/54 55 01 - Post giro 6685 of A.B.N. Den Haag Rek. No. 51.56.15.730. Uitgave: Publ. en Handel Mij Tong Tong B.V. Directie: L. Ducelle Administratie: Th. M. A. Scheulderman Redactie: J. H. Ritman, L. Ducelle. Eindredactie en opmaak: Ch. J. A. Manders, L. M. Boon. Vaste medewerkers: Dr. H. J. de Graaf, Rogier, Poirrié, Mevr. Marsman, G. H. Bartman. Verschijnt de 1ste en de 15e van iedere maand. Prijs per nummer 2,35. Abt. Nederl. (en E.E.G.- landen behalve Engeland) kwart, 12,50; halfj. 25,—; jaar 48,50. Abt. Europa: jaar 48,50. Buiten Europa: jaar 56,50. LUCHTPOST: Abt. (per jaar en per luchtpost); Australië en Nw. Zeeland 96,50; Indonesië f 80,50; Z.-Afrika en Z.-Amerika 80,50; Canada en Ver. Staten 68,50; Maleisië, Singapore en India 80,50; Suriname en Antillen 68,50. ZOEKT OP BASIS VAN DE NUTTIGE ERVARIN GEN IN DE GORDEL VAN SMARAGD NIEUWE INTERESSEN IN NEDERLAND TE WEKKEN VOOR DE TROPENGORDEL. ALLE ABONNEMENTSGELDEN ZIJN BIJ VOORUITBETALING VERSCHULDIGD ADVERTENTIES KUNNEN ZONDER OPGAAF VAN REDENEN GEWEIGERD WORDEN Directie en redactie behouden zich het recht voor om grondige redenen aanvragen voor abonnemen ten te weigeren, of deze te beeindigen. Hierover zal de betrokkene altijd van te voren in kennis worden gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor copy te weigeren dan wel te bekorten of te wijzigen met toestemming van de inzender. Over genomen be slissingen zal niet in details worden gecorrespon deerd. Het correspondentie- en betalingsadres voor Ame rika is Mrs. R. Cohen-Top, 13740 Avion Drive, La Mirada, California 90638. Wij hadden in die jaren Geen soldij meer gehad, Wij vroegen Van Mook Hoe het daarmee wel zat. Hij zei: Beste mensen De centen zijn op! Nu fluks aan de opbouw Geen gezeur aan mijn kop! Wij raakten met Indië Opnieuw alles kwijt. Men had hier in Holland Ons bedje gespreid. Maar drie jaar ellende Werd nimmer vergoed! Men zei: "Da's voorbij, Heb je het nü dan niet goed?" Men zei voor de centen Naar Sukarno te gaan. Die gaf ons direct Een enkeltje maan! "Die oorlog", zo zei hij, "Die was niet van mij. In Den Haag moet je wezen, En niet hier bij mij!" Ik ben maar 'n sufferd, Dat zei ik toch al. Ik stopte met vragen Het hielp toch geen bal! Nog eventjes wachten Dan hoeft 't niet meer! Wij zijn dan verdwenen Gered is Neerlands eer. W. Doeve 2

Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief

Tong Tong | 1977 | | pagina 2